Kalėdų šventė Panevėžio parapijoje

Kalėdų rytą daugelio žmonių širdyse nubangavo prisiminimų jaudulys tam istoriniam įvykiui – Jėzaus Kristaus gimtadieniui.  Tą rytą visa krikščionija šlovina ir garbina užgimusį dangišką žmonijos Gelbėtoją –  užgimusį mažu kūdikėliu, tapusį Žmogumi ir dariusį didžius darbus savo dangiškojo Tėvo šlovei ir garbei.

Panevėžio evangelikai reformatai  tą rytą taipogi gausiai susirinko į šią džiaugsmingą šventę  giesmėmis ir maldomis pašlovinti Jėzaus Kristaus gimimą. Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas, parapijos administratorius kun. Raimondas Stankevičius gražiu, išmintingu pamokslu kvietė būti su Kristumi kasdieną savo širdyse ir mintyse ir nešti pasauliui tą gerąją žinią – Evangeliją, kad dangiškas Tėvas taip pamilo pasaulį ir siuntė savo vienagimį Sūnų gelbėti žmonijos iš dvasinio ir moralinio nuopolio.

Tądien  pirmą kartą parapijoje reformatų jaunimo Radvilos draugijos narių Agnės, Vilmos ir Tado Baltušių iniciatyva mažiesiems pamaldų dalyviams buvo suorganizuota pirmoji Sekmadieninė mokyklėlė.

Vilma Baltušytė dalinasi įspūdžiais :“Ačiū už pasitikėjimą ir galimybę pradėti įgyvendinti šią iniciatyvą. Susirinko penki vaikučiai ir vienas tėvelis. Žaidėme susipažinimo žaidimus, skaitėme iš Biblijos Evangelijos pagal Matą pirmo skyriaus 18-25 eilutes, žiūrėjome filmuką Jėzaus gimimas ir darėme atvirukus. Vaikučiams buvo įdomu ir, manau, kad jiems patiko ši naujovė. Norėtųsi, kad šią iniciatyvą palaikytų mažųjų tėveliai, o mes galėtume jų vaikus supažindinti su tikėjimo tiesomis jiems prieinama forma“.

Kun. Raimondas Stankevičius perskaitė Kalėdų  šventės proga gautus sveikinimus: nuo Lietuvos Respublikos Seimo nario Povilo Urbšio, Panevėžio mero  Ryčio Mykolo Račkausko ir nuo tikėjimo brolių ir sesių iš kitų parapijų. Esame už tai labai dėkingi.

Seniūnų valdybos vardu visus susirinkusius pasveikino parapijos pirmininkas kurt. Petras Romualdas Puodžiūnas.

Ypač malonu, kad dauguma susirinkusiųjų priėmė Viešpaties Vakarienę – duoną ir vyną.

Parapijos choristai pagiedojo dvi giesmes, o seniūnas Donatas Yčas pakvietė iš mokyklėlės sugrįžusius vaikučius atsiimti kalėdines dovanėles. Vieni siekė dovanėlės mamos ar tėčio rankų pakylėti, kiti net eilėraštuką padeklamavo.

 Trumpam  susirinkome ir Agapei, prisiminėme praeinančių metų įvykius. Norėjosi dar šiek tiek pabendrauti ir dvasingai pasibūti tikėjimo bendraminčių draugijoje, pasidžiaugti, kad iš dangiškojo Dievo Tėvo malonės dar esame šiame pasaulyje ir galime džiaugtis šios iškilios dienos švente, nors kai kuriems parapijiečiams ši Kalėdų šventė nebuvo džiugi. Metų pradžioje į Amžinybę palydėjome Ireną Čygienę, o metų pabaigoje atsisveikinome su dar keturiais parapijiečiais: Vytautu Kostu Aukštikalniu, Kęstučiu Jurėnu, Elze Januševičiūte ir Svaja Audickaite. Visus juos į amžino poilsio vietą palydėjo mūsų gerb. kunigas.

Sigita Audickienė agapės metu padėkojo visiems atjautusiems ir padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę mielą dukrytę Svają.

„Kaip miela jausti, kad didžiuliame sielvarte esi ne vienas. Šiandien  norėčiau prisiminti savo dukrelę Jos žodžiais, kuriais, gal būt, Ji kreiptųsi į mane...
Tu į mano lėkštutę įdėk eglės šakelę, iš to pat eglyno, kur maža žaidžiau.
Ir uždek, mamyte, kalėdinę žvakelę – tu taip padarysi, aš tikrai žinau.
Tu neverk, mamyte, juk ašai ne viena – tūkstančiai jau guli žemelėj šaltoj,
Išėjau ilsėtis pas savo tėvelį, o tave palieku brolužio globoj.

Kartu su netektimis šalia ėjo ir parapijiečiams džiaugsmingos akimirkos. Gražius Jubiliejus šįmet pažymėjo: Irena Atkočiūnienė ( 80-ies), Petras Klybas (95-erių), Marija Kairienė (85-erių), Valerija Baltušienė (90-ies), Olga Kučinskienė (95-erių). Pastarąją pasveikinome namuose, kunigo lankymosi pas parapijiečius metu.

Pasidalinę gyvenimiškais įspūdžiais, pasidžiaugę bendryste, palinkėję vieni kitiems kuo geresnių, laimingesnių, sveikatingų  2020-ųjų metų, skirstėmės į savus namus švęsti Kalėdas šeimose.

  Kalėdų pamaldų akimirkos nuotraukose.

Emilis Valkiūnas

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Artūras Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376