Sekminės!

 
Sugrąžink mane, Pone / sugrąžintas būsiu;
be Tavo padėjimo / pats vienas pražūsiu,
nes Tu tikrai apšviezdams / Savo surinkimą,
vedi per Dvasią Šventą / į susipratimą
 
Per Ją mums silpnybėj / tiek jėgos priduodi,
kad galėtumėm Tavo / užlaikyti Žodį;
per Ją vaisiai širdyse / karštą pageidimą
tobūlo šventos Tavo / valios išsipildymo.

/Sekminių giesmė 147-ji 1-2 posm. Iš 1910 m. ev. reformatų giesmyno/

Mielieji, sulaukėme nuostabios šventės – Sekminių. Įprastai didžiausiomis metų šventėmis laikomos Velykos ir Kalėdos, o Sekminės nepelnytai nueina į užribį. Tikrai nepelnytai! Juk Velykas ir Kalėdas mini netgi ir pasaulio žmonės, bet Sekminės - daugeliui atneša daugiau paslapties, daugiau klausimų, o tuomet - ir daugiau atsakymų. Šiandien apie Šventąją Dvasią mums labai aktualiai kalba Heidelbergo katekizmo 53 klausimo atsakymas – Šventoji Dvasia yra amžinasis Dievas, lygiai kaip Tėvas  ir Sūnus. Ji yra ir man duota, ir tikru tikėjimu daro mane Kristaus ir visų Jo geradarybių dalininku, guodžia mane ir pasiliks su manimi per amžius. Kaip ir Šventasis Raštas moko, kad „jūs esate Dievo šventykla ir jumyse gyvena Dievo Dvasia.“ (1 Kor 3,16) ... "ir jis duos jums kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius – Tiesos dvasią, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jus ir bus jumyse." (Jn 14,16-17). Taigi, mes švenčiame Sekmines, kaip Šventosios Dvasios atsiuntimo arba nužengimo ant daugelio žmonių – išrinktųjų, paskirtųjų, tikinčiųjų, Dvasios apšviestųjų ir tai jau krikščionių Bažnyčios įkūrimo dieną, nuostabaus pažado įsipildymą.

Sekminių dienos džiaugsmą vaizdžiai aprašo evangelistas Lukas Apd 2,1-13. Sekminės - tai ir Jėzaus mokinių vienybės šventė – „Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje.“ (Apd 2,1). Sekminės - krikščionių drąsos, pasitikėjimo ir vilties šventė: Apd 2,2-3: „Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų.“  Sekminės ir įvairių tautų krikščionių vienybės šventė: Apd 2,9-11: „Mes, partai, medai, elamiečiai, Mesopotamijos, Judėjos ir Kapadokijos, Ponto ir Azijos, Frygijos ir Pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio ties Kirėne gyventojai, ateiviai romėnai, žydai ir prozelitai, kretiečiai ir arabai – mes visi girdime juos skelbiant įstabius Dievo darbus mūsų kalbomis“.

Ką Sekminės reiškia šiandieniniam žmogui, krikščioniui? Ar tai berželių ir kitos augmenijos ar gyvulių pagerbimo diena? Jei taip, mūsų laukia pražūtis ir amžinasis skausmas. Bet jei pasitikime Šventąja Dvasia, kuri nužengė ant mokinių Sekminių dieną, kuri juos perkeitė, atnaujino ir suteikė viltį – Ji ir mus guos liūdesio valandą, stiprins silpnumo metu ir suteiks jėgų bei pripildys tuštumą, pakels naujam gyvenimui ir naujiems iššūkiams.

Sekminės – Dievo žmonių, tikinčių Jėzaus Kristaus išganančio stebuklo – Evangelijos galia šventė, todėl švęskime Sekmines, liudykime Kristų, Jo Evangeliją, Dievo Tiesą, Šventosios Dvasios gelbstinčią jėgą.

Gen. superintendentas kun. Raimondas Stankevičius

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kancleris

+370 609 04881 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376