Apie eilinį Konsistorijos posėdį Biržuose

Kaip įprasta eilinis šios kadencijos Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos posėdis įvyko Biržuose, praėjusį savaitgalį, kovo 25 dieną, Biržų evangelikų reformatų parapijos namuose, Konsistorijos salėje.  Posėdyje dalyvavo visi Konsistorijos nariai, jam pirmininkavo Konsistorijos prezidentas kurt. Nerijus Krikščikas. Viešnios teisėmis, svarstant vaikų namų „Vaiko užuovėja“ klausimą dalyvavo šių vaikų namų direktorė Daiva Janonienė.

Konsistorija numatė kitą eilinio posėdžio datą - balandžio 22 dieną, Biržuose. Po šio posėdžio numatytas išplėstinis Konsistorijos posėdis - Priešsinodinė sesija - š.m. gegužės 20 dieną, Biržuose. Į ją  kviečiami visi naujai kadencijai išrinkti delegatai bei Sinodo dvasiniai ir pasaulietiniai kuratoriai.

Kaip yra įprasta Konsistorija svarstė iškilusius eilinius ūkinius-ekonominius Bažnyčios reikalus. Buvo atkreiptas dėmesys į iniciatyvą dėl tikslinės aukų rinkliavos specialiam neįgaliems pritaikyto automobilio rinkimo. Numatyta kreiptis pagalbos į tarptautinį bažnytinį paramos GAW fondą, kuris gali dalinai prisidėti. Konsistorija davė leidimą Senjoratui, radus palankiomis sąlygomis tinkamą automobilį, skolintis iš Bažnyčios vidinių resursų, tačiau, skolą kuo greičiau padengiant surinktomis aukomis

Tikslinant Sinodo kuratorių sąrašus buvo iškilę klausimų dėl dvasinių kuratorių statuso, kuomet jie jau yra išvykę į užsienį ir daugelį metų nebetarnauja Bažnyčioje. Galiojantys Sinodo kanonai šiuo klausimu reikalauja išaiškinimo, kurį gali teikti tik Konsistorija arba pats Sinodas. Konsistorija priėmė interpretacinę nuostatą, jog Kanone IV-2015 su papildymu kan. XV-2016 yra nustatyta, jog dvasinis kuratorius, neturintis ar nevykdantis kanone nurodytų bažnytinių pareigų, Sinodo sesijose dalyvauja patariamojo balso teise. 

Konsistorija patvirtino naujos kadencijos paramos fondo Partnerhilfe Lietuvos ev. ref. Bažnyčioje narių  sudėtį: Kurt. Danguolė - Kairienė (Komisijos pirmininkė), kurt. Petras Romualdas Puodžiūnas, Kristina Nijolė Šernaitė, kun. Raimondas Stankevičius, Rita Daugienė.

Konsistorijai buvo pristatytas Evangelinio Biblijos Instituto (toliau - EBI) finansinis poreikis. Šios teologinės mokyklos viena iš steigėjų yra Lietuvos ev. ref. Bažnyčia. Pernai keturių metų “Tarnystės diplomo” programą baigęs Vaidotas Ickys jau sėkmingai studijuoja teologiją Grand Rapids, JAV, ir siekia evangelinės teologijos magistro diplomo Puritoniškoje reformatų seminarijoje. Konsistorija atsižvelgė į šį EBI poreikį ir rekomenduoja parapijų vadovybėms, svarstyti apie galimybes nuolatos remti šio instituto veiklą aukomis ir Senjoratui, suderinus su vietinių parapijų vadovybėmis skelbti vieną sekmadienį maldai ir aukų rinkimui šiai reikmei patenkinti.

Vienas daugiausiai sulaukiančio visuomenės dėmesio buvo klausimas dėl vaikų namų direktorės prašymo ją atleisti iš einamų pareigų ir apskritai VšĮ „Vaiko užuovėja“ likimo. Šiuo metu šios įstaigos veiklai patikrinti yra paskirta Biržų savivaldybės kontrolierė bei iš Bažnyčios pusės sudaryta sutartis su nepriklausomu auditoriumi. Turimomis žiniomis patikrinimai turėtų būti baigti iki balandžio vidurio. Konsistorija nutarė, kad klausimas dėl direktorės atleidimo bei vaikų namų veiklos bus sprendžiami, gavus audito išvadas. Tikimasi - kitame eiliniame posėdyje balandžio 22 dieną. 

Dėl dar vienos Bažnyčios diakoninės veiklos - „Krikščioniško vaikų darželio“ Vilniuje buvo priimtas sprendimas įpareigoti šio darželio direktorę bent du kartus per metus sušaukti visuotinį darbuotojų ir Bažnyčios narių atvirą susirinkimą, kuriame būtų aptariama šios įstaigos veikla. Daugelio manymų tai pagerintų šios institucijos veiklos vizijos kūrimą ir įgyvendinimą.

Kun. Rimas Mikalauskas informavo Konsistoriją apie tik prieš kelias dienas Duseldorfe, Vokietijoje, įvykusį WCRC Europos vadovų ar jų atstovų kasmetinį suvažiavimą. Jo pagrindinė tema - pasiruošimas 2017 metų Pasaulio WCRC bažnyčių delegatų suvažiavimui, kuris vyksta kas septyneri metai. Prieš metus vykusiame WCRC Europos suvažiavime buvo pristatyta iniciatyva dėl WCRC prisijungimo prie Pasaulio liuteronų federacijos ir Vatikano 1999 metų sutarimo apie išteisinimo mokymą. Buvo rekomenduota WCRC Bažnyčioms narėms atsiųsti savo poziciją šiuo klausimu. Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas 2016 metų eiliniame Sinodo suvažiavime išreiškė nepritarimą šiai iniciatyvai. Susitikimo dalyviai Diuseldorfe buvo informuoti, jog į užklausimą atsiliepė vos dešimtadalis Bažnyčių narių. Iš atsiliepusiųjų dauguma su išlygomis pritaria šiai iniciatyvai, dvi narės - iš Lietuvos ir Airijos - šiai iniciatyvai nepritaria.

Dėl darbo ir atostogų aplinkybių į Pasaulio WCRC suvažiavimą Leipcige š.m. birželio 27 - liepos 07 dienomis negali vykti anksčiau Bažnyčios įgalioti delegatai. Konsistorija patvirtino naujus delegatus, kurie atstovaus Lietuvos evangelikus reformatus: kurt. dr. Renata Bareikienė ir Aušra Pačegonytė.  

InfoRef.lt

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376