Pasaulinė Reformatų Bendrija

2017 metų birželio mėn. eiliniame Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavime kanonu V buvo priimtas sprendimas įstoti į Pasaulio reformatų bendriją (WRF). Pristatome šios bendrijos struktūrą ir nuostatus lietuviškai:

Pasaulinės Reformatų Bendrijos

Struktūra ir Nuostatai

Pasaulinė Reformatų Bendrija (toliau vadinama PRB) šaukia Generalines Asamblėjas ne rečiau kaip vieną kartą per ketverius metus. Paskutinės Generalinės Asamblėjos buvo sušaukta San Paulo mieste Brazilijoje 2015 m. kovo 23-27 dienomis ir Džakartoje (Jakarta), Indonezijoje 2019 m. rugpjūčio 8-12 dienomis. Generalinės Asamblėjos metu visi PRD nariai balsuoja dėl pagrindinių organizacijos politikos klausimų ir išrenka PRD Vykdomojo Komiteto narius. Taip pat aptariami viso pasaulio evangelikų reformatų bažnyčioms svarbūs klausimai. 

Pasaulinės Reformatų Bendrijos

Nuostatai

Ratifikuoti 4-ojoje Generalinėje Asamblėjoje
San Paulas,  Brazilija
2015 kovo 24 d.

PREAMBULĖ

Viešpaties dėka Tarptautinė Reformatų Organizacija prisijungė prie Pasaulinės Reformatų Bažnyčių Organizacijos, kuri vėliau pasivadino Pasauline Reformatų Bendrija (toliau - PRB), 2000 m. spalio mėnesį. Abi organizacijos susiformavo praeito amžiaus paskutiniojo dešimtmečio pradžioje, siekdamos skelbti pasauliui krikščionišką tikėjimą evangelikų reformatų išpažinime kaip Viešpaties Suverenumo liudijimą, gelbstint savo žmones per Viešpatį Jėzų Kristų. Šie skirtingų kultūrų ir etninių grupių Viešpaties žmonės yra susivieniję Kristuje. Viešpats įgalina mus išreikšti Bažnyčios vienybę, siekiant bendradarbiavimo susitarimų taikingų ryšių dėka, nes turime tą pačią biblinę, evangelišką ir misionierišką viziją. Taigi tikėdami, kad tai yra gerai apgalvota reformatų perspektyvos išraiška, mes kviečiame kitas reformatų bažnyčias, agentūras, institucijas ir asmenis prisijungti prie mūsų remiantis šiais principais. 

PRB pabrėžia, kad ji yra tarptautinė konfesinė organizacija ir nėra bažnytinis vienetas, tolygus sinodui ar pn. PRB pripažįsta, kad atstumas, kultūriniai ir kalbos barjerai dažnai apsunkina bet kurios bažnyčios veiklos vystymąsi bei ryšių palaikymą su kitos šalies bažnyčia ar bažnyčiomis, o tai yra esminis dalykas norint pasiekti susitarimą. Organizacija sudaro sąlygas, kurių dėka bažnyčios,  jų tarnautojai  ir institucijos gali susipažinti vieni su kitais, o vadovai turi galimybę užmegzti draugiškus ir patikimus ryšius, kurie veda link artimesnio bei abipusiai naudingo bendradarbiavimo. Organizacijos nariai nėra oficialiai įpareigoti būti atsakingais už vienas kito poziciją ar veiksmus, tačiau vyraujant laisvos bendrystės atmosferai,  jie gali įtakoti vienas kitą vardan tvirtesnio biblinio tikėjimo ir liudijimo darnumo. 

 

1 STRAIPSNIS   PAVADINIMAS

Organizacijos pavadinimas yra Pasaulinė Reformatų Bendrija, toliau vadinama PRB (WRF). 

2 STRAIPSNIS                   Organizaciniai ryšiai

 PRB (WRF) yra asocijuota Pasaulinio Evangelikų Aljanso narė

3 STRAIPSNIS                   TIKSLAS

PRB (WRF) tikslas yra skatinti Reformacijos krikščionių partnerystę visame pasaulyje įskaitant šiuos būdus:

   A. skatinti reformatišką mąstymą ir reformatišką požiūrį į pasaulį bei gyvenimą,

   B. informuoti ir palaikyti bažnyčias ir žmones, kuriuos vienija reformatiškas tikėjimas,

   C. suteikti tinklą bendravimui ir dalintis tarnystės dovanomis,

   D. suteikti forumą dialogui einamaisiais klausimais,

   E. siūlyti evangelikų Reformacijos krikščionių bendrijos veiklos kryptį,

   F. skatinti evangelizaciją remiantis Reformacijos krikščionių tradicija ir

  G. palaikyti, stiprinti, skatinti ir apginti pagrįstas doktrinas ir biblinius bei teologinius principus, kurie patvirtina mus esant Reformacijos krikščionimis.

4 STRAIPSNIS                  DOKTRINOS PAGRINDAS

   A. Pripažįstame, kad Senasis ir Naujasis Testamentai yra autoritetingas Dievo įkvėptas Žodis be menkiausios klaidos visame kame, ką Šventasis Raštas skelbia.

   B. Remiamės istorinio Krikščioniškojo Tikėjimo pagrindais, patvirtindami šiuos Ankstyvosios Bažnyčios visuotinius išpažinimus: Apaštalini išpažinimą, Nikėjos išpažinimą ir Chalkedono tikėjimo išdėstymą. 

  C. Kalbant konkrečiau, kiekvienas balsuojantis PRB (WRF) narys patvirtina vieną iš šių istorinių Reformacijos krikščionių Tikėjimo išpažinimų: Prancūziškąjį hugenotų tikėjimo išpažinimą, Belgiškąjį tikėjimo išpažinimą, Heidelbergo Katekizmą, Trisdešimt Devynis tikėjimo straipsnius, Antrąjį šveicariškąjį išpažinimą, Dorto sinodo kanonus, Vestminsterio tikėjimo išpažinimą, Londono 1689 m. tikėjimo išpažinimą, Savojos Deklaraciją arba PRB (WRF) tikėjimo patvirtinimą.

5 STRAIPSNIS                  NARYSTĖ IR BALSAVIMAS

   A. Norintys tapti organizacijos nariais turi pateikti pareiškimą dėl narystės ir atitikti reikalavimus, kurie yra išdėstyti žemiau (šiame skyriuje A ir skyriuje B.). Nario mokesčio dydį nustato Direktorių Valdyba. Organizacijos nariais gali tapti atskiri asmenys, organizacijos, kongregacijos ir denominacijos.

 1. ASMENYS:  asmenys privalo užpildyti asmeninės narystės formą (pateiktą Tarptautinio Direktoriaus), kurioje nurodoma ši informacija: konkretūs išpažinimai, paminėti PRB (WRF) nuostatuose, kuriuos jis/ji išpažįsta; jo/jos pilnas adresas įskaitant telefono numerį, e-pašto adresą,  bažnytinio valdžios organo narystę; krikščioniškosios tarnystės (apmokamos arba savanoriškos), kurią jis/ji atlieka, apibūdinimas.

Visi asmenys bus paskelbti sąrašuose PRB (WRF) interneto svetainėje (nebent jie pageidauja jų neviešinti), ir jie turi teisę dalyvauti ir balsuoti PRB (WRF) Generalinėse Asamblėjose.

Asmenys yra skatinami finansiškai prisidėti prie PRB (WRF)  veiklos, melstis už PRB (WRF) darbą ir dalintis asmenine tarnystės patirtimi su kitais PRB (WRF) nariais tokiu būdu jiems pasitarnaudami.

 1. DENOMINACIJŲ, KONGREGACIJŲ IR ORGANIZACIJŲ NARYSTĖ: jei denominacija, kongregacija arba organizacija nori tapti PRB (WRF) nare, įgaliotas tos grupės asmuo privalo užpildyti grupės narystės formą.

Denominacijos, kongregacijos ir organizacijos, kurios yra PRO narės, yra paskelbiamos sąrašuose PRB (WRF)  interneto svetainėje (nebent jos pageidauja jų neviešinti). Jų atstovai įgauna teisę dalyvauti ir balsuoti PRB (WRF) Generalinėse Asamblėjose, o jų kontaktiniai asmenys yra prašomi pateikti medžiagą, kuri gali būti patalpinta PRB (WRF) interneto svetainėje. Narės denominacijos yra ypač raginamos pateikti Tarptautiniam Direktoriui išsamias ataskaitas apie veiklą visų oficialių plenarinių susirinkimų metu žinant, kad ši medžiaga gali būti patalpinta PRB (WRF) interneto svetainėje ir tokiu būdu visi PRB (WRF) nariai visame pasaulyje būtų informuojami ir šviečiami.

Iš narių denominacijų, kongregacijų ir organizacijų kontaktinių asmenų tikimasi, kad jie užtikrins, jog Tarptautinis Direktorius būtų informuojamas apie svarbius pasikeitimus informacijoje, kuri pateikta pareiškimo formos originale. Narės denominacijos, kongregacijos ir organizacijos yra skatinamos finansiškai prisidėti prie PRB (WRF) veiklos ir melstis už PRB (WRF) darbą.

   B. Visi pirminiai pareiškimai dėl narystės privalo būti patvirtinti Direktorių Valdybos. Šis įgaliojimas gali būti perduotas Tarptautiniam Direktoriui. Skundai dėl Tarptautinio Direktoriaus sprendimų gali būti pateikti Direktorių Valdybai.

   C. Balsuojant dėl pakeitimų, susijusių su PRB (WRF) tikslo formuluote arba doktrinos pagrindu, PRB (WRF)  turi būti taikoma dvigubo valdymo sistema: (1) valdymo institucija sudaryta iš atskirų narių ir iš narių kongregacijų bei narių organizacijų atstovų, ir (2) valdymo institucija, sudaryta iš narių denominacijų atstovų.

Norint kad būtų patvirtinti PRB (WRF)  tikslo formuluotės pakeitimai (3 straipsnis) arba PRB (WRF) doktrinos pagrindas (4 straipsnis), arba šis straipsnis (5 straipsnis), abi aukščiau apibūdintos valdymo institucijos privalo balsuoti teigiamai dviejų trečdalių balsų dauguma.  Pagal įgaliojimą balsuoti neleidžiama. Vadinasi, organizacija, turinti teisę turėti du balsus, iš tikrųjų privalo turėti du oficialiai paskirtus atstovus, dalyvaujančius Generalinėje Asamblėjoje balsavimo metu kad galėtų atiduoti šiuos du balsus. Atskiras asmuo negali balsuoti daugiau negu vieną kartą. Taigi, jeigu asmuo yra ir atskiras PRB (WRF)  narys, ir oficialiai sertifikuotas PRB (WRF)  narės denominacijos, kongregacijos arba organizacijos atstovas, šis asmuo gali balsuoti arba kaip atskiras narys, arba kaip atstovas, bet negali balsuoti už abu.

Sprendimą, kuriai kategorijai priskirti bet kurį  balsavimo teisę turintį kandidatą, priima Direktorių Valdyba, o šis sprendimas gali būti perduotas Tarptautiniam Direktoriui arba Direktorių Valdybos pakomitečiui.

   D. Atstovavimas denominacijoms, kongregacijoms ir organizacijoms turi būti leidžiamas remiantis šiais apskaičiavimais:                                                                                             

 1. Denominacijų ir kongregacijų atstovų, turinčių balso teisę, skaičius priklauso nuo bendro ordinuotų dvasininkų (tarnaujančių ir emeritų), esančių oficialiame denominacijos arba kongregacijos registre, skaičiaus.
 2. Organizacijos atstovų, turinčių balso teisę, skaičius priklauso nuo bendro pilną darbo laiką dirbančių darbuotojų, įtrauktų į oficialų organizacijos registrą, skaičiaus.
 3. Denominacijos arba kongregacijos, turinčios 1000 arba daugiau ordinuotų dvasininkų, įgyja teisę turėti penkis balsus. Denominacijos arba kongregacijos, turinčios nuo 500 iki 999 ordinuotų dvasininkų, įgyja teisę turėti keturis balsus. Denominacijos arba kongregacijos, turinčios nuo 200 iki 499 ordinuotų dvasininkų, įgyja teisę turėti tris balsus. Denominacijos arba kongregacijos, turinčios nuo 50 iki 199 ordinuotų dvasininkų, įgyja teisę turėti du balsus. Denominacijos arba kongregacijos, turinčios nuo 1 iki 49 ordinuotų dvasininkų, įgyją teisę turėti vieną balsą. 
 4. Organizacijos, turinčios 1000 arba daugiau pilną darbo laiką dirbančių darbuotojų, įgyja teisę turėti penkis balsus. Organizacijos, turinčios nuo 500 iki 999 pilną darbo laiką dirbančių darbuotojų, įgyja teisę turėti keturis balsus. Organizacijos, turinčios nuo 200 iki 499 pilną darbo laiką dirbančių darbuotojų, įgyja teisę turėti tris balsus. Organizacijos, turinčios 50 - 199 pilną darbo laiką dirbančių darbuotojų, įgyja teisę turėti du balsus. Organizacijos, turinčios nuo 1 iki 49 pilną darbo laiką dirbančių darbuotojų, įgyja teisę turėti vieną balsą. 
 5. Informacija apie oficialius denominacijų, kongregacijų ir organizacijų atstovus turi būti pateikta raštu įgalioto konkrečios denominacijos, kongregacijos ir organizacijos pareigūno ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki Generalinės Asamblėjos atidarymo. Kiekvienas oficialus denominacijos, kongregacijos ar organizacijos atstovas yra atsakingas už tai, kad PRB (WRF) Taryba būtų patenkinta jo įgaliojimu būti tokiu atstovu. Pranešimas, pristatantis šiuos atstovus, privalo būti nusiųstas PRB (WRF) Tarptautiniam Direktoriui. Patenkinant PRB (WRF) Tarybos reikalavimus pranešime turi būti nurodyta, kokį balsų skaičių denominacija, kongregacija arba organizacija yra įgijusi teisę turėti. Generalinės Asamblėjos pradžioje PRB (WRF) Tarybos Sekretorius pateiks identifikuojančią medžiagą visiems oficialiems atstovams.                                                             

6  STRAIPSNIS                 DIREKTORIŲ VALDYBA IR REGIONINĖS VALDYBOS

Turi būti šios valdymo institucijos: Direktorių Valdyba, regioninės valdybos ir Patariamasis Vystymosi Komitetas.

   A. Direktorių Valdyba

      1. Direktorių Valdybos Sudėtis          

Direktorių Valdyba turi būti sudaryta iš ne daugiau kaip 35 narių, išrinktų Generalinės Asamblėjos paprasta balsų dauguma atsistatydinusios Direktorių Valdybos pasiūlymu. Po Generalinės Asamblėjos naujoji Direktorių Valdyba turi susitikti ir išsirinkti savo valdžią, t.y. Pirmininką, Vicepirmininką, sekretorių ir iždininką. Tarptautiniu Direktoriumi turi būti balsavimo teisės neturintis  Direktorių Valdybos narys pagal pareigas, bet jis negali būti vienas iš valdžios narių. Direktorių Valdybos Pirmininkas ir Tarptautinis Direktorius pagal pareigas yra regioninių valdybų, Patariamojo Vystymo Komiteto ir visų kitų komitetų ir komisijų, sudarytų PRB (WRF), nariai. Atsižvelgiant į šias jų pareigas jie turi būti iš anksto informuoti apie šių valdybų ir komitetų susirinkimus, kurių metu bus vykdoma oficiali veikla, ir vienas iš jų arba abu gali dalyvauti šiuose susirinkimuose.

      2. Direktorių Valdybos atsakomybės sritys

Direktorių Valdyba yra atsakinga už šią veiklą:

          a. PRB (WRF) vykdomos veiklos priežiūra.

          b. Tarptautinio Direktoriaus išrinkimas, įvertinimas, pareigų nustatymas ir apmokėjimas bei jo veiklos nutraukimas. 

          c. Metinio PRB (WRF) biudžeto patvirtinimas.

          d. PRB (WRF) politikos ir programų vystymas ir Veiklos bei Politikos Vadovo atnaujinimas.

          f. Generalinių Asamblėjų datos, vietos ir programos nustatymas. 

          g. Bendravimo, bendradarbiavimo ir paramos skatinimas tarp PRB (WRF) narių. 

          h. Konkrečių klausimų (tokių kaip doktrinos klausimai), į kuriuos bet kurie PRB (WRF) nariai gali atkreipti Direktorių Valdybos dėmesį, sprendimas. 

          i. Komisijų ir komitetų sudarymas, kurie, manoma, bus naudingi vykdant Direktorių Valdybos ir/arba PRB (WRF) veiklą. Visos komisijos, komitetai ir valdybos turi dirbti tik PRB (WRF) Direktorių Valdybai, kaip yra jos įgaliotos ir turi pateikti ataskaitą Direktorių Valdybai ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

          j. Direktorių Valdyba turi įgaliojimus pakeisti PRB (WRF) nuostatus tarp Generalinių Asamblėjų (išskyrus 3 straipsnį { PRB (WRF) Tikslai},4 straipsnį { PRB (WRF) Doktrinos pagrindas},  5 straipsnį {balsavimo nuostatos Generalinės Asamblėjos metu) ir 6 straipsnio A. 1. {Direktorių Valdybos rinkimo procedūra}.

          k. Direktorių Valdyba pasiūlo asmenis Direktorių Valdybos rinkimams.  [žr. detaliau 9 straipsnį žemiau).] 

 1. Direktorių Valdybos susirinkimai: 

Direktorių Valdyba turi susirinkti ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

          a. Direktorių Valdybos susirinkimo kvorumą turi sudaryti dauguma dalyvaujančių ir balso teisę turinčių narių. Ši nuostata turi galioti nepriklausomai nuo to, ar susirinkimas vyksta gyvai, ar elektroninės konferencijos forma.

          b. Direktorių Valdybos susirinkimas gali būti sušauktas Direktorių Valdybos Pirmininko, Tarptautinio Direktoriaus arba ne mažiau kaip penkiems valdybos nariams pateikus prašymą raštu. Apie Direktorių Valdybos susirinkimą turi būti informuojama ne vėliau kaip 30 dienų iki jo pradžios. 

          c. Direktorių Valdybos nariai, be pateisinamos priežasties praleidę du susirinkimus, gali būti pašalinti. Tarp Generalinių Asamblėjų, esant būtinybei, Direktorių Valdyba gali pakeisti narius atsižvelgiant į regioninį pasiskirstymą.

   B. Regioninės valdybos 

 1. Regioninių valdybų sudėtis

PRB (WRF) skatina ir remia PRB (WRF) regioninių valdybų vystymąsi visame pasaulyje. Bet kuris valdybos narys gali pateikti valdybai pasiūlymą dėl regioninės valdybos vystymosi konkrečioje pasaulio vietoje. Bet kuriame tokiame pasiūlyme privalo būti nurodytos pavardės asmenų, kurie atliks tarnystę regioninėje valdyboje, ir tie asmenys privalo būti arba atskiri PRB (WRF) nariai arba PRB (WRF) narių denominacinų, kongregacijų ir organizacijų nariai. Narystė visose regioninėse valdybose ir jų veikla bus įvertinama PRB (WRF) Valdybos kiekviename metiniame susirinkime.

Direktorių Valdybos Pirmininkas ir PRB (WRF) Tarptautinis Direktorius pagal pareigas yra visų regioninių valdybų nariai ir bus pakviesti dalyvauti visuose regioninių valdybų susirinkimuose.

 1. Regioninių valdybų atsakomybės sritys   

          a. Narių tarnystės ir bendrystės galimybių planavimas ir įgyvendinimas savo regione.

          b. Individualių ir grupės narių prašymų pateikimas PRB (WRF).

          c. Raginimas finansiškai ir malda paremti PRB (WRF) savo regionuose. 

          d. PRB (WRF) Direktorių Valdybos informavimas apie tarnystės ir bendrystės vystymąsi ir galimybes savo regionuose. 

          e. Informavimas apie tarnystės vystymąsi ir galimybes kituose regionuose. 

          f. Tarnystės poreikių, kuriuos patenkinti gali padėti kiti regionai, nustatymas

          g. Pašaukti tarnystėn narius savo valdybose, ne daugiau kaip du asmenis bet kurioje valdyboje iš tos pačios vietinės bažnyčios arba tarnavimo institucijos.

           h. Regioninių valdybų narių rekomendavimas Direktorių Valdybai (veikiančiai kaip Nominacinis Komitetas), kuri apsvarstytų jų kandidatūras atlikti tarnystę PRB (WRF) Direktorių Valdyboje. 

   C. Patariamasis Vystymosi Komitetas

      1 Patariamojo Vystymosi Komiteto sudėtis

Tarptautinis Direktorius kiekviename Direktorių Valdybos susirinkime turi pasiūlyti asmenis, atliksiančius tarnystę Patariamajame Vystymosi Komitete ateinančiais metais. Kiekvienas pasiūlytas asmuo privalo būti arba atskiras PRB (WRF) narys, arba PrB (WRF) narės denominacijos, kongregacijos arba organizacijos narys. PRB (WRF) Direktorių Valdybos Pirmininkas ir Tarptautinis Direktorius pagal pareigas taip pat yra ir  Patariamojo Vystymosi Komiteto nariai, todėl bus pakviesti dalyvauti visuose Patariamojo Vystymosi Komiteto susirinkimuose. Iš visų PRB (WRF) Direktorių Valdybos narių tikimasi pagalbos Patariamojo Vystymosi Komiteto darbe.  

      2. Patariamojo Vystymosi Komiteto atsakomybės sritys

          a. Lėšų pritraukimas PRB (WRF) veiklai.

          b. PRB (WRF) Direktorių Valdybos ir regioninių valdybų konsultavimas dėl įvairių veiklos sričių, atitinkančių PRB (WRF) tikslus ir galinčių pritraukti finansavimą.

          c. PRB (WRF) Direktorių Valdybos ir regioninių valdybų konsultavimas dėl geriausių PRB (WRF) veiklos reklamavimo būdų (interneto svetainė, elektroninis naujienlaiškis, pranešimai spaudoje ir t.t.).

          d. Asmenų, kurie gali būti Patariamojo Vystymosi Komiteto nariais, rekomendavimas PRB (WRF) Direktorių Valdybai. 

          e. Patariamojo Vystymosi Komiteto narių, kurie galėtų atlikti tarnystę PRB (WRF) Direktorių Valdyboje, rekomendavimas Direktorių Valdybai (veikiančiai kaip Nominacinis Komitetas). 

7 STRAIPSNIS                  VYKDOMASIS KOMITETAS

PRB (WRF) Direktorių Valdyba turi paskirti Vykdomąjį Komitetą, kuris vykdo PRB (WRF) veiklą tarp susirinkimų.

   A. Vykdomojo Komiteto Sudėtis

Vykdomasis Komitetas turi būti sudarytas iš pareigūnų, t.y. Pirmininko, Vicepirmininko, Sekretoriaus, Iždininko ir ne daugiau kaip penkių direktorių, išrinktų Direktorių Valdybos, o taip pat Tarptautinio Direktoriaus ir Vyriausiojo Finansų Pareigūno.

   B. Vykdomojo Komiteto Atsakomybės Sritys

      1. Vykdomasis komitetas yra atsakingas už Direktorių Valdybos veiklos vykdymą tarp Direktorių Valdybos susirinkimų. Vykdomasis Komitetas gali vykdyti bet kokią veiklą, kurią Direktorių Valdybą turi teisę vykdyti, išskyrus PRB (WRF) nuostatų pakeitimą ir Tarptautinio Direktoriaus arba asocijuoto Tarptautinio Direktoriaus paskyrimą arba atleidimą.

      2. Kad padėtų Tarptautiniam Direktoriui atlikti savo darbą, Vykdomasis Komitetas turi:

          a. veikti kaip Tarptautinio Direktoriaus patarėjas,

          b. iš anksto pritarti Tarptautinio Direktoriaus veiksmams, kuomet toks pritarimas būtų patartinas, laukiant Vykdomojo Komiteto posėdžio, 

          c. veikti kaip personalo komitetas, kontroliuojantis ir vertinantis Tarptautinio Direktoriaus veiklą, teikiantis rekomendacijas Direktorių Valdybai dėl Tarptautinio Direktoriaus darbo apmokėjimo,

          d. padėti PRB (WRF) nariams bendrauti ir suprasti vieniems kitus. 

      3. Remiantis Vyriausiojo Finansų Pareigūno rekomendacija Vykdomasis Komitetas turi paskirti Audito komitetą, kuris patikrintų PRB (WRF) finansines ataskaitas.

   C. Vykdomojo komiteto susirinkimai

Vykdomojo Komiteto susirinkimai turi vykti ne dažniau kaip šešis kartus per metus. Kvorumą turi sudaryti ne mažiau kaip trys nariai.

 8 STRAIPSNIS         TARPTAUTINIS DIREKTORIUS

   A. Tarptautinis Direktorius įgyvendina Direktorių Valdybos sprendimus, padeda regioninėms valdyboms, įdarbina ir ieško būdų motyvuoti Patariamąją Vystymo Valdybą, pritraukia lėšas PRB (WRF) veiklai ir ją skatina bei teikia logistikos paramą sušaukiant Generalines Asamblėjas.

   B. Tarptautinis Direktorius teikia Direktorių Valdybai, regioninėms valdyboms ir Patariamojo Vystymosi Komiteto pasiūlymus, kurie, jo įsitikinimu, pagerins PRB (WRF) tarnystę.

   C. Tarptautinis Direktorius yra PRB (WRF) balsas.

   D. Tarptautinis Direktorius pagal pareigas yra Direktorių Valdybos narys ir atsiskaito Valdybai. Pagal pareigas jis taip pat yra visų regioninių valdybų ir Patariamojo Vystymosi Komiteto narys. (žr. 6. B. 1. ir 6. C. 1. Straipsnius).   

   E. Tarptautinis Direktorius turi būti išrinktas ir gali būti pakeistas Direktorių Valdybos (žr. 6. A.,2., b Straipsnį). Jo kadencija paprastai turi tęstis iki kitos Generalinės Asamblėjos uždarymo. Jam mirus arba atsistatydinus tarp Valdybos susirinkimų, Direktorių Valdybos Vykdomajam Komitetui turi būti suteikta teisė paskirti Tarpinį Tarptautinį Direktorių, kuris eis pareigas iki kito Direktorių Valdybos susirinkimo, kurio metu Tarpinio Tarptautinio direktoriaus kandidatūra bus Valdybos patvirtinta arba pakeista.

9 STRAIPSNIS      GENERALINĖS ASAMBLĖJOS

   A. PRB (WRF) Generalinė Asamblėja turi būti sušaukta ne rečiau kaip vieną kartą per ketverius metus. PRB (WRF) Generalinė Asamblėja turi būti sušaukta Direktorių Valdybos praėjus 6 mėnesiams po pranešimo raštu. Specialus Generalinės Asamblėjos susirinkimas gali būti sušauktas praėjus 3 mėnesiams po pranešimo raštu. Kadangi Pasaulio Evangelikų Aljansas susirenka maždaug kas 6 metus, Direktorių Valdyba turėtų planuoti PRB (WRF) susirinkimus, kad jų laikas sutaptų su Pasaulio Evangelikų Aljanso susirinkimų data, kai tai įmanoma.

   B. Klausimai, dėl kurių balsuojama Generalinėje Asamblėjoje, apima šias sritis:

 1. Direktorių Valdybos rinkimai.
 2. PRB (WRF) Tikslo Konstatavimas ( 3 Straipsnis), dvigubo balsavimo sesijoje.
 3. PRB (WRF) Doktrinos pagrindas ( 4 Straipsnis), dvigubo balsavimo sesijoje.
 4. Bet kokie nuostatų 3., 4., 5., straipsnių pakeitimai ( dvigubo balsavimo sesijoje) ir 6. A. 1  (plenarinėje sesijoje).
 5. PRB (WRF) revizuotų finansinių ataskaitų priėmimas ir patvirtinimas.

   C. Generalinių Asamblėjų, Valdybos, Komisijų ir Komitetų Parlamentinės Taisyklės:

 1. Dauguma dalyvaujančių narių balsų yra pagrindinė taisyklė su šiomis išimtimis: PRB (WRF) Tikslo Formuluotės pakeitimai (3 Straipsnis aukščiau) ir PRB (WRF) Doktrinos pagrindo pakeitimai (4 Straipsnis aukščiau) privalo būti patvirtinti dviejų trečdalių balsų dauguma abiejų valdymo institucijų, apibūdintų 5 D straipsnyje aukščiau.
 2. Direktorių Valdybos Pirmininkas veda ir vadovauja susirinkimui turint galvoje proceso/procedūrų klausimus, bet Pirmininko sprendimas dėl procedūrų gali būti užginčytas bet kurio dalyvaujančio nario ir gali būti atšauktas dalyvaujančių narių balsų dauguma.
 3. Bet kuris dalyvaujantis narys gali pageidauti slapto balsavimo dėl bet kurio sprendimo, ir slaptas balsavimas turi būti priimtas bet kurio dalyvaujančio nario prašymu. 

   D. Paskyrimų ir Rinkimų Procedūros:

 1. Direktorių Valdyba, veikdama kaip Nominacinis Komitetas turi paprašyti Vykdomojo Komiteto sudaryti sąrašą nominantų, kurie Generalinėje Asamblėjoje bus išrinkti atlikti tarnystę PRB (WRF) Direktorių Valdyboje. Jie turi atsižvelgti į esamų Direktorių Valdybos narių įvertinimus bei visapusiškai įvertinti visų potencialių narių įsitraukimą į veiklą.
 2. Valdyba turi ieškoti nominacijų iš narystės PRB (WRF), kurioje turėtų būti trumpas kandidato pareiškimas ir nominanto sutikimas bei noras tarnauti, jeigu bus išrinktas. Kandidatai privalo būti atskiri PRB (WRF) nariai. Kandidatų sąrašas bus pristatytas ir patvirtintas Direktorių Valdybos, veikiančios kaip Nominacinis Komitetas, o vėliau išplatintas visiems nariams ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki Generalinės Asamblėjos. 
 3. PRB (WRF) nariai gali teikti papildomas kandidatūras. Tokios papildomos nominacijos privalo būti pateiktos raštu (arba elektroniniu paštu, arba popierine kopija) ir privalo būti atsiųstos Tarptautiniam Direktoriui arba Direktorių Valdybos Direktoriui ne vėliau kaip prieš vieną savaitę iki Generalinės Asamblėjos pradžios. Tokios nominacijos turi būti priešpastatomos konkrečiam nominantui, kuris yra Direktorių Valdybos pristatytame kandidatų sąraše. Šiose nominacijose privalo būti trumpas pareiškimas apie nominantus, jų sutikimas būti nominuojamais ir noras tarnauti, jeigu bus išrinkti. Visi šie kandidatai privalo būti atskiri PRB (WRF) nariai, bet taip pat jie gali būti PRB (WRF) narių denominacijų, kongregacijų ir organizacijų nariai.
 4. Rinkimai turi vykti Generalinės Asamblėjos antrojoje dalykinėje sesijoje. Tik tie nariai, kurie yra Generalinės Asamblėjos salėje, turi teisę balsuoti. Balsavimo procedūra gali būti vykdoma atviru balsavimu arba naudojant balsavimo biuletenius.

10  STRAIPSNIS PATIKĖTINIŲ VALDYBA

Direktorių Valdyba turi veikti ir kaip PRB (WRF) Patikėtinių Valdyba.

11  STRAIPSNIS LIKVIDAVIMAS

Nei vienas patikėtinis negali turėti nuosavybės teisių į korporacijos nuosavybę. Tuo atveju, kai korporacija turi nuosavybę ją likviduojant arba baigiant veiklą, sumokėję arba tinkamai atsiskaitę už korporacijos skolas ir įsipareigojimus, patikėtiniai turi paskirstyti visą likusią nuosavybę veikiančiai evangelikų ir Reformacijos krikščionių organizacijai, kuri yra įgaliota 501 (c)(3) organizacija Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jokiais atvejais bet kokios korporacijos pajamos ar kita nuosavybė negali būti paskirstyta ar tarnauti tiesiogiai ar netiesiogiai bet kurio patikėtinio, buvusio patikėtinio, korporacijos pareigūno, privataus asmens naudai. 

12 STRAIPSNIS NUOSTATŲ PAKEITIMAI ARBA SUSPENDAVIMAS

Šie nuostatai gali būti pakeisti arba suspenduoti Direktorių Valdybos balsų dauguma išskyrus šiuos atvejus:  A.  organizacijos tikslo formuluotė (3 Straipsnis) ir organizacijos doktrinos pagrindas ( 4)  Straipsnis) gali būti pakeisti arba suspenduoti tik abiejų PRB (WRF) dvigubo valdymo institucijų dviejų trečdalių balsų dauguma Generalinėje Asamblėjoje; B. narystės ir balsavimo reglamentas (5 Straipsnis) gali būti suspenduotas arba pakeistas tik abiejų PRB (WRF) dvigubo valdymo institucijų daugumos balsais Generalinėje Asamblėjoje; ir C. Direktorių Valdybos  narių rinkimo procedūra  (A 6. A. 1. Straipsnis) gali būti suspenduota arba pakeista tik paprasta balsų dauguma Generalinės Asamblėjos plenarinėje sesijoje.

Iš anglų kalbos vertimas: Laima Juodgudytė
 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+375 655 43678

Tomas Šernas   

+370 655 43677

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376