Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas susirinko į eilinį 2019 metų suvažiavimą Biržuose įprastu metu – savaitgalį, prieš Jonines, birželio 22 dieną.

Sinodo suvažiavimo išvakarėse Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje suskambo vargonų muzika. XIX amžiaus vargonus meistriškai prakalbino profesorius dr. William Bates. Vargonų muzikos meistras dr. William Bates atvyko į Lietuvą savaitę prieš Sinodo suvažiavimą ir surengė evangelikų reformatams bažnytinės muzikos kursus, koncertavo Vilniuje, Kaune.

Jis taip pat pirmoje Sinodo sesijoje perdavė oficialų sveikinimą nuo asocijuotos reformatų Presbiterionų bažnyčios JAV vadovybės. Su šia Bažnyčią Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia sieja partnerystės ryšiai.

Sinodo 2019/2020 metų kadencijos suvažiavimą pradėjo generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas, atidarymo pamaldose paskelbęs jo pradžią. Sinodą pasveikino atvykę svečiai – broliškų bažnyčių atstovai, Biržų rajono meras Vytas Jareckas, Seimo narys Viktoras Rinkevičius. 

Išrinkta nauja vadovybė

Naujai trejų metų kadencijai išrinkta bažnyčios vadovybė. 
Šiemet naujai generalinio superintendento kadencijai buvo išrinktas Vilniaus parapijos klebonas kunigas Raimondas Stankevičius. Tris kadencijas iš eilės ėjęs šias pareigas kunigas Tomas Šernas lieka eiti vicesuperintendento pareigas.

Kun. Raimondas Stankevičius generalinio superintendento pareigas eis laikinai iki jo Sinode numatytos superintendento ordinacijos š. m. rugsėjo 21 dieną Švobiškio bažnyčioje. Ordinacijai ši bažnyčia pasirinkta, norint paminėti prieš 100 metų ten įvykusį Sinodo suvažiavimą, kuris ypatingas tuo, kad vyko pirmą kartą jau laisvę atgavusioje Lietuvoje ir aukščiausieji bažnytinės teisės aktai buvo surašyti lietuvių kalba.

Konsistorijos prezidentu buvo vėl perrinktas kuratorius Nerijus Krikščikas, kaip ir didžioji dalis visos Konsistorjos narių: viceprezidentas l. e. p. generalinis superintendentas kun. Raimondas Stankevičius, nariai kun. Tomas Šernas, kun. Rimas Mikalauskas, kun. Sigita Veinzierl, kurt. Danguolė Kairienė, kurt. Petras Romualdas Puodžiūnas, o nauju Konsistorijos nariu išrinktas Kauno evangelikų reformatų parapijos valdybos pirmininkas Žydrūnas Pavinkšnis.

Sinodas taip pat priėmė keletą sprendimų dėl dvasininkų misijų. Šiemet teologijos magistro studijas JAV, Grand Rapids, baigęs lektorius Vaidotas Ickys paskirtas tarnystei į Biržus. Kunigas Raimondas atleistas nuo Vilniaus ev. ref. parapijos klebono pareigų, jas eis kun. Tomas Šernas.

Lektorius Holger Lahayne (Holgeris Lajenas) ordinuotas katechetu (diakonu), paskirtas talkinti Vilniaus evangelikų reformatų parapijoje. Visos kitos misijos lieka nepakeistos. 

Sinodas patvirtino Evangelikų karių distrikto superintendetu kun. Rimą Mikalauską, einantį evangelikų karių vyriausio kapeliono pareigas, bei evangelikų kapelionais: Mindaugą Palionį, Naujosios Akmenės evangelikų bendruomenės ganytoją, patarnauti kariams evangelikams Vakarų Lietuvoje ir Jonavos evangelikų krikščionių bendruomenės ganytoją Giedrių Ažuką Vidurio Lietuvoje. 

Išteisino kunigą

Sinodas priėmė sprendimą, svarbų istoriniam teisingumui. 
1964 metais, sovietmetyje atvirai siautėjant ateistiniams aktyvistams bei juos palaikančiam okupacinės valstybės represiniam aparatui, Bažnyčios aukštesnioji valdymo institucija Konsistorija gavo kunigo Adomo Šerno prašymą atleisti jį nuo visų jo pareigų tarnystėje ir šį prašymą tenkino.

Po mėnesio spaudoje buvo paskelbtas to meto „LTSR evangelikų reformatų bažnyčios superintendento“ kun. Adomo Šerno pareiškimas apie jo atsisakymą nuo kunigystės. Nepraėjus nė pusmečiui kunigas Adomas Šernas mirė.

Sinodui nekilo abejonių, kad minėtas straipsnis buvo sovietinio ateizmo propogandos aktas, nukreiptas sunaikinti evangelikų reformatų išpažinimą, palaužti tikinčiųjų valią. O Konsistorijos sprendimas jį atleisti iš pareigų – nevykęs bandymas išsaugoti ateistinio režimo kankinamą dvasininką...

Bažnytinė teisė reglamentuoja, jog dvasininkų tiek pašaukimas, tiek atleidimas, jų misijos yra išskirtinė Bažnyčios aukščiausiosios vadovybės – Sinodo – teisė. Iki šiol šiuo klausimu Sinodas nebuvo pasisakęs dėl daugelio priežasčių. Šiais metais, paminint kun. Adomo Šerno 135-sias gimimo metines, Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas priėmė sprendimą panaikinti LTSR evangelikų reformatų Konsistorijos sprendimą, pakartojo Sinodo sprendimus, kuriuose kunigas Adomas Šernas yra skiriamas ir ordinuojamas Bažnyčios superintendentu, Nemunėlio Radviliškio evangelikų reformatų parapijos klebonu bei Konsistorijos viceprezidentu. Tai pat pranešimus apie kunigo Adomo Šerno atsisakymą nuo kunigystės nevertina laisvu kunigo valios išakymu, bet laiko sąlygotus ateistinio represinio aparato propogandos veiksniu, niekiniu bažnytinės teisės atžvilgiu ir neturinčiu juridinių pasekmių.

Sinodas įvertina Bažnyčios vadovo atliktą tarnystę ir darbus, kurių vaisiais tikintieji tebesinaudoja. Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas kunigą Adomą Šerną pagerbė ir sykiu užjautė jo artimuosius.

Sinodo sesijų pabaigoje paskaitą „Tarnavęs Tėvynei ir tautai“ Sinodo dalyviams ir svečiams perskaitė Kovo 11-osios akto signatarė Irena Andrukaitienė. Ji pristatė kunigo Adomo Šerno asmenybę, jo darbus ir reikšmę tiek evangelikų reformatų bendruomenei, tiek visai Lietuvai. 
Kitų metų eilinio Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimo data numatyta savaitgalyje prieš Jonines, 2020 metų birželio 20-21 dienomis, Biržuose. 

Kunigas Rimas Mikalauskas
Sinodo sekretorius

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas