Panevėžio parapijos ataskaitinė – rinkiminė Sesija

Irena Skiauterytė

2023 m. kovo 26 dieną Panevėžio evangelikų reformatų parapijoje po sekmadienio pamaldų įvyko metinė parapijos Sesija.

Pamaldose pastiprinti gen. superintendento kun. Raimondo Stankevičiaus pamokslu apie krikščionio ir valdžios nuo Dievo santykį, išgirdę Dievo Žodžio skaitinius ir paaiškinimus šia tema, ruošėmės eiti prie Dievo stalo – švęsti Viešpaties Vakarienę.

Pasibaigus pamaldoms, prieš pradėdami Sesijos darbą, parapijiečiai nuoširdžiai pasveikino kun. Raimondą už poros dienų ateisiančio gimtadienio proga. Parapijos vardu sveikino ir linkėjimus išsakė seniūnų Valdybos pirmininkas Petras Romualdas Puodžiūnas ir Laima Juodgudytė. Linkėjome, kad kun. Raimondas tarnautų evangelikų reformatų Bažnyčiai ir tuo pačiu - mūsų, Panevėžio parapijai, dar daug daug metų.

Turėjome dar vieną sukaktuvininkę - parapijos seniūnų Valdybos pirmininko pavaduotoją Palmyrą Griciūnienę, kurios indėlis parapijos darbuose yra neįkainojamas. Sveikinimo eiles skaitė ir linkėjimus parapijiečių vardu sakė Sigita Audickienė.

Po šiltų sveikinimų akimirkų nusiteikėme rimtam darbui. Parapijos sesija pradėjome Dievo Žodžiu – Biblijos skaitiniu ir malda.

Parapijos Sesijos pirmininku pasiūlomas išrinkti kun. Raimondas Stankevičius, posėdžio sekretore - Palmyra Griciūnienė. Į balsų skaičiavimo komisiją pasiūlomi Laima Juodgudytė, Leta Brunzienė, Vytas Krikščiukaitis. Bendru sutarimu Sesijos pirmininku patvirtinamas kun. Raimondas Stankevičius ir balsų skaičiavimo komisija iš trijų minėtų parapijiečių. Po to bendru sutarimu patvirtinama ir Sesijos darbotvarkė.
2022 m. parapijos veiklos ataskaitą pristatė seniūnų Valdybos pirmininkas kurt. Petras Romualdas Puodžiūnas. Jis perskaitė ir 2022 metų finansinę ataskaitą, nes parapijos iždininkė Aldona Mikulėnienė dėl rimtų priežasčių visus metus nedirbo, parapijos finansus tvarkė pats seniūnų Valdybos pirmininkas P. R. Puodžiūnas.
Revizijos komisijos aktą perskaitė pirmininkė Nijolė Grilauskienė.
Patvirtinus to paties skaičiaus (septynių pareigybių) parapijos Seniūnų Valdybą, buvo pereita prie seniūnų Valdybos pirmininko ir seniūnų Valdybos rinkimų. Sunkumų kilo dėl parapijos seniūnų Valdybos pirmininko rinkimų. Vasario 26 d. vykusiame seniūnų Valdybos posėdyje buvo iškelti du kandidatai į parapijos pirmininko pareigas: P. R. Puodžiūnas ir Irena Skiauterytė, tačiau abu kandidatai pirmininko pareigybės atsisako. Dėl šios priežasties nutarta balsavimo dėl parapijos pirmininko pareigybės neorganizuoti ir paprašyta laikinai eiti šias pareigas kurt. Petro Romualdo Puodžiūno. Pirmininko pavaduotoja sutiko būti I. Skiauterytė. Seniūnų Valdybos rinkimų rezultatus perskaitė balsų skaičiavimo komisijos narė L. Juodgudytė.

Į seniūnų valdybą išrinkti: P. R. Puodžiūnas, Mindaugas Yčas, Palmyra Griciūnienė, Nijolė Grilauskienė, Donatas Skiauteris, Irena Skiauterytė, pagal pareigas - kun Raimondas Stankevičius.

Parapijos seniūnų Valdyba nuoširdźiai padėkojo Petrui R. Puodžiūnui už nuoširdų darbą, einant seniūnų Valdybos pirmininko pareigas 2022 metais ir palinkėjo neblėstančios energijos, sutikus  laikinai eiti šias pareigas ir 2023 metais.

Revizijos komisijos nutarta nerinkti, o jos funkcijas perleisti Sinodo Revizijos komisijai.

Sesijoje buvo iškelti kandidatai į 374-ąjį eilinį Sinodą Biržuose. Balsų skaičiavimo komisijai perskaičius rezultatus, paaiškėjo, kad delegatais į 2023 m. 374-ąjį eilinį Sinodą išrinkti Donatas Skiauteris  ir Irena Skiauterytė, o kandidatėmis patvirtintos Agnė Baltušytė  ir Aldona Mikulėnienė.

Kiti Sesijoje svarstyti klausimai: dėl Kapinių švenčių organizavimo 2023 metais ir dėl naujos bažnyčios teritorijos šienavimo darbų.  Nutarta, jog šienavimą organizuoja ir darbus atlieka seniūnai Donatas Skiauteris ir Mindaugas Yčas.
Kun. Raimondas  Stankevičius pateikė informaciją apie Konsistorijoje priimtus sprendimus, kitų jo aptarnaujamų parapijų veiklą bei atsakė į užduotus parapijiečių klausimus.

2023 m. Panevėžio parapijos ataskaitinę – rinkiminę Sesiją užbaigė Malda.
Tikimės ir toliau pagal savo jėgas 2023 metais dirbti Viešpaties garbei ir mūsų parapijai. Po Sesijos keletas parapijiečių dar pasiliko tradicinėje agapėje.

 

 

Foto Irenos Skiauterytės

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kancleris

+370 609 04881 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376