Panevėžiečiai kun. R. Moro tarnystės 40-mečio renginyje Klaipėdoje

Irena Skiauterytė

Panevėžio evangelikų reformatų parapijos atstovai dalyvavo balandžio 14 d. vykusiame ev. liuteronų kunigo Reincholdo Moro tarnystės 40-mečio minėjimo renginyje Klaipėdoje.

Kun. R. Moras labai susijęs su Panevėžio ev.reformatų parapijos įkūrimu ir bažnyčios pastato atgavimu. Jam pradėjus savo tarnystę Panevėžyje, reformatai čia net neturėjo kur melstis – pamaldos buvo laikomos įvairiose vietose: tai pas parapijiečius namuose, vėliau, vykstant remontui – Muzikos mokyklos patalpose. Pasak vienos vyriausių parapijos narių Marytės Naktinienės: Jei nebūtų kunigo R. Moro, nebūtų ir Panevėžio ev. reformatų parapijos.

Vyresnieji parapijiečiai puikiai prisimena kun. R. Moro energiją, pasišventimą, paprastumą, nuoširdų ir šiltą bendravimą su visais. Deja, metai eina ir ne visi panevėžiečiai, kurie būtų norėję asmeniškai pasveikinti kun. R. Morą, išsakyti Jam savo padėką ir nuoširdžiausius linkėjimus, galėjo vykti į Klaipėdą.

Klaipėdos Pilies muziejaus konferencijų salė buvo pilnutėlė. Atvyko nemažas būrelis biržiečių su kun. Rimu Mikalausku ir kun. Sigita Veinzierl, Kauno reformatų atstovai, liuteronai iš įvairių Lietuvos liuteronų parapijų.

Kun. Moras maloniai bendravo su svečiais, kurie prieš renginiui prasidedant galėjo apžiūrėti Jo veiklą atspindinčių nuotraukų parodą. Jos atkeliavo iš Biržų krašto “Sėlos” muziejaus. Mums ypač įdomios buvo tos, kuriose įamžinta kun. R. Moro veikla ev. reformatų parapijose Biržų krašte, bendra veikla su Biržų krašto reformatų kunigais ir parapijiečiais. Pasak kun. Moro, būdamas jaunas ir energingas, jis dešimt metų tarnystės atidavė Biržų ev. reformatų parapijai, kai buvo jos prašymu “pasiskolintas” iš ev. liuteronų. Tai buvo laikotarpis nuo 1983 metų iki 1993 metų.

Po trumpų pasisakymų, visiems sugiedojus giesmę Jei Jėzus gyvas, ko liūdėti, moderuojantis renginį doc. dr. Arūnas Baublys pakvietė visus pasižiūrėti ištrauką iš filmo apie kun. Reincholdą Morą. Jame Jis pasakoja apie savo šaknis, vedžiodamas savo vaikystės takais, Klaipėdos krašto kapinaičių takeliais, su meile ir pagarba kalba apie savo protėvius, jų kilmę, savo senelius ir tėvelius.

Atėjus metui sveikinimams, norintieji tarti nuoširdžius padėkos ir linkėjimų žodžius net turėjo stoti į eilutę. Tikimės, kad gerbiamam Kunigui bus įdomu, radus laiko, peržvelgti Panevėžio parapijos istoriją, perkeltą į laikmeną, kurią, parapijos vardu Jam padovanojome.

Po renginio visi buvo maloniai pakviesti apžiūrėti pastatą, kur vyksta Klaipėdos ev.liuteronų pamaldos. Nors dėl istorinių peripetijų Klaipėdos ev.liuteronai neturi tikro bažnyčios pastato, naujos bažnyčios statyba yra jų ir kun. R. Moro planuose. Pastatas, kur dabar vyksta pamaldos, yra puikiai pritaikytas joms ir visai parapijos veiklai.
Po to dar nuoširdžiai pabendravę, pavaišinti kun. R. Moro taip mėgstamu plovu, džiaugdamiesi turiningai praleistu laiku, pasukome namų link. Nuoširdžiai dėkojame už šiltą priėmimą.

  

 

Foto Irenos Skiauterytės

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376