Superintendento ordinacija Lenkijos reformatų Bažnyčioje

2022 metų spalio 8 dieną Lodzės evangelikų reformatų bažnyčioje ordinuotas superintendentu, Lenkijoje dažniausiai vadinama vyskupu, kun. Pžemislavas Semko Koroza (Przemysław Semko Koroza), kuris šioms pareigoms slaptu balsavimu buvo išrinktas šių metų gegužės 21 dieną Lenkijos reformatų Bažnyčios Sinodo suvažiavime.

Kun. P.S. Koroza tarnauja Lodzės reformatų bažnyčioje, todėl iškilmingos pamaldos, į kurias buvo pakviesti dvasininkai iš broliškų Vokietijos, Vengrijos, Čekijos ir Lietuvos reformatų Bažnyčių bei gausybė Lenkijos dvasininkų iš įvairių krikščioniškų konfesijų, taip pat  Lenkijos vyriausybės, Lodzės miesto valdžios atstovai, vyko šioje reformatų bažnyčioje. Iškilmes filmavo Lenkijos televizija (TVP).

Naująjį superintendentą kun. Semko Korozą įvedė ir laimino vyskupo kadenciją baigęs kun. Marekas Izdebskis. Jis savo kalboje priminė naujajam Lenkijos reformatų vyskupui tenkančias pareigas: sergėti Bažnyčios vienybę, saugoti joje skelbiamo mokymo ir bažnytinės tvarkos grynumą, stengtis ugdyti Bažnyčiai jaunimą, ordinuoti dvasininkus, diakonus ir pamokslininkus pasauliečius. Jo žinioje yra ir pamokslininkai, ir parapijų lankymas, ir brolių dvasininkų tarnystės kontrolė ir disciplinos priežiūra.

Kun. S. Koroza iškilmingai, garsiai davė priesaiką: Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu: Aš, Pžemysłavas Semko Koroza, prisiekiu tarnauti Dievui Šventojoje Trejybėje ir Jo Bažnyčiai  visur, kur tik mane Dievas kviečia per Savo Žodį, ir noriu ištikimai vykdyti Jo šventą paliepimą; Dieve padėk man dėl Tavo šventos šlovės. Amen, – sakė naujasis superintendentas. Po priesaikos sekė įvadinė malda už naująjį superintendentą (vyskupą) ir rankų uždėjimas su palaiminimu. Kadenciją baigiantis vyskupas savo įpėdiniui perdavė auksinį vyskupo kryžių, kuriuo iki šiol naudojosi, sakydamas: Priimk, mano brangus broli, šį kryžių iš savo Bažnyčios kaip tau patikėtos pareigos ženklą.

Vėliau palaiminimo žodžius tarė ordinacijos asistentai: Vengrijos reformatų Bažnyčios vyskupas Zoltánas Balogas ir Lenkijos Augsburgo (evangelikų liuteronų)  Bažnyčios Varšuvos vyskupas kun. Janas Cieślaras.

Po ordinacijos akto naująjį Lenkijos evangelikų reformatų Bažnyčios vyriausiąjį dvasininką – superintendentą Semko Korozą sveikino, spaudė ranką ir broliškai apkabino ordinacijos iškilmėse dalyvavę užsienio evangelinių Bažnyčių vadovai ar jų atstovai bei kitų konfesijų Lenkijoje dvasininkai, politikai, visuomenės veikėjai, prapijiečiai. Lenkijos vyskupą sveikino ir Lietuvos evangelikų reformatų gen. superintendentas kun. Raimondas Stankevičius, iškilmėse dalyvavęs kartu su asistentu Kauno parapijos lektoriumi Dainiumi Jaudegiu.

Savo pirmame po introdukcijos pamoksle vyskupas kun. S. Koroza pabrėžė, kad Bažnyčios gyvenime yra labai svarbus asmeninis atsivertimas ir atsinaujinimas Jėzuje Kristuje. Jis sakė: Tik Kristuje bus įmanoma ištiesinti visus kreivus kelius, kuriais taip dažnai ir noriai einame, atitolinti visus konfliktus, griaunančius Bažnyčios bendruomenę, ir pašalinti iš jos tuos, kurie yra blogi ir daro pikta, o Dievo malonė bei valia tebus tiems, kurie padės mums statyti Dievo garbei Jo Bažnyčią. 

Viena iš dovanų naujajam vyskupui buvo neeilinis J.S. Bacho kūrinių koncertas, atliktas Lenkijos kamerinio orkestro Camerata ir Varšuvos evangelikų reformatų bažnyčios ekumeninio kamerinio choro, kurį iškilmių dalyviai su malonumu išklausė iškart po pamaldų. Buvo atlikti šie kūriniai: Brich dem Hungrigen dein Brot (Dalinkis su alkstančiu duona, BWV 39), Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust (Laiminga ramybė, mielas sielos noras, BWV 170), Der Herr denket an uns (Viešpats galvoja apie mus, BWV 196), Jauchzet Gott in allen Landen (Džiaukitės Dievu visos šalys, BWV 51). Koncerte dalyvavo solistai: Aleksandra Bednaž (sopranas), Uršula Kryger (mecosopranas), Janas Cieplikas (bosas). Solo instrumentines partijas grojo: Joanna Łučak ir Pavelas Vienckovskis (smuikas), Konradas Cedzyńskis (violončelė), Eva Głóvka (fleita), Gžegožas Kustra (meilės obojus), Tomašas Maciaščykas (trimitas). Koncertui dirigavo ir vargonais grojo Marekas Głovackis.

Dvidešimt metų (dvi kadencijas) vyskupo pareigas ėjęs kun. Marekas Izdebskis lieka Belchatovo evangelikų reformatų parapijos klebonu ir, be to, jis rūpinsis, kaip ir iki šiol, reformatų diaspora Krokuvoje.

Lietuvos evangelikų reformatų delegacija į Lodzę atvyko automobiliu šeštadienio popietę ir buvo lenkų reformatų šiltai priimti, apgyvendinti šalia Lodzės esančiame rekolekcijų centre.

Po introdukcijos iškilmių ten pat iki vėlaus vakaro vyko naujojo superintendento kun. Semko Korozos svečių priėmimas, vaišės ir betarpiškas bendravimas vienų su kitais.

Lietuvių delegacijos nariai, prieš išsiskirdami su Lenkijos ir Vokietijos reformatų delegacijomis, pasidžiaugė jau labai greit įvyksiančiu renginiu Kaune – bažnytinėmis konsultacijomis, kur dalyvaus šių trijų broliškų Bažnyčių atstovai.

InfoRef_LT

Pagal: www.reformowani.pl

Foto: Dainius Jaudegio, kun. Paweł‘o Kłys‘o, Paulinos Osińskos

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376