Velykų pamaldos Panevėžio parapijoje

Kiekvienais metais švenčiame  gražiausią Metų šventę – Velykas – Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo šventę. Velykų rytas išaušo saulėtas, tad ir gamtoje, ir širdyje -  tikras pavasaris. Plačiai po pasaulį nuaidėjo Velykų varpai, džiaugiasi siela, kad Dievas laimėjo, pragaras krito ir Jis spindi kaip saulė, aukštai laikydamas Pergalės ženklą. Kada saulutė artinosi prie vidurdienio, išties, širdis džiaugėsi, kad taip gausiai į pamaldas susirinko  parapijiečių ir jų svečių.

Pamaldas laikė LERB gen. superintendentas parapijos administratorius  kun. Raimondas Stankevičius, vargonavo parapijos vargonininkė Bronislava Simonaitienė. Pamaldos prasidėjo parapijiečių  atliekama giesme „Linksminkis, žeme, džiaukis žmonija“.

Linksminkis, žeme, džiaukis, žmonija,
Naujas jau rytas teka skaistus.
Skamba pasauly jau aleliuja,
Sklinda per kaimus, klonius, laukus.
 
Laimė pripildė sielas visų,
Džiaugias, sulaukę švenčių didžių.
Linksminkis, žeme, džiaukis, žmonija,
Naujas jau rytas teka skaistus.

Klausėmės Dievo Žodžio, giesmėmis šlovinome Viešpatį,  jaudinančia parapijiečių surinkimo akimirka tapo kunigo Raimondo Stankevičiaus pamokantis, verčiantis susimąstyti ir pasvarstyti, pamokslas. Šiuo metu krikščionis spaudžia įvairūs šio pasaulio rūpesčiai ir bėdos, nesutarimai, net karas. Dažniausiai žmogus atsigręžia ir šaukiasi Viešpaties pagalbos sunkiu metu.  Kristus tikrai parodys ir nušvies kelią visiems į teisingą pasirinkimą, sveikatą. Saulės šviesoje mes būname daug geresni, stengiamės geriau sutarti su namiškiais ar kaimynais, bandome atskirti gėrį nuo blogio, ir turime Viltį – mes ne vieni, su mumis prisikėlęs Viešpats Jėzus Kristus. Esant įvairioms aplinkybėms, mes suprantame, koks maloningas, teisingas ir galingas yra Viešpats, išklausantis mūsų maldas ir gailestingas, atleidžiant mūsų nuodėmes. Panašiai buvo ir Kristaus kentėjimo laikais.

Skelbimų metu kunigas Raimondas Stankevičius perskaitė velykinius sveikinimus. Esame labai dėkingi už velykinius sveikinimus ir linkėjimus seseriškoms evangelikų reformatų parapijoms, Panevėžio ev. liuteronų parapijai, visiems nuoširdžiai sveikinusiems. Parapijiečius seniūnų valdybos vardu pasveikino parapijos seniūnų valdybos pirmininkas, kurt. Petras Romualdas Puodžiūnas.

Didžioji dalis parapijiečių ir jų svečių dalyvavo Viešpaties Vakarienėje. Velykas pasitikome, atvėrę širdis Jėzui, tikėdamiesi vilties ir Jėzaus Kristaus šviesos, juk Jis vienas turi galią vietoj kietos akmeninės širdies duoti jautrią širdį ir amžiną gyvenimą karalystėje.

Už dvasingas, pakylėtas akimirkas esame dėkingi Viešpačiui, leidusiam vėl džiaugtis buvimu kartu su tikėjimo namiškiais.

Pamaldas baigėme Padėkos giesme „Ačiū Tau, Viešpatie“.

Ačiū Tau, Viešpatie, už rytą,
Ačiū už mūsų naują dieną,
Ačiū, kad rūpestį kiekvieną 
Galim Tau pavest.                

Po trumpos agapės, palinkėję vieni kitiems malonių akimirkų šeimose, skirstėmės į namus su viltimi susitikti per pirmojo sekmadienio po Velykų pamaldas.

Pavasarinė saulutė mus parlydėjo namo.

 

Palmyra Griciūnienė

Nuotr. Irenos Skiauterytės

 

 

 

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Artūras Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376