Evangelinės sielovados Lietuvos Kariuomenėje STATUTAS

Evangelinės sielovados Lietuvos Kariuomenėje Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios Karo distrikto 

 STATUTAS

 Įžanga

Remdamasis Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios ir Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos susitarimu Dėl evangelikų reformatų Bažnyčios sielovados patarnavimų teikimo Lietuvos Respublikos kariuomenei, 2014 m. rugsėjo 1 d., Nr. 2SU-136 ir Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo Kanonu I-2016N, Dėl bažnytinės institucijos evangelinės sielovados misijai Lietuvos kariuomenėje yra patvirtinamas šis statutas.

 I) Evangelinė sielovada Lietuvos Kariuomenėje - Karo distriktas

1 straipsnis

Evangelinė sielovada Lietuvos Kariuomenėje Lietuvos evangelikų reformatų kanoninėje teisėje prilyginama Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios - Sinodo organizaciniam vienetui - distriktui, yra vadinamas: Karo distriktas. Jam vadovauja Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo ordinuotas vyresnysis kunigas - superintendentas. Jis yra distrikto vykdantysis vadovas ir eina evangelikų karo vyriausio kapeliono pareigas.

2 straipsnis

Karo distriktas tvarkomas pagal: 
a) Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios ir Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos susitarimą (toliau - Susitarimas);
b) šio Statuto normas;
c) Lietuvos evangelikų reformatų generalinio superintendento (toliau - Generalinis superintendentas) priimtus Kolegialius sprendimus;
d) Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo bažnytinės teisės normas kanonus ir memorialus.

3 straipsnis

Karo distrikto tikslas - rūpintis Lietuvos Respublikos kariuomenėje tarnaujančių  karių (jūreivių) ar jų šeimos narių - evangelikų reformatų ir kitų evangelikų, ekumeniškai bendradarbiaujančių su Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia (toliau - evangelikų) sielovada.
 
4 straipsnis
 
Karo distrikto jurisdikcijai priklauso: 
a) Lietuvos kariuomenėje tarnaujantys evangelikai kariai ir civiliai;
b) evangelikai, jų šeimų nariai ir kiti kartu su jais gyvenantys evangelikai;
c) evangelikai, besimokantys karo mokyklose, nuolatos dirbantys karo ligoninėse ir kitose kariuomenės institucijose;
d) evangelikai, vykdantys Karo distrikto superintendento jiems pavestą užduotį nuolat arba su Karo distrikto superintendento sutikimu.

 5 straipsnis

Karo distrikto raštinė yra ten, kur reziduoja Karo distrikto superintendentas. Karo distrikto pagrindiniai maldos namai yra Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčia, kur ilsisi evangelikų reformatų protektorių ir Sinodo kuratorių, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės kariuomenės vadų - lauko ir didžiųjų etmonų kunigaikščių Kristupo Radvilo Perkūno ir Jonušo Radvilo palaikai. 

II) Karo distrikto superintendentas - Lietuvos kariuomenės evangelikų vyriausias kapelionas

6 straipsnis

Generalinis superintendentas laisvai skiria kariuomenės evangelikų vyriausią kapelioną, (Susitarimo 2.1 straipsnis) Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo kanoniniu sprendimu ordinuotą superintendentą.

7 straipsnis

Kariuomenės evangelikų vyriausio kapeliono jurisdikcija yra asmeninė, ordinarinė ir sava, bet vykdoma kartu su vietos evangelikų dvasininkais. Kareivinėse ir kitos kariuomenei skirtose vietose tarnaujantys evangelikai pirmiausia priklauso kariuomenės evangelikų vyriausio kapeliono jurisdikcijai, o antraeile tvarka – vietos bendruomenių ganytojų jurisdikcijai. Esant neužimtoms kariuomenės evangelikų vyriausio kapeliono ar jo kapelionų pareigoms, vietos bendruomenių ganytojai  veikia pagal savo bendruomenių nuostatas. 

8 straipsnis

Kariuomenės evangelikų vyriausias kapelionas - Karo distrikto superintendentas (toliau - superintendentas) yra Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo narys. 

9 straipsnis

Esant neužimtoms Kariuomenės evangelikų vyriausio kapeliono pareigoms ar tuo atveju, kai kariuomenės evangelikų vyriausiajam kapelionui yra sutrukdyta eiti jo pareigas, ir Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas ar jį pavaduojantis vicesuperintendentas nenusprendžia kitaip, Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija, laikydamasi Lietuvos evangelikų reformatų bažnytinės teisės ir Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos susitarimo, laikinai skiria Karo distrikto administratorių.

III) Karo distrikto dvasininkai

10 straipsnis

Karo distrikto dvasininkiją sudaro evangelikų dvasininkai, prieš tai gavę savo bendrijų vadovų leidimą ir Lietuvos evangelikų reformatų generalinio superintendento sprendimą, yra nuolatos arba laikinai paskirti Lietuvos Respublikos kariuomenėje tarnaujančių evangelikų sielovadai.

11 straipsnis

Šio Statuto 3 skyriuje minimų evangelikų bendruomenių dvasininkai įtraukiami į Karo distriktą,  bendratarnystės (Co-Mission) pagrindais, pagal Lietuvos evangelikų reformatų bažnytinės teisės normas, po atitinkamo bandomojo laikotarpio ir suderinimo su vietinių bendruomenių ar bendrijų vadovybe.

12 straipsnis

Dvasininkai, nuolatos paskirti Lietuvos Respublikos kariuomenės sielovadai, vadinami Kariuomenės evangelikų kapelionais; jų teisės ir pareigos prilyginamos kunigų ir katechetų teisėms ir pareigoms, kaip tai nustatyta Lietuvos evangelikų reformatų bažnytinėje teisėje.

13 straipsnis

Kariuomenės evangelikų vyriausias kapelionas gali, iš anksto susitaręs su atitinkamos evangelikų bendruomenės ar bendrijos vadovybe laikinai ar konkrečiam tikslui priimti vietinių bendruomenių dvasininkus tarnauti kariuomenės sielovadoje. Jie vadinami kariuomenės kapeliono adjunktais tol, kol dirba kariuomenės sielovadoje, tačiau jurisdikcijos atžvilgiu jų statusas neprilygsta nuolatiniam paskirtų kariuomenės evangelikų kapelionų statusui.

14 straipsnis

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios ir Krašto apsaugos ministerijos susitarimu evangelikų karo kapelionams, paskirtiems rūpintis kariuomenėje tarnaujančių evangelikų sielovada Kariuomenės vadovybė sudaro sąlygas sielovadinei veiklai. (žr. Susitarimas #1 ir #4 straipsniai)

15 straipsnis

Kariuomenės evangelikų vyriausias kapelionas rūpinasi kandidatų į evangelikų karo kapelionų pareigas ugdymu. Karo distrikto kandidatai sielovadinei tarnystei gali būti ugdomi bet kurioje Lietuvos ar užsienio dvasinio ugdymo institucijoje, seminarijoje iš anksto susitarus su atitinkamais vietos bendruomenių ganytojais. Ugdyti pašaukimus sielovadinei evangelikų tarnystei Kariuomenės evangelikų vyriausiam kapelionui padeda kariuomenės evangelikų kapelionai.

16 straipsnis

Rengdami tikinčiuosius priimti sakramentus bei palaiminimus, ypač santuokos palaiminimą, kariuomenės evangelikų kapelionai laikosi Lietuvos evangelikų reformatų bažnytinėje teisėje nustatytų normų.

17 straipsnis

Visi kariuomenės evangelinės sielovados centrai (evangeliniai kapelionatai) privalo turėti bažnytinių metrikų (krikštų, patvirtinusiųjų tikėjimą, santuokų ir mirusiųjų registracijos) knygas. Kiekvienų metų pabaigoje šių knygų įrašai turi būti perduoti Karo distrikto raštinei ir saugomi jos archyve drauge su kitais oficialiais Karo distrikto dokumentais.

18 straipsnis

  1. Kariuomenės kapelionus skiria, perkelia ir atleidžia Generalinis superintendentas Kariuomenės evangelikų vyriausio kapeliono teikimu.
  2. Kariuomenės kapelionai taip pat netenka pareigybės:
a) jiems pasiekus valstybės įstatymų nustatytą amžiaus ribą;
b) pasibaigus paskyrime nustatytam laikui;
c) jiems dėl teisėtų priežasčių atsistatydinus;
d) juos pašalinus iš pareigybės dėl teisėtos ir protingos priežasties.

19 straipsnis

Vadovaujant Karo evangelikų vyriausiam kapelionui bei kariuomenės evangelikų kapelionams, į sielovadą gali būti įtraukti ir tinkamai dvasiškai bei profesiškai pasirengę pasauliečiai.

IV) Karo distrikto valdymas ir raštinė

20 straipsnis

Kariuomenės evangelikų vyriausias kapelionas - Karo distrikto superintendentas administruoja Karo distriktą:

  1. priimtais dekretais - Lietuvos evangelikų reformatų bažnytinėje teisėje veikiančiu kolegialių sprendimų principu, būdingu pirmai valdymo pakopai.
  2. protokoliniais sprendimais, kurie yra Karo distrikto sinoduose - atstovų sueigose priimti nutarimai.
  3. Generalinio superintendento kolegialiais sprendimais aukščiausioje Karo distrikto valdymo pakopoje.

21 straipsnis

Karo distrikto superintendento administracijoje pašaukiami tarnautojai šioms pareigybėms: a) superintendento adjunktas; b) sekretorius; c) iždininkas-finansininkas; d) kiti patarnautojai, Karo distrikto superintendento nuožiūra.

22 straipsnis

Karo distrikto sinodas - atstovų sueiga (toliau - atstovų sueiga) - kviečiama superintendento dekretu arba Generalinio superintendento kolegialiu sprendimu.  Ją sudaro evangelikų kapelionai ir evangeliniame kapelionate išrinktas atstovas. Sueigą sudaro evangelikų karo kapelionas ir vietiniame evangeliniame kapelionate išrinktas delegatas. Sprendžiamojo balso teisę Karo distrikto sinoduose turi tik pastoviai paskirti  tarnystei kariuomenės evangelikų kapelionai bei evangeliniuose kapelionatuose išrinkti delegatai. Karo distrikto dalyvio ir pasisakymo teisę jame turi visi Karo distrikto tikintieji - evangelikai. 

23 straipsnis

Kariuomenės evangelikų vyriausiam kapelionui padeda karo distrikto dvasininkų sesija, Lietuvos evangelikų reformatų bažnytinės institucijos, pagal sutarimą kitos evangelikų bažnytinės institucijos.

V) Karo distrikto tribunolai

24 straipsnis

Bažnytinio pobūdžio teisminiuose procesuose, kuriuose svarstomos bylos, susijusios su Karo distrikto tikinčiaisiais, kompetencija pirmoje instancijoje priklauso Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijai, o antroje instancijoje – Lietuvos evangelikų reformatų Sinodui.

VI) Baigiamieji potvarkiai

25 straipsnis

Kiti klausimai, susiję su Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios - Sinodo bei Karo distrikto ir Krašto apsaugos ministerijos tarpusavio santykius, sprendžiami laikantis sutarties nuostatų (plg. Sutarties 10 str.).

26 straipsnis

Šis Statutas įsigalioja, Generaliniam superintendentui paskelbus jį oficialioje Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios interneto svetainėje. 

Soli Deo gloria!

2018

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376