Reformacijos šventė Švobiškyje

Prieš 504 metus vienuolio augustino Martyno Liuterio pradėtą Bažnyčios pertvarką – Reformaciją Pasvalio rajono reformatai paminėjo Švobiškio bažnyčioje, išvakarėse, spalio 30 d. pamaldomis su Viešpaties Vakariene, kurias laikė parapijos administratorius, Biržų klebonas kun. Rimas Mikalauskas.

Bažnyčia rūpinasi ir prižiūri nereikoniškiai Odeta ir Algirdas Rapkevičiai. Reformatų pamaldos Švobiškyje tradiciškai vyksta vos keletą kartų metuose. Bet svarbiausios, kada stengiamasi susirinkti pamaldoms: Motinos dienos proga – pavasarį, vasarą – Kapinių šventė, įprastai liepos mėnesį, ir rudenį – apie lapkričio 1d., kada yra poilsio dienos ir buvę parapijiečiai gali apsilankyti tėvų žemėj, prisiminti mirusius savo artimuosius, padėkoti Viešpačiui, kad Jie buvo, kad Jie perdavė savo Tikėjimą. Per didžiąsias bažnytines šventes švobiškiečiai atvyksta į Biržus, čia priima, kartu su biržiečiais, Viešpaties Vakarienės sakramentą.

Šiais metais į pamaldas susirinko Švobiškio apylinkėse ir jau kitose Lietuvos vietose gyvenantys tikintieji. Prieš tai aplankę savo šeimos kapus, susirinko bažnytėlėje pamaldoms. Pamaldas laikė parapijos administratorius kun. Rimas Mikalauskas. Pamokslui buvo pasirinktas Dievo Žodis iš Laiško romiečiams 10,1-13: Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas Jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas (10,9) – Evangelijos žinia nuodėmės valdžioje žūstančiai žmonijai, kad Dievas skyrė Kelią, kuriuo ateina išgelbėjimas. O mūsų tikėjimas, kuriuo Dievo malonė veikia žmoguje, nėra tik pasyvus žinojimas, bet ir aktyvus tikėjimo atsakomybės prisiėmimas. Pamoksle atkreipė dėmesį, kad Reformacijos žinios esmė – Dievas iš savo malonės dovanoja nusidėjėliams išteisinimą savo Sūnuje Jėzuje Kristuje. Ir tai tikinčiame žmoguje veikia augimu Kristaus šventume – žmonių darbuose, kylančiuose iš tikėjimo, kaip dėkojimas už gautą malonę. Nes Dievas pats sumoka nusidėjėlio mirties kainą Tame, kuris visame buvo, yra ir liks šventas. Atpirktieji žino savo Viešpaties vardą ir kainą, kuri buvo sumokėta Golgotoje ant Kryžiaus.

Po pamokslo Visuotinoje maldoje tikintieji dėkojo Dievui už išgelbėjimo dovaną, už gyvybę ir sveikatą, už gyvenimo dovanas, už mirusius artimuosius, jų paliktas ateinančiai kartai dovanas: tiek materialiąsias – jų rankų triūso vaisius, tiek dvasines – perduotą tikėjimo liudijimą ir tradicijas, tarnystę Viešpačiui. Prie Viešpaties stalo Komunijai susirinko virš 20 tikinčiųjų. Po pamaldų kunigas aplankė prieš metus mirusios, ilgametės ir ištikimos bažnytėlės prižiūrėtojos Genovaitės Janonienės kapą. Jį pašventino Dievo Žodžiu ir kartu su jos artimaisiais pasimeldė, padėkodamas Dievui už Jo apsaugą ir pastiprinimą gyvenimo išbandymuose Jos artimiesiems, liekantiems šioje gyvenimo kelionėje.

Po pamaldų pasiliko parapijos valdyba pasitarti dėl parapijos ūkinių reikalų. Reikia sutvarkyti apleistą pastatą šalia bažnyčios, dėl kurio kilo jo nuosavybės klausimas. Taip pat negyvenamos klebonijos problema. Buvo nutarta šiais klausimais bendradarbiauti toliau su Pasvalio savivaldybės Joniškėlio seniūnija, o dėl dokumentacijos kreiptis į Sinodo ekonomą. Taip pat nutarta toliau kviesti prisidėti prie šventoriaus, o kartu ir kapinių tvoros, tolimesnio remonto. Dalis jau suremontuota, tvora atnaujinta kelių šeimų paaukotomis lėšomis ir darbu. Kviečiame daugiau parapijiečių ir visų geros valios žmonių prisidėti aukomis ar darbu prie tolimesnių tvoros remonto darbų. Juos atnaujinti numatoma ateinančią vasarą.

Kviečiame į talką bei aukoti tikslinę auką į parapijos banko sąskaitą:

Švobiškio evangelikų reformatų parapija, juridinio asmens kodas: 190883120,

banko sąskaita: LT927300010072976059 “Swedbank” AB,

banko kodas: 73000, SWIFT: HABALT22,  pavedime, prašome nurodyti pavedimo tikslą: „Auka šventoriaus tvoros remontui“.    

InfoRef_LT    

 

      

  

  

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376