Parapijų sesijos ir vizitacijos

Kun. Raimondas Stankevičius

Išrinkus mane  į atsakingas generalinio superintendento pareigas 2019 metais, išgirdau nemažai tikinčiųjų lūkesčių ir prašymų, kad superintendentas dažniau pasirodytų parapijose, daugiau bendrautų, išklausytų, rastų laiko pasikalbėti su tikinčiaisiais.

Šie lūkesčiai tikrai ne be pagrindo, nes ir bažnytinė tvarka įpareigoja gen. superintendentą bent kartą metuose aplankyti parapijas. Tik kažin, ar kažkuris iš iki šiol buvusių superintendentų šią pareigą įvykdė iki galo.

Deja, ir man sunkiai sekėsi vykdyti šią pareigą – pandemija, prasidėjęs karas Ukrainoje. Vėlgi, stigo motyvacijos važiuoti be jokios progos – tik vizitacijai. Šiemet pavyko suderinti vizitacijų datas su planuojamomis parapijų sesijomis, todėl aplankytos visos parapijos, išskyrus Šiaulių.

Pirmoji vizitacija 2024 metais – dar prieš vykstant į 375-ąjį eilinį Sinodą Biržų krašte. Į Nemunėlio Radviliškio parapijos sesiją teko atvykti žymiai anksčiau nei įprasta – kovo 3-ios dienos 9 valandą ryto, dar iki Viešpaties sekmadienio pamaldų. Parapijos administratorė kun. Sigita Veinzierl ir laikinoji pirmininkė Daiva Janonienė buvo gerai pasiruošusios sesijai, pateikė metrikų knygas. Kaip įprasta, sesijos metu vyko Sinodo delegato rinkimai. Pirmą kartą delegate, Sinode atstovausiančia N. Radviliškio parapijai, išrinkta Jonė Baliūnienė. Delegate kandidate išrinkta laikinai einanti pirmininkės pareigas Daiva Janonienė, kuri tos pačios sesijos metu likusiai kadencijai išrenkama Valdybos pirmininke. Deja, nebeliko daug laiko bendravimui, nes tą pačią dieną reikėjo skubėti į kitą vizitaciją Biržuose. Malonu pažymėti, kad ir pamaldos, ir parapijos sesija vyko jaukiai įrengtoje ir šiltoje parapijos salėje.

Tos pačios kovo 3-osios dienos 12-ą valandą skaitlingiausioje Lietuvos parapijoje Biržuose vizitacija prasidėjo Viešpaties dienos pamaldomis, po kurių parapijiečiai perėjo į parapijos namus, į kasmetinę parapijos ataskaitinę-rinkiminę sesiją. Čia buvo galima pajusti gerą pasiruošimą sesijai ir aiškią klebono kun. Rimo Mikalausko lyderystę. Į Sinodo suvažiavimą, kaip ir numatyta Sinodo kanonu, išrinkti penki delegatai: Vilius Čiapas, Jūratė Duderienė, Reda Trečiokaitė, Rita Marinskienė ir Vida Tatorienė bei du kandidatai į delegatus, jei kažkuris iš delegatų negalėtų dalyvauti.

Kovo 17 dieną teko aplankyti Kauno parapiją, kur tarnauja misionierius kun. Frankas van Dalenas su žmona Emily. Pakviestas buvau kartu su žmona, ir Kaune teko praleisti visą dieną. Pirmiausia – tarnavimas įprastose ryto pamaldose lietuvių kalba, paskui vyko parapijos sesija. Šiame susirinkime buvo užduota labai daug klausimų, kadangi parapijoje vyksta remonto darbai ir bendruomenės laukia dideli iššūkiai. Sesijoje, kaip ir kasmet, buvo išrinkti delegatai į 2024 metų Sinodo suvažiavimą Biržuose: tai parapijos Valdybos pirmininkė Eglė Grucytė  ir buvęs pirmininkas, Konsistorijos narys – Žydrūnas Pavinkšnis. Po sesijos, pabendravę ir papietavę, vėl rinkomės jau į Kauno reformatų parapijos tarptautines pamaldas anglų kalba.

Po savaitės, kovo 24 dieną, laukė du patarnavimai: rytą nuo 10:30 – pamaldos Papilyje ir po jų – parapijos sesija. O iš Papilio – dar kelionė į Panevėžį. Vėlgi, Papilyje buvo renkamas vienas delegatas į Sinodo suvažiavimą ir po slapto balsavimo išrinkta parapijos Valdybos pirmininkė Jūratė Čepukienė. Sesijoje pasidžiaugta vykstančiu bažnyčios pastato remontu – sutvarkytas stogas. Nutarta remontą tęsti. Po sesijos dar parapijiečiai pasiliko prie arbatos ar kavos puodelio, o superintendentas išskubėjo į Panevėžį.

Šioje parapijoje į pamaldas susirinko mažiau nei įprasta žmonių, bet po pamaldų sesija įvyko, kvorumas buvo, o sesijai vadovavo kaip visuomet gerai pasiruošęs l. e. p. pirmininkas P. R. Puodžiūnas. Sesijos metu buvo pristatyta išsami veiklos ataskaita ir numatyta veikla ateinančiais metais. Sesijoje išrinkti delegatai į eilinį šiųmetinį Sinodo suvažiavimą Biržuose – suskaičiavus slapto balsavimo biuletenių rezultatus paaiškėjo, kad delegatėmis išrinktos Irena Skiauterytė ir Laima Juodgudytė.

Praėjus gausiam Velykų pamaldų metui, toliau tęsėsi sesijų ir, tuo pačiu, vizitacijų maratonas. Balandžio 7 dieną vyko Vilniaus parapijos sesija. Vėl po sekmadienio pamaldų parapijiečiai pasiliko parapijos susirinkime, kur, be kitų klausimų, buvo daug kalbėta ir apie parapijos veiklą, įvairias tarnystes ir finansinę padėtį bei katech. Holger‘io Lahayne rekomendaciją kunigo ordinacijai. Apie tai išsamiai kalbėjo parapijos pirmininkas kurat. Giedrius Vaitiekūnas. Vyko slaptas balsavimas renkant delegatus į Sinodo suvažiavimą ir po jo buvo patvirtintos trys delegatės: Ingrida Basijokienė, Laura Stanislovaitienė ir Irena Ivaškienė.

Balandžio 13-14 dienomis, kartu su Konsistorijos prezidentu kurat. Nerijumi Krikščiku, teko aplankyti atstumu tolimiausią Lietuvos evangelikų reformatų parapiją Varšuvoje. Nuvykome jau vakare, tačiau dar spėjome prie vakarienės stalo pasikalbėti su parapiją administruojančiu katech. dr. Dariusz‘u Bričko, parapijos pirmininku Michal‘u Kuz‘u bei teologijos studentu ir parapijos lektoriumi Przemyslaw‘u Mac‘u. Kadangi ši parapija susiduria su nemažais finansiniais ir kitokiais iššūkiais, ši vizitacija buvo ne tik tolima, bet ir labai intensyvi. Jau sekmadienio ryto pamaldose kartu su parapija pasiklausėme Przemyslaw‘o Mac‘o Dievo Žodžio apmąstymo. Po pamaldų turėjome daug asmeninių, individualių pokalbių, o kartu ir visi dalijomės mintimis, kaip galėtume spręsti susidariusius iššūkius. Parapijos administratorius Dariusz‘as Bričko patvirtino, kad šių metų Sinodo suvažiavime jis nekandidatuos ordinacijai į kunigo tarnystės laipsnį.

Vėl po savaitės, balandžio 21 dieną, Kėdainiuose vyko parapijos sesija. Šį kartą nuliūdino labai menkas parapijiečių aktyvumas – sesijoje dalyvavo keturi Valdybos nariai ir tik vienas papildomas parapijietis. Tačiau net ir toks negausus dalyvavimas nesutrukdo priimti sesijos sprendimus. Tai ir buvo padaryta – slaptu balsavimu eilinio 2024 metų Sinodo suvažiavimo Biržuose delegatu nuo Kėdainių parapijos išrinktas parapijos Valdybos pirmininkas Ramūnas Šeliakas. Pirmininkas ir kunigas papasakojo apie kad ir negausios, bet aktyvios parapijos veiklą bei finansus. Parapijos administratorius įpareigotas kreiptis į Kėdainių raj. Tarybą dėl pradėtos, tačiau sustojusios akcijos Kėdainiams reikia vargonų, ir paprašyti paaiškinimo apie vargonų įrengimo darbų tęstinumą.

Nors šiek tiek ir pavėluotai, buvo sušaukta Švobiškio parapijos sesija, kadangi čia iki priešsinodinės sesijos nebuvo išrinktas delegatas.  Pagrindinis klausimas buvo išrinkti atstovą Sinodo suvažiavime. Bendru sutarimu, delegatu 2024 metų Sinodo suvažiavime Biržuose buvo patvirtintas Švobiškio parapijos pirmininkas Algirdas Rapkevičius.

Šiemet nevizituota liko vienintelė Šiaulių ev. reformatų parapija. Šiame surinkime sesija vyko balandžio 14 d. ir LERB Sinodo suvažiavime atstovauti šiauliečiams išrinko delegatą Romualdą Prascevičių ir  kandidatę – Reginą Aukščionienę.

Po daugumos parapijų aplankymų, pokalbių, diskusijų, galima prieiti prie vienos labai svarbios išvados – visos parapijos labai skirtingos pagal savo skaitlingumą, patarnavimus, veiklą ir finansines galimybes. Šie skirtumai labai apsukina Bažnyčios vyresnybės bendrus sprendimus, skirtus parapijoms, dvasininkams, veiklai bei finansams. Tuo pačiu, šie iššūkiai skatina parapijas būti savarankiškesnėmis, pačioms ieškoti sprendimų, bendradarbiauti ir stiprėti ar pereiti kažkurios stipresnės parapijos žinion, tampant jos filija. Juk Dievas duoda pažadą per pranašą Izaiją: Nuvargusiam jis duoda jėgų, bejėgiui atšviežina gyvastį. (Iz 40,29)

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kancleris

+370 609 04881 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376