Kalėdų pamaldos Panevėžyje

Kalėdų  dieną panevėžiečiai reformatai rinkosi į bažnyčią, kad bendru džiaugsmu prisimintume Viešpaties Jėzaus gimimą. Kalėdos -  tai švenčių šventė, kuri kiekvieną krikščionišką sielą kviečia pakylėtam skrydžiui į tai, kas prasminga, į tai, kas užpildo mūsų mintis ir jausmus, ir daro mus šiek tiek geresniais, aiškesniais ir savo vidiniu pasauliu turtingesniais.

Kalėdų pamaldas laikė LERB gen. superintendentas parapijos administratorius  kun. Raimondas Stankevičius, vargonavo ir giesmes vedė vargonininkė B. Simonaitienė. Pamaldos prasidėjo parapijiečių giesme Kalėdų šviesa.  Klausėmės Šventojo Rašto skaitinių, kunigo pamokslo, kuriame jis labai prasmingai, siūlė susimąstyti ir pergalvoti apie kai kurias vertybes: mažiau išorinio blizgesio, pasipuikavimo, daugiau susimąstymo, pamaldumo, pagalbos ir atjautos vienas kitam. Prasmingai apžvelgė Jėzaus Kristaus atėjimo į šį pasaulį istoriją, įvykusią  prieš daugiau kaip du tūkstančius metų, ir Jėzaus misiją, kuri tęsiasi ir šiandieną kiekvieno tikinčiojo širdyje ir prote su tikėjimu ir viltimi.

Skelbimų metu kunigas perdavė sveikinimus iš broliškų Pasaulio, Europos ir  Lietuvos bažnyčių. Parapijos seniūnų valdybos pirmininkas kurt. P. R. Puodžiūnas perskaitė gautus sveikinimus iš Panevėžio liuteronų parapijos bei mūsų parapijos seniūnų Valdybos.

Tik šiandieną turėjome progą pasveikinti sutuoktuvininkus Agnę ir Eligijų Stankevičius. Sveikinimo žodį tarė seniūnė P. Griciūnienė ir parapijos pirmininkas P. R. Puodžiūnas. Linkėjome, kad priesaika, ištarta Dievo ir brangiausių žmonių akivaizdoje Nemunėlio Radviliškio bažnyčioje, lydėtų visą gyvenimą. Kunigas asmeniškai pasveikino Agnę ir jos vyrą, kuris negalėjo atvykti, su bendro gyvenimo pradžia.

Toliau šlovinome Viešpatį aukomis, giedodami giesmę Nūn Dievui maloniam visi karštai dėkokim…

Prasidėjo antroji pamaldų dalis - Viešpaties  Vakarienė.  Didžioji dauguma parapijiečių dalyvavo Viešpaties Vakarienėje.  Kiekvienas savo asmenine atgaila, tikėjimu ir pažadu būti vertu šios Vakarienės dalyviu, gal būt prisiminė Konfirmacijos dieną ištartus žodžius: būk ištikimas iki mirties, tai duosiu tau amžinojo gyvenimo vainiką. Kristaus ir dangiškojo Tėvo meilėje ir šviesoje priėmė Komunijos simbolius  – duoną ir vyną.

Darniai iš širdies nuskambėjo Viešpačiui skirtos giesmės O, šventas, šventas, šventas mūs Dieve malonus, ir O, Džiaugsminga Išganinga ta Kalėdų skaisti diena.

Po tylios maldos parapijiečiai padėkojo Dievui, giedodami  giesmę Ačiū Tau, Viešpatie.

Su šiltais jausmais ir draugystės dvasia skirstėmės į savus namus, atnešdami į juos Kalėdų šventės kibirkštėles ir Kristaus gimimo džiaugsmą, kad  mūsų namai prisipildytų to dvasinio pastiprinimo tolesnei gyvenimo kasdienybei.

Kun. R. Stankevičiui Kalėdinis patarnavimas tęsėsi toliau. Po pamaldų ir antrąją Kalėdų dieną kunigas lankė parapijiečius namuose.

Mes, parapijiečiai, dėkojame kunigams Raimondui Stankevičiui ir Tomui Šernui už nuoširdų patarnavimą pamaldų metu bažnyčioje per ištisus metus. Kunigui R. Stankevičiui dar dėkingi ir už Kapinių šventes bei palydėjimą mirusiųjų į Amžinybės namus ir parapijiečių lankymą namuose.

O visiems linkime sveikatos, džiaugsmo ir sėkmės Naujuosiuose 2024-tuosiuose Metuose.

Sigita Audickienė
Palmyra Griciūnienė
Foto Irenos Skiauterytės

 

 

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376