Re­gi­na VAI­ČE­KO­NIE­NĖ

Sek­ma­die­nį gim­tų­jų Se­me­niš­kių ka­pi­nė­se pa­lai­do­tas poe­tas, pub­li­cis­tas, Bir­žų že­mės sū­nus ir Bir­žų gar­bės pi­lie­tis, ki­ni­nin­kas ar­ba fil­mi­nin­kas (kaip pa­ts sa­ve va­di­no) – Jo­nas Me­kas. Vie­nas žy­miau­sių XX a. lie­tu­vių me­ni­nin­kų, ame­ri­kie­tiš­ko­jo avan­gar­di­nio ki­no pra­di­nin­kas, am­ži­no poil­sio at­gu­lė ša­lia tė­vų. Lai­do­ji­mo ce­re­mo­ni­ja bu­vo pri­va­ti.

Sek­ma­die­nio ry­tą Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio evan­ge­li­kų re­for­ma­tų baž­ny­čio­je ku­ni­gė Si­gi­ta Vein­zierl lai­kė lai­do­tu­vių pa­mal­das. Var­go­ni­nin­kė Vi­gi­li­ja Ma­cie­nė gie­do­jo pa­ly­dė­ji­mo gies­mes.

Į Se­me­niš­kių ka­pi­nai­tes ur­ną su me­ni­nin­ko pa­lai­kais pa­ly­dė­jo Jo­no Me­ko sū­nus, ak­to­rius ir re­ži­sie­rius Se­bas­tia­nas, Jo­no Me­ko duk­ra Oo­na, ki­ti ar­ti­mie­ji, gi­mi­nai­čiai, bi­čiu­liai, pa­žįs­ta­mi.

Pa­ke­liui į ka­pi­nes stab­te­lė­ta Jo­no Me­ko gim­ti­nės vie­to­je prie pa­mink­li­nio ak­mens. Gim­tuo­siuo­se Se­me­niš­kiuo­se pa­mink­li­nis ak­muo ati­deng­tas Jo­no Me­ko 95-me­čiui. Sug­rįž­tan­tį į gim­ti­nės že­mę Sū­nų pa­mink­li­nis ak­muo su­ti­ko su do­bi­lų kom­po­zi­ci­ja. Kom­po­zi­ci­jo­je su­žy­do ir Jo­no gė­lė – jo­na­žo­lė.

Pas­ku­ti­nę at­si­svei­ki­ni­mo mi­nu­tę skaid­ri­no Jo­no Me­ko kū­ry­bos iš­trau­kos. Kol Jo­no Me­ko ur­ną ap­ka­bi­no fleitos me­lo­di­ja. Jo­no Me­ko sū­nus Sa­bas­tia­nas iš sa­vo ran­kų į že­mės šir­dį su­grą­ži­no ur­ną su me­ni­nin­ko pe­le­nais. Ant ur­nos iš pa­čių bran­giau­sių ar­ti­mų­jų sau­jų pa­bi­ro gim­ti­nės smė­lis. Jo­no Me­ko ka­pą iš­puo­šė lau­ko gė­lių puokš­tės. Su­mė­ly­na­vo ru­gia­gė­lių akys.

Ar­ti­mų­jų kvie­ti­mu lai­do­tu­vė­se da­ly­va­vo ir Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­sios bib­lio­te­kos at­sto­vai. Me­ni­nin­kas Jo­nas Me­kas – nuo­šir­dus bib­lio­te­kos bi­čiu­lis. Bend­ra­dar­bia­vi­mas ir bi­čiu­lys­tė su­stip­rė­jo 2017 me­tais ir tę­sia­si. Bir­žų bib­lio­te­ko­je su­kaup­ta di­džiu­lė da­lis ar­chy­vo. Bib­lio­te­kai ar­chy­vus at­siun­tė ir pa­do­va­no­jo pa­ts me­ni­nin­kas. Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Vil­man­tė Vo­rie­nė puo­se­lė­ja vil­tį įkur­ti J. Me­ko me­nų cent­rą.

Jo­nas Me­kas gy­ve­no ir kū­rė Niu­jor­ke. 2007 m. spa­lį Lie­tu­vos Pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus išim­ties tvar­ka Jam su­tei­kė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­ty­bę. 2007 m . Vil­niu­je įkur­tas J. Me­ko vi­zua­lių­jų me­nų cent­ras.

J. Me­kas – Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­rea­tas, ap­do­va­no­tas or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ Di­džiuo­ju kry­žiu­mi. Poe­tas, pub­li­cis­tas, avan­gar­di­nio ki­no pra­di­nin­kas pa­sku­ti­nį kar­tą gim­tuo­siuo­se Se­me­niš­kiuo­se lan­kė­si 2010 me­tais.

2011 m. bir­že­lio 30 d. Jo­nui Me­kui su­teik­tas Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Gar­bės pi­lie­čio var­das.

Jo­nas Me­kas mi­rė 2019 me­tais sau­sio 23 d. ei­da­mas 97 me­tus Bruk­li­ne (JAV). 

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas