Palmių sekmadienio pamaldos ir parapijos Sesija Panevėžyje

2024 m. kovo 24 d. vyko Palmių (Verbų) sekmadienio pamaldos Panevėžio parapijoje. Pamaldas laikė LERB gen. superintendentas, parapijos administratorius  kun. Raimondas Stankevičius. Giesmėmis, Dievo Žodžio klausymu šlovinome mūsų Viešpatį. Klausėmės išsamaus ir pamokančio kunigo pamokslo apie Palmių sekmadienio prasmę, apie šlovingą Jėzaus Kristaus  įžengimą į Jeruzalę. Kunigas priminė, kad dar esame Gavėnios laike, o nuo šio sekmadienio įžengiame į Kristaus Kančios ir Liūdesio savaitę.

Po pamaldų prasidėjo ataskaitinė parapijos Sesija.

Pagrindiniai Sesijos klausimai svarstymui buvo: parapijos veiklos ataskaitos už 2023 m. pristatymas ir patvirtinimas, parapijos finansinės ataskaitos už 2023 m. pristatymas ir patvirtinimas ir delegatų rinkimai į 2024 m. gegužės mėn.25-26 d.d. vyksiantį eilinį 375-ąjį Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimą Biržuose.

Išrinkus Sesijos pirmininką – P. R. Puodžiūną, sekretorę – I. Skiauterytę bei balsų skaičiavimo komisiją: A. Mikulėnienę, B. Liudeikienę, B. Simonaitienę, parapijos seniūnų Valdybos pirmininkas kurt. P. R. Puodžiūnas perskaitė 2023 m. parapijos veiklos ataskaitą. Ji buvo patvirtinta bendru sutarimu. Su finansine 2023 m. parapijos ataskaita supažindino parapijos iždininkė I. Skiauterytė. Ataskaitos duomenis plačiau paaiškino ir pakomentavo seniūnų Valdybos pirmininkas kurt. P. R. Puodžiūnas. Atsakius į keletą parapijiečiams kilusių klausimų, ši ataskaita taip pat buvo patvirtinta bendru sutarimu.

Perėjus prie delegatų rinkimų į eilinį 2024 m. Sinodą, buvo išvardyti seniūnų Valdybos posėdyje iškelti kandidatai: Mindaugas Yčas, Laima Juodgudytė, Aldona Mikulėnienė ir Irena Skiauterytė.  Po to buvo išdalinti balsavimo biuleteniai, paaiškinta balsavimo tvarka ir, pasibaigus balsavimui, balsų skaičiavimo komisija pradėjo darbą.

Balsavimo rezultatus paskelbė balsavimo komisijos pirmininkė A. Mikulėnienė. Balsų dauguma delegatais į Sinodo suvažiavimą išrinkti: parapijos iždininkė Irena Skiauterytė ir Laima Juodgudytė, kandidatais išrinkti Aldona Mikulėnienė ir parapijos pirmininko pavaduotojas Mindaugas Yčas.

Buvo apsvarstyti ir kiti klausimai. Kun. R. Stankevičius supažindino su Konsistorijos sprendimu Dėl vaikų Krikšto tvarkos pabrėždamas, kad Krikštas nėra tik privatus tikėjimo pasirinkimas, bet priėmimas į Bažnyčią ir vaikai viešai krikštijami Bažnyčioje per tėvų vietinės parapijos pamaldas ir kt.  Jis atsakė į parapijiečių klausimus, paaiškino ev. reformatų dvasininkų išlaikymo tvarką, finansų paskirstymą parapijose ir Sinode. Parapijiečiai teiravosi apie Klaipėdos ev. reformatų parapijos  padėtį, netolimoje praeityje tarnavusius ev. reformatų dvasininkus.

Atlikus sesijos dienotvarkėje numatytus klausimus, padėkojome kun. R. Stankevičiui už tarnystę ir nuoširdžią bendrystę. Dėkojome ir parapijos pirmininkui už nuolatinį rūpestį parapijos reikalais. Po Sesijos dalyviai susėdo prie agapės stalo. Buvo malonu sušilti prie karštos arbatos puodelio po pusdienio, praleisto vėsiose bažnyčios patalpose.

Tekstas ir foto I. Skiauterytės

 

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376