Birželio 23–24 dienomis Biržuose rinkosi Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas. Sinodas – aukščiausia demokratinė Bažnyčios vadovybė. Sinodo susirinkimai vyksta kasmet, jų metu susirinkę parapijose išrinkti atstovai kartu su kuratoriais ir dvasininkais sprendžia svarbiausius visos Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios  klausimus.

Sinodą atidarė generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas, kalbėjęs apie kiekvieno asmeninę krikščionišką atsakomybę Bažnyčios valdyme. Susirinkimą sveikino praėjusios kadencijos Seimo narys, Biržų rajono savivaldybės garbės pilietis Aleksandras Zeltinis, kuriam už bendradarbiavimą Seime paskelbiant 2017 metus Reformacijos metais įteiktas padėkos raštas. Šios kadencijos Seimo narys Viktoras Rinkevičius sveikindamas teigiamai vertino Reformacijos įtaką Lietuvai ir šimtmečio proga Sinodui įteikė dovaną: paveikslą – gražiai apipavidalintą ir įrėmintą Lietuvos himną. V. Rinkevičius kartu su Reformacijos istorijos ir kultūros draugija šiuo metu rūpinasi, kad Seimas spalio 31-ąją – Reformacijos dieną – įtrauktų į atmintinų dienų sąrašą. Sveikinimo žodį tarusi Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Irutė Varzienė dėkojo aktyviems kraštiečiams, bendruomenės nariams – Biržų evangelikų reformatų parapijos klebonui kun. R. Mikalauskui, globotinių šeimyną įkūrusiai kun. Sigitai Veinzierl, Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos pirmininkui, Sinodo kuratoriui Donatui Balčiauskui, aktyviems Biržų jaunimo atstovams – Merūnui Jukoniui ir Laurynui Jankevičiui.

Liuteronų bažnyčios vadovybės sveikinimus perdavė Biržų, Alkiškių ir Žiemelio liuteronų bažnyčių kunigas Juozas Mišeikis. Dievo Žodžio ir Jo laikymosi svarbą sveikinimo kalboje pabrėžė Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos vyresnysis pastorius Gabrielius Lukošius, Naujosios Akmenės evangelikų bažnyčios ganytojas Mindaugas Palionis. Bendradarbiaujant su Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrija Vilniuje yra įkurtas Krikščioniškas vaikų darželis, bendradarbiaujama išlaikant Evangelinį Biblijos institutą, bendrai vykdoma evangelinė sielovada Lietuvos  kariuomenėje.

Visus nudžiugino habilituoto mokslų daktaro kun. Kęstučio Daugirdo atvykimas iš Vokietijos ir jo sveikinimas Sinodo dalyviams bei svečiams. K. Daugirdas šiuo metu dirba žymios ir mokslininkų itin vertinamos Emdeno (Vokietija) Jono Laskio bibliotekos vadovu. Biblioteka laikoma Reformacijos paveldą kaupiančiu ir tyrinėjančiu centru, saugo įžymių teologų bei kitų svarbių visuomenės veikėjų raštus, datuojamus net Reformacijos ištakose ‒ XVI amžiuje. K. Daugirdas informavo, kad Bibliotekos taryba pritarė sprendimui artimiausius tyrinėjimus nukreipti į Rytų Europą ir ypatingai į Lietuvą.  Įvairių sveikinimų gauta ir raštu. Kaip įprasta Sinodą sveikino ir reformatai išeiviai JAV bei kt.

Sveikinimus nuo Jungtinės reformatų-presbiterijonų Bažnyčios Amerikoje perdavė Kaune pagal bendradarbiavimo susitarimą su Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia tarnaujantis kun. Frankas van Dalenas. Jis taip pat pristatė kartu su Samueliu Lukošiumi parengtą Psalmyno projektą (lietuvių kalba, su natomis). Kun. Frankas van Dalenas informavo, kad S. Lukošius šiemet pradeda teologijos studijas Grand Rapids (JAV) reformatų seminarijoje, kur jau studijuoja ir Bažnyčios lektorius Vaidotas Ickys su žmona Vita. Foto:Sinodas....

Po sveikinimų Sinodas kibo į darbus. Naujai metų kadencijai išrinkta Sinodo vadovybė:  Sinodo direktorė ‒ vilnietė kurt. dr. Renata Bareikienė, sekretorius ‒ kun. Raimondas Stankevičius, cenzorius ‒ kun. Rimas Mikalauskas. Sinodas priėmė raštu pateiktas parapijų ataskaitas, generalinio superintendento kun. Tomo Šerno, Konsistorijos prezidento kurt. Nerijaus Krikščiko pranešimus, Krikščioniško vaikų darželio Vilniuje ataskaitą. Sinodo revizijos pranešimą pristatė kurt. Giedrius Vaitiekūnas. Šiais metais Sinode svarstyti klausimai: dėl parapijų siunčiamų delegatų kvotų atnaujinimo, atgautų dalies patalpų Vilniuje nuomos. Priimtas atnaujintas Bažnyčios logotipas, turintis reprezentuoti Bažnyčią tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Sinodo dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Kauno parapijos nariu, Evangelinio Biblijos instituto studentu Dainiumi Jaudegiu. Jis Sinodo posėdžių metu buvo patvirtintas Sinodo lektoriaus tarnystei. Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos pirmininkas kurt. Donatas Balčiauskas pristatė Vilniuje, Reformatų skvere norimo statyti paminklo Reformacijos Lietuvoje veikėjams projektą, kuriame daug dėmesio būtų skiriama lietuviškai raštijai ir kunigaikščiams Radviloms. Išrinkta nauja mandatų komisija (Kristina Šernaitė, Laurynas Jankevičius, Asta Skeberdytė, Rita Daugienė). Svarstyti ir kiti įvairūs klausimai. Savo metiniame pranešime gen. superintendentas kun. Tomas Šernas akcentavo diakoninės veiklos svarbą Bažnyčios ateičiai.

Po visą dieną trukusių posėdžių Sinodo dalyviai ir svečiai turėjo galimybę geriau pažinti iš Biržų krašto kilusio Nepriklausomybės Akto signataro, Sinodo kuratoriaus Jokūbo Šerno gyvenimą ir jo itin reikšmingus darbus kuriant nepriklausomą Lietuvos valstybę. Renginio vedėjas Merūnas Jukonis paskaityti pranešimą pakvietė Kovo 11-osios Akto signatarę, lituanistę Ireną Andrukaitienę. Po paskaitos biržiečių ir svečių širdis džiugino puikus dainų bei giesmių autorės ir atlikėjos, Sidabrinio balso (2010 m.) laureatės Daivos Palionienės ir instrumentų virtuozo Sigito Krasausko koncertas.

Sekmadienį buvo švenčiamos iškilmingos Sinodo uždarymo pamaldos Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje. Pamokslą apie krikščionybės pagrindus sakė generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas.

Prapliupęs vasariškas lietus neleido greitai skirstytis ir po pamaldų visi dar ilgai bendravo bažnyčioje paruoštoje Agapėje.

InfoRef.lt

Ritos Jaudegienės nuotraukos

iPhoto.lt

 

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
8 681 66661       

  

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas     
(akadem. atostogos)      
     8 678 72960       

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas