Pasirašytas susitarimas ir parapijos šventė paskutinę vasaros dieną

Viktorija Liauškaitė


Rugpjūčio 31 dieną Vilniuje pamaldų metu pasirašytas Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos susitarimas dėl Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios sielovados patarnavimų teikimo Lietuvos Respublikos kariuomenei. Susitarimą pasirašė Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kunigas Tomas Šernas ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Juozas Olekas.

Šventinėse pamaldose dalyvavo Krašto apsaugos ministerijos atstovai, Seimo narys Aleksandras Zeltinis, kun. Raimondas Stankevičius, Konsistorijos prezidentas Petras Romualdas Puodžiūnas, Sinodo direktorius kurt. Donatas Balčiauskas, parapijiečiai ir svečiai.

"Ši diena išliks mūsų bažnyčios istorijoje. Švęsdami šią dieną atsimename, jog nuo pat pradžių, nuo Radvilų, Lietuvos karvedžių strategų, laikų bei vėlesnėje tarpukario Lietuvoje ev. reformatai visuomet aktyviai veikė valstybės gyvenime. Atrodytų, jog kariuomenės ir Bažnyčios uždaviniai visiškai skirtingi. Tačiau Bažnyčia ir kariuomenė turi esminį bendrą pagrindą. Paminėsiu du aspektus.

Prikeltas Jėzus Kristus, atėjęs pas savo mokytinius, tarė:" Ramybė jums" (Lk 24,36; Jn 20,19-21.26) Tai svarbiausias tikėjimo santykis žmogaus gyvenime tarp jo ir Dievo. Hebrajų kalba jis skamba kaip „Šolom", iš to esminio ramybės palinkėjimo kilo ir musulmonų „Salam aleikium". Juk visi nori ramybės. Kaip Jėzus Kristus iškovojo mums pergalę prieš šėtoną ir amžiną dvasinę mirtį, taip ir kariuomenės svarbiausias uždavinys saugoti taiką ir ramybę. Kitas aspektas, kuris vienija Bažnyčią bei kariuomenę bei esti svarbus kiekvienam žmogui, yra Jėzaus Kristaus žodis, pakartotas dvejose Evangelijose: „Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos." (Mt 10,28; Lk 12,4)

Juk valdžia - Dievo tarnaitė. Todėl ji nešioja kardą, kad gintų ramybę. Šiandien mes turime taiką, bet nereiškia, kad ją turėsime ir rytoj. Mes, ev. reformatai, esame procentiškai maža Lietuvos dalis, tačiau grįžtame į istorinę savo pareigą. Ukrainos įvykiai mums primena, jog kiekviena visuomenės dalis, mažiausia ląstelė turi prisidėti prie gėrio, taikos. Ramybės jums" - sakė gen. superintendentas kun. Tomas Šernas."


„Tarnyba Tėvynei neįmanoma be dvasinio augimo. Tik tikėdami ir pasitikėdami Dievu galime dirbti ir kovoti dėl savo tėvynės Lietuvos. Tikėjimas padeda tapti geresniais piliečiais, tapti geresniais tikėjimo liudytojais, tapti geresniais Lietuvos ir Kristaus kariais", – sutarties pasirašymo proga kalbėjo krašto apsaugos ministras Juozas Olekas.

Susitarimu siekiama sudaryti sąlygas ir užtikrinti Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios kapelionų teikiamų sielovados patarnavimų ir dvasinės pagalbos krašto apsaugos sistemos kariams, jų artimiesiems bei visai karinei bendruomenei teikimą. Susitarimas pasirašytas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintą žmogaus teisę į sąžinės laisvę bei teisę laisvai išpažinti religiją ir ją puoselėti, suprantant religijos ir sielovados reikšmę krašto apsaugos sistemoje tarnaujančių asmenų dvasinei stiprybei. Susitarimu taip pat siekiama užtikrinti evangelikų reformatų bendruomenės narių, einančių tarnybą krašto apsaugos sistemoje, ir kitų asmenų, ieškančių paguodos, nuolatinę sielovadą.

Po šventinių pamaldų visi gausiai susirinkę skubėjo į jau tradicine tapusią parapijos šventę Buikose. Birutė ir Henrikas Barauskai nuostabiai atliko kelis muzikinius kūrinius. Sodybos šeimininkai Aurelija ir Danas Arlauskai taip pat visus džiugino savo atliekamomis dainomis. Parapijietė Olga įkvėptai paskaitė ištrauką iš J.Marcinkevičiaus poemos „ Kristijonas Donelaitis". Aras Juršys skaitė V.Mačernio eilėraščius.

Taip pat susirinkusius didžiai nustebino menininkė Jūratė Buožienė, eksponavusi savo dailiosios tekstilės darbus, skirtus 300-ųjų K.Donelaičio gimimo metinių minėjimui. Nepamiršta liko ir tradicinė "Buikų kiaušinienė". Šį kartą Danas su pagalbininkėmis ją iškepė net iš 62 kiaušinių ir patiekalo skonis buvo nepakartojamas! Viliamės, jog graži tradicija - parapijai susirinkti Buikose - dar gyvuos ilgai.

1 2 Henrikasdainuoja bendrabuikose

Danokiausiniene        laukimas        trijule       priemerkio

Aurelijos Arlauskienės ir Algio Dagio nuotraukos

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+375 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376