Palmyra Griciūnienė

2019 m. kovo mėn. 24 d., po sekmadieninių pamaldų, vyko parapijos ataskaitinė sesija. Parapijos administratorius, vicesuperintendentas  kun. Raimondas Stankevičius Dievo Žodžiu ir malda pradėjo ev. reformatų parapijos ataskaitinę sesiją. Parapijos seniūnų valdybos pirmininkas kurt. Petras Romualdas Puodžiūnas pirmiausia pasiūlė išrinkti ir patvirtinti sesijos pirmininką ir sekretorių bei balsų skaičiavimo komisiją. Pirmininku pasiūlytas ir patvirtintas kurt. P. R. Puodžiūnas, sekretore – Palmyra Griciūnienė. Į balsų skaičiavimo komisiją išrinkti: Ramutė Damanskienė (pirmininkė), Palmyra Taučikienė ir Donatas Yčas.

Sesijos pirmininkas perskaitė darbotvarkę, kuri vienbalsiai buvo patvirtinta. Parapijos veiklos ataskaitą  perskaitė pirmininkas kurt. P. R. Puodžiūnas. Jis detaliai papasakojo, kokie darbai  buvo nuveikti per ataskaitinį laikotarpį. Padėkojo kunigams Tomui Šernui ir Raimondui Stankevičiui, seniūnams ir parapijiečiams, kad pamaldos vyko laiku ir tinkamai paruoštoje bažnyčioje, choristams ir vargonininkei Bronei Simonaitienei – už  tarnystę. Ataskaita  buvo vienbalsiai patvirtinta.

2018 metų parapijos finansinę ataskaitą perskaitė  revizijos komisijos pirmininkė Nijolė Grilauskienė. Ataskaita vieningai patvirtinta. Išlaidos neviršijo pajamų.

Toliau buvo renkami parapijos delegatai į  eilinį Lietuvos evangelikų reformatų Sinodą Biržuose, 2019 m. birželio 22 – 23 dienomis. Buvo pasiūlyti kandidatai: Irena Skiauterytė, Aldona Mikulėnienė, Donatas Yčas, Donatas Skiauteris. Pavardės įrašytos į balsavimo biuletenius.

Slaptu balsavimu balsų dauguma parapijos delegatais išrinkti parapijos seniūnai Aldona Mikulėnienė ir Donatas Skiauteris, kandidatais – seniūnas Donatas Yčas ir Irena Skiauterytė. Į rūpimus parapijiečių klausimus atsakė kun. R. Stankevičius. Pasibaigus sesijai, padėkojome kunigui Raimondui Stankevičiui  už nuoširdžią dvasinę tarnystę Panevėžio parapijoje, taip pat parapijos pirmininkui kurt. P. R. Puodžiūnui už rūpestingą, nuoširdų darbą.

Sesija baigta Dievo Žodžiu, malda ir Agape.

Sesijos akimirkas užfiksavome nuotraukose.

Nuotraukos autorės

 

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
8 681 66661       

  

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Romas Pukys8 650 50302       

 
    

Tomas Sakas
(akadem. atostogos)
8 678 72960       

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

L.e.p. generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas