ATASKAITINĖ – RINKIMINĖ SESIJA PANEVĖŽYJE

Balandžio 22-oji – trečias sekmadienis po Velykų. Pamaldas laikė parapijos administratorius vicesuperintendentas kun.Raimondas Stankevičius. Pamaldose vyravo pakili nuotaika. Giesmėmis, malda ir Dievo Žodžiu šlovinome Viešpatį. Nemažai parapijiečių dalyvavo Viešpaties Vakarienėje.

Pagiedoję paskutinę šių pamaldų giesmę, tylioje maldoje padėkoję Dievui, per trumpą pertraukėlę pasiruošėme Sesijai.

Kun. Raimondas Stankevičius sesiją pradėjo malda. Sesijos pirmininku vienbalsiai išrenkamas parapijos seniūnų valdybos pirmininkas –  kurt. Petras  Romualdas Puodžiūnas, sekretore – Nijolė Grilauskienė. Į balsų skaičiavimo komisiją vienbalsiai išrinkti Ramutė Damanskienė, Birutė Aleknavičienė ir Donatas Yčas. Patvirtinta sesijos darbotvarkė.

P.R.Puodžiūnas detaliai supažindino su Lietuvos evangelikų reformatų Parapijų nuostatų projektu. Į parapijietės R.Damanskienės klausimą Kodėl reikia keisti parapijų nuostatus, atsakė kunigas, paaiškinęs, kad per eilę metų susikaupė įvairių pasiūlymų, pakeitimų, pageidavimų, kai kurios parapijos tapo filijomis, atsirado naujų pareigybių būtinumas, todėl daugelį  punktų reikia pakeisti, patikslinti - racionaliau sukurti ir detaliai parapijose išdiskutuoti bei Konsistorijoje, o vėliau ir Sinode patvirtinti naujus Nuostatus.

Po išsamaus Nuostatų projekto išnagrinėjimo parapijos pirmininkas perskaitė Parapijos valdybos veiklos ataskaitą, pasidžiaugė, kad, minint Reformacijos 500 metų Jubiliejų, panevėžiečiai aktyviai dalyvavo įvairiuose renginiuose.

Revizijos komisijos ataskaitą perskaitė RK pirmininkė Palmyra Taučikienė: jokių pažeidimų nerasta, visos surinktos lėšos tvarkomos nepriekaištingai.

Išdalinus parengtus rinkiminius biuletenius, buvo balsuojama. Su balsavimo rezultatais supažindino balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas Donatas Yčas.

Parapijos seniūnų valdybos pirmininku vienbalsiai vėl išrinktas kuratorius Petras Romualdas Puodžiūnas.

Į seniūnų valdybą išrinkti: Aldona Mikulėnienė, Palmyra Griciūnenė, Donatas Yčas, Emilis Valkiūnas, Donatas Skiauteris. Į Revizijos komisiją: Nijolė Grilauskienė, Palmyra Taučikienė ir Dalė Žilienė. Į Lietuvos evangelikų reformatų Sinodą Biržuose delegate išrinkta Aldona Mikulėnienė, kandidatu – Donatas Skiauteris.

Paskutinis darbotvarkės klausimas – dėl Garbės seniūnės vardo suteikimo ilgametei seniūnei, finansininkei Lilijai Kutraitei. Parapijos Garbės seniūnė Sigita Audickienė  papasakojo apie Lilijos veiklą nuo 1992 metų, kai Ji buvo išrinkta finansininke ir parapijos seniūne. Visus tuos  26 metus aktyviai dalyvavo parapijos veikloje. Tai reto darbštumo, begalinio sąžiningumo, tikslumo, supratingumo, tolerancijos ir draugiškumo pavyzdys visiems, ypač jaunajai kartai. Todėl už ilgametę, nuoširdžią tarnystę parapijoje buvo siūloma Jai suteikti Garbės seniūnės vardą.

Šį pasiūlymą palydėjo audringi plojimai. Kukliais gėlių žiedeliais pasveikinome Liliją, padėkodami Jai už tylų darbštumą, sąžiningumą ir visiems dalijamą gerumą. Dėkojome ir sveikinome pirmininką Petrą, už nuoširdų Dievo Žodžio skleidimą parapijoje dėkojome kunigui R.Stankevičiui.

Po sesijos naujai išrinkta seniūnų valdyba rinkosi į pirmąjį posėdį, kurio metu buvo pasiskirstyta pareigomis. Parapijos seniūnų valdybos pirmininko pavaduotoja išrinkta Palmyra Griciūnienė, finansininke – Aldona Mikulėnienė. Revizijos komisijos nariai pirmininke išsirinko Nijolę Grilauskienę.

Sesijos darbą baigėme Agapėje, dar ir dar kartą kalbėdami, planuodami ateities darbus, pirmiausia –  apie talką bažnyčioje bei kelionę į Naująją Akmenę.

Kunigams, naujai išrinktai parapijos seniūnų valdybai, revizijos komisijos nariams noriu palinkėti Viešpaties laiminamų darbingų ateinančių metų.

Sigita Audickienė

 

 

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Artūras Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376