Džiaukis iš širdies Viešpačiu, Jis suteiks Tau, ko trokšta tavoji širdis.... /Ps 37,4/

Birželio 22-23 d. Biržuose vyko Lietuvos evangelikų reformatų sinodas. Šiais metais jis buvo rinkiminis, pateikęs eiliniams reformatams nemažai staigmenų.

Šeštadienį Sinodas prasidėjo pamaldomis, kurias laikė be šeimininko – Biržų parapijos klebono kun. Rimo Mikalausko, kuris vadovavo liturgijai, generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas, vicesuperintendentas, Vilniaus parapijos klebonas kun. Raimondas Stankevičius, Nemunėlio Radviliškio parapijos administratorė kun. Si­gi­ta Vein­zierl ir trumpam sugrįžęs iš Vokietijos kun. To­mas Sa­kas.

Pamokslą pasakė gen. superintendentas kun. Tomas Šernas, supažindinęs su Sinodo reikalavimais ne tik visus tikinčiuosius, bet ir kitus ten buvusius pasauliečius, ir paskelbė Sinodą atidarytą. Kun. Rimas Mikalauskas sukalbėjo Maldą. Kunigaikštytės Liudvikos Karolinos Radvilaitės, Brandeburgo margrafės, daugelio ano laiko reformatų bažnyčių globėjos ir fundatorės Laišką generaliniam Lietuvos Evangelikų Reformatų Sinodui, parašytą 1689 metais,  –  perskaitė vicesuperintendentas kun. Raimondas Stankevičius. Šiame Laiške išdėstytų nurodymų 1719 metų provincinis Sinodas Kėdainiuose nutarė kuo švenčiausiai laikytis. O 1824 m. Sinodas Kelmėje nusprendė šį Laišką laikyti Pirmu kanonu, kuriuo turi prasideda kiti sinodo kanonai, ir kasmet sinodo posėdžius pradėti iškilmingu šio Laiško skaitymu. Vilniaus Vienatos sinodas taip ir darė – pradėdavo posėdžius Karolinos Radvilaitės Laiško skaitymu. 

Po trumpos kavos pertraukėlės Mandatų komisijos pirmininkei Astai Skeberdytei pranešus, kad Sinodo darbe pasiruošę dalyvauti 32 delegatai su sprendžiamojo balso teise (6 kuratoriai dvasininkai, 9 kuratoriai pasauliečiai ir 17-a parapijų delegatų: 5 – Biržų, 3 – Vilniaus, 2 – Kauno, 2 – Panevėžio ir po vieną Kėdainių, Nemunėlio Radviliškio, Papilio, Šiaulių ir Švobiškio parapijų) buvo renkama Sinodo vadovybė. Sinodo direktore 2019/2020 metams patvirtinta kurt. dr. Renata Bareikienė, vicedirektoriumi – gen. superintendentas kun. Tomas Šernas, sekretoriumi – kun. Rimas Mikalauskas, cenzoriumi – kun. Raimondas Stankevičius.

Kaip visada, į Sinodą atvyksta ir sveikina Sinodo dalyvius, biržiečius daug garbingų svečių.

Pirmas sveikino dr. William H. Bates, JAV presbiteronų reformatų bažnyčios atstovas, išvakarėse padovanojęs biržiečiams ir jau spėjusiems atvykti delegatams puikų vargonų koncertą, jam asistavo kaunietės vargonininkė Živilė Kudirkaitė bei Aina Dobilaitė. Dr. William H. Bates perskaitė kun. William L. Baron Bendradarbiavimo tarp bažnyčių komiteto pirmininko sveikinimą, pritaikydamas 133 psalmės žodžius ...kaip gera ir malonu, kur broliai gyvena vienybėje... Dėkojo Dievui už galimybę dirbti kartu. Mūsų lektorius Vaidotas Ickys mokėsi šios Bažnyčios kvietimu ir jų išlaikomas, praeitais metais patarnavo jų parapijose. Dr. William H. Bates gyrė Vaidotą už puikų pasiruošimą.

Po jo evangelikų karo kapelionas, Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios pastorius Giedrius Ažukas, atstovaujantis Lietuvos evangelinių bažnyčių bendriją, perskaitė Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos vadovo Gabrieliaus Lukošiaus sveikinimą.

Po to kalbėjo valdžios atstovai. Lietuvos Seimo narys Viktoras Rinkevičius, Sinodo posėdžiuose  dalyvavęs gen. superintendento kun. Tomo Šerno kvietimu svečio teisėmis, sveikindamas delegatus paminėjo garbingą, ilgaamžę evangelikų reformatų istoriją Biržų krašte, palinkėjo sėkmingo darbo. Kunigui Tomui Šernui, aktyviai dalyvavusiam kovoje už Lietuvos laisvę, seimo narys padovanojo įrėmintą Zikaro Laisvės statulėlės atvaizdą, o amerikiečiui vargonininkui dr. William H. Bates įteikė medalį, skirtą istoriniam Biržų miestui. V. Rinkevičius pasigyrė, kad Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui, progai pasitaikius, išaiškino Nemunėlio Radviliškio mokyklos garbingą ilgaamžę istoriją.

Sinodo direktorė dr. Renata Bareikienė padėkojo Seimo nariui  už nuolatinį dėmesį reformatams ir pristatė nebiržiečiams delegatams naująjį Biržų rajono savivaldybės merą Vytautą Jarecką. Meras savo sveikinimo kalboje sakė, jog didžiuojasi, kad Biržuose vyksta Reformatų suvažiavimai – Sinodai, sprendžiantys visos Lietuvos reformatų reikalus, džiaugėsi  biržiečiais reformatais: ne tik anksčiau gyvenusiais, garsinusiais ar tarnavusiais Biržuose, bet ir dabar yra žymių, nusipelniusių mūsų miestui – kaip Donatas Balčiauskas, kuriam neseniai suteiktas Biržų Garbės piliečio vardas. Dėkojo kun. Rimui Mikalauskui, kuris ženkliai praturtina ir stiprina miesto veiklą. Meras didžiuojasi reformatų veikla, siekiu kurti geresnius Biržus ir palinkėjo Sinodui sėkmingo darbo, o svečiams – geros viešnagės Biržuose.

Sinodo direktorės Renatos Bareikienės pakviesta sveikinimo žodžiui nuolatinė Sinodų viešnia, reformatų draugė, Biržų rajono savivaldybės tarybos narė Irutė Varzienė pagyrė kun. Tomą už labai stiprų pamokslą: savųjų išdavystės, nesutarimai labiausiai skaudūs, sudaužo bendruomenę, labai svarbi vidinė ir išorinė tiesa. I. Varzienė sakė, kad ji labai gerbia reformatų bendruomenę, su kuria tenka vaisingai bendradarbiauti. Priminė, jog D. Balčiausko užsispyrimo dėka Biržų krašte pastatyti atminimo ženklai pirmosios mokykloms, įkurtoms reformatų mecenatų kunigaikščių Radvilų. Džiaugėsi kun. R. Mikalausku, kuris dalyvauja visuose miesto renginiuose. Dėkojo kun. Sigitai, nepavargstančiai globoti vaikus. Džiaugėsi, kad Sinodai vyksta Biržuose, tai svarbus įvykis mieste.

Sveikinimus Sinodui raštu perskaitė sekretorius kun. R. Mikalauskas. Sveikinimai gauti: nuo kun. Franko Erichsmeierio, Lippes krašto Bažnyčia (Vokietija); Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu sveikino Algirdas Stončaitis, LR Vyriausybės kancleris; asmeniškai sveikino Diana Varnaitė, LR Vyriausybės patarėja religijos klausimais; Remigijaus Šimašiaus, Vilniaus miesto mero vardu sveikinimą atsiuntė mero padėjėja Renalda Preskienienė; sveikinimą atsiuntė ir Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis.

Kun. Tomas Sakas perskaitė kunigės Jane Holslag (JAV) ir kunigo Ulrich Barniske (Vokietija) sveikinimus.

Iki pietų vykusioje Antroje sinodo sesijoje buvo išklausyti gen. superintendento kun. Tomo Šerno ir Konsistorijos prezidento kurt. Nerijaus Krikščiko pranešimai, išsamią Revizijos komisijos ataskaitą pateikė jos pirmininkas kurt. Giedrius Vaitiekūnas. Buvo patvirtintos parapijų ataskaitos, pirmininkams atsakius į sinodalų klausimus. Panevėžio pirmininkui kurt. P. R. Puodžiūnui, kaip ir ankstesniais metais, teko atsakyti į klausimą kas naujo bažnyčios statybos reikale, kaip sekasi rinkti lėšas. Deja, sinodalų pradžiuginti pirmininkas negalėjo... Kur kas geresni reikalai su Kėdainių bažnyčios vargonų statybos projektu Kėdainiams reikia vargonų!. Parapijos administratoriaus kun. R. Stankevičiaus žodžiais, lėšos buvo renkamos sėkmingai, ženkliai prisidėjo ir dar žada pridėti trūkstamą sumą miesto verslininkai.

Toliau šioje sesijoje buvo svarstomos misijos.

Balsų dauguma nutarta kurt. lektorių Holger Lahayne ordinuoti į katechetus. Sprendimą jį ordinuoti buvo priėmusi Dvasininkų sesija 2019-05-03 Kaune, o  patikrinamąjį Konsistorijos egzaminą jis išlaikė 2019-05-18 Biržuose. Sinodas pritarė siūlymui po ordinacijos sekmadienio pamaldose Biržuose katechetą Holger Lahayne skirti Vilniaus parapijos antruoju dvasininku.

Sinodo dalyvius pozityviai nuteikė po stu­di­jų Puritoniškoje Reformatų Seminarijoje, Grand Rapids mieste, Mičigano valstijoje (JAV) grįžęs ir į Sinodą atvykęs teo­lo­gi­jos ma­gist­ras lek­to­rius Vai­do­tas Ic­kys. Jis dėkojo ir džiaugėsi sugrįžęs į Lietuvą po sunkių, intensyvių mokslų, sakė: gavau daug ir noriu atiduoti, ką esu įgijęs, noriu padėti dvasininkams. Esu laisvas ir pasiruošęs tarnauti Biržuose. Sinodas lektorių Vaidotą Ickį nutarė paskirti sielovadinei praktikai bei tarnystei į Biržus talkinti Biržų evangelikų reformatų parapijos klebonui.

Šioje sesijoje buvo patvirtinta ilgalaikė kapelionų Mindaugo Palionio (Vakarų Lietuvos) ir Giedriaus Ažuko (Rytų ir Centro Lietuvos) tarnystė Lietuvos kariuomenėje, o kun. Rimas Mikalauskas paliktas evangelikų karo vyriausiuoju kapelionu ir Karių distrikto superintendentu.

Daugiausia intrigos sukėlė Lietuvos evangelikų reformatų vadovybės rinkimai kitai 2019/2022 metų kadencijai.

Lie­tu­vos evan­ge­li­kų re­for­ma­tų ge­ne­ra­li­niu su­pe­rin­ten­den­tu, vieno balso persvara ir vienam susilaikius, iš­rink­tas Vilniaus parapijos klebonas kun. Rai­mon­das Stan­ke­vi­čius, vi­ce­su­pe­rin­ten­den­tu – kun. To­mas Šer­nas.

Kun. R. Stankevičių ordinuoti gen. superintendentu numatyta rugsėjo 21 d. 12 val. Švobiškio evangelikų reformatų bažnyčioje, kur prieš 100 metų įvyko pirmasis nepriklausomos Lietuvos Reformatų Sinodas. Įdomu tai, kad savo pirmą pamokslą kun. Raimondas sakė šioje bažnyčioje... Vi­ce­su­pe­rin­ten­den­tas kun. To­mas Šer­nas nuo šiol eis Vil­niaus pa­ra­pi­jos klebono pa­rei­gas.

Be ginčų ir didelių debatų naujai trijų metų kadencijai (2019/2022 metų) slaptu balsavimu išrinkta tokios sudėties Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija: prezidentas kurat. Nerijus Krikščikas (Vilnius); viceprezidentas kun. Raimondas Stankevičius (gen. superintendentas), nariai dvasininkai: vicesuperintendentas Tomas Šernas, vyr. kapelionas Rimas Mikalauskas, kun. Sigita Veinzierl; nariai pasauliečiai: kurt. Danguolė Kairienė (Biržai) ir kurt. Petras Romualdas Puodžiūnas (Panevėžys) ir Žydrūnas Pavinkšnis (Kaunas).

Slaptu balsavimu trijų metų kadencijai išrinkta ir Sinodo Revizijos komisija: kurat. Giedrius Vaitiekūnas (Vilnius), Danguolė Juršienė (Vilnius), lekt. Dainius Jaudegis (Kaunas), Rita Dagienė (Biržai) ir Eglė Grucytė (Kaunas).

Po pietų pasistiprinę Biržų Gildijoje sinodalai sparčiai kibo į darbą, kad pasivytų darbotvarkės grafiką: patvirtino Lietuvos evangelikų reformatų religinės bendrijos (Bažnyčios) vardu Lietuvoje veikiančių trijų juridinių asmenų vadovų ar asmenų, galinčių sudaryti sandorius, įgaliojimus, nes tik aukščiausia Bažnyčios vadovybė – Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas – tam turi teisę.

Be ginčų ir net be klausimų Sinodas patvirtino pakeitimus Bažnyčios santuokos ir skyrybų nuostatuose.

Priimtas Memorialas Dėl paramos Paminklui Reformacijos ir lietuviškos raštijos pradininkams: Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas remia aukų rinkimą paminklo statybai Reformatų sode, Vilniuje.

Sinodas išklausė filologės - istorikės, Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signatarės Irenos Andrukaitienės viešą paskaitą Tarnavęs Tėvynei ir tautai, skirtą superintendentui kun. Adomui Šernui atminti.

Po paskaitos vienu iš paskutinių kanonų Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas, įvertindamas superintendento kun. Adomo Šerno, sūnaus Martyno (1884 05 25–1965 01 06) ilgametę, ištikimą ir vaisingą tarnystę, atsižvelgdamas į sovietinės nelaisvės pančiais sukaustytą to meto bažnytinę vadovybę bei įvairias būdais neigiamai veikiamą Dievo Žodžio tarną, ypač to meto suaktyvėjusį agresyvųjį ateizmą, panaikina Lietuvos TSR evangelikų reformatų Konsistorijos protokolinį sprendimą Nr. 13-11, kuris, be to, nebuvo patvirtintas Sinodo, todėl neturėjo juridinės galios.

Paskutinis 2019-ųjų metų Biržų Sinode priimtas Kanonas skelbia: 2020 m. eilinio Sinodo data 2020 m. birželio 20-21 d., vieta Biržai.

Šitie ir kiti čia neaptarti kanonai buvo paskelbti sekmadienio iškilmingose Sinodo uždarymo pamaldose iš sakyklos, kaip reikalauja 1637 metais priimta Didžioji (Gdansko) Agenda ir kurios nuostatų iki šiol laikosi Lietuvos reformatų Bažnyčią – Lietuvos Vienatos tradicijų tęsėja.

Iš­kil­min­gų Sinodo uždarymo pa­mal­dų liturgija susidėjo iš kelių dalių. Po pamokslo, pasakyto lektoriaus kurt. Hol­ger La­hay­ne, kuriame jis kalbėjo apie jo laukiančius iššūkius, nes kiekvieno krikščionio tikslas yra sekti Jėzumi, o dvasininkų padėti susigaudyti tikinčiajam dvasiniuose dalykuose, padėti rasti kelią, kuriuo reikia sekti Jėzumi. Juodas reformatų dvasininko rūbas – taliaras  irgi turi tokią prasmę. Kaip Maximos darbuotojai nešioja uniforminius švarkus, kur užrašyta: klausk – atsakysiu, taip ir visi ordinuoti bažnyčios tarnautojai - dvasininkai ir yra tam, kad atsakytų į tikintiesiems iškilusius klausimus, prasidėjo katecheto ordinacijos liturgija.

Ordinacijai vadovavo Sinode išrinktasis gen. superintendentas kun. Raimondas Stankevičius, jam asistavo superintendentai: Tomas Šernas ir Rimas Mikalauskas. Katecheto tarnystėj ordinuojamajam Holgeriui Lahayne buvo paskaityti pamokymai, ir priminimas iš Pirmojo laiško Timotiejui 3 sk. nuo 8 iki 14 eilutės, kuriuos paaiškino kun. Tomas Šernas. Kun. Rimas Mikalauskas uždavė klausimus, į kuriuos atsakinėjo ir pažadėjo laikytis katecheto pareigų ordinuojamasis Holger Lahayne. Po katecheto duotos priesaikos jam buvo užvilktas reformatų dvasininko liturginis rūbas – juodas taliaras, o kunigas Frankas van Dalenas užsegė – befkeną (baltą apykaklę). Visas Dievo surinkimas meldėsi prašydamas palaiminimo naujai ordinuotam katechetui. Visi trys superintendentai klūpintį katechetą palaimino uždėdami rankas, gen. superintendentas dar priminė katechetui skirtus Dievo prisakymus ir priminimus apie jo tarnystės pareigas, o jis, kaip nuolankumo ženklą, padavė ranką kolegoms dvasininkams,  presbiterijoje sėdėjusiems sinodalams, ir jau po to priėmė sveikinimus iš dvasininkų, sinodalų pamaldose dalyvavusių Panevėžio reformatų parapijos atstovų, draugų, bičiulių...

Viešpaties Vakarienę dalino visi dvasininkai: kunigai ir katechetas.

Po paskutinės pamaldų pabaigos giesmės Dėkojame už malonias Tavąsias dovanas gausias... vis valgydinti mus šventu savuoju gyvuoju Žodžiu, visi dalyvavusieji pamaldose buvo pakviesti Agapei – Šaulių koše evangelikų reformatų sinodo dalyvius ir svečius vaišino Alfonso Smetonos šaulių 5-osios rinktinės Biržų 501-oji kuopos šauliai, vadovaujami vado Vidučio Šeško.  

Na ir – tradicinė nuotrauka prie bažnyčios durų...

Nuotraukos Ritos Jaudiegienės @iphoto.lt.lt

 

 Nuotraukos Danutės Indriūnais

 

InfoRef_LT

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas