Tikėjimo šventė prie Mūšos krantų - Švobiškis

Švobiškio bažnyčioje į kasmetinę evangelikų reformatų kapinių šventę gausiai susirinko Mekų, Snarskių, Stačkūnų, Karanauskų, Sabų, Grybių, Džiūvių, Jodinskų, Devenių, Sketerių, Januševičių, Rapkevičių, Taurų vaikai ir vaikaičiai - palikuonys iš Pasvalio rajono ir visos Lietuvos bei užsienio kraštų paminėti savo protėvių, pašventinti jų atminimą Dievo Žodžiu, giesmėmis ir maldomis ir savo aukomis paremti dvasinę tarnystę.

Šiemet visi atvykusieji buvo pakviesti ne tik paminėti artimus, bet dar atskirai aukomis prisidėti prie Švobiškio evangelikų reformatų bažnytėlės remonto darbų, kurie vyksta jau antrus metus. Jau pakeisti ir sutvarkyti bažnytėlės langai, restauruotos, nutinkuotos ir nudažytos sienos, varpinė, šventoriaus vartai. Liko šiemet dar pabaigti tinko restauravimo, skardinimo darbus virš stogo, bei nudažyti patį stogą.

Visi darbai yra vykdomi iš parapijos sukauptų lėšų bei gautos paramos iš tikėjimo brolių ir sesių Vokietijoje per GAW (Gustav Adolf Werk) fondą. Bažnyčios vadovybė kreipėsi dėl finansinės paramos į Pasvalio rajono savivaldybę, dėl reikiamos sumos išorės darbams šiemet sėkmingai užbaigti ir gavo visą prašytą sumą: 5620 eurų. Tačiau, kaip liaudyje sakoma, apetitas auga bevalgant: stebint atnaujintą bažnytėlės išorinį veidą, įėjus vidun į akis krenta dar sovietmečio laikotarpyje "moderniai" išdažytas ir jau gerokai apšiuręs bažnytėlės interjeras...  Aktyvioms Snarskių-Mekų giminės dukroms kilo mintis sukviesti savo gimines ir visus parapijiečius į numatytą kapinių šventę ir pakviesti surinkti aukas bažnytėlės vidaus remonto darbams pradėti! Liepos 13 dieną Švobiškio evangelikų reformatų bažnytėlė ir šventorius buvo pilnas gyvybės: senolių, jaunimo ir šeimų su vaikais. Buvo surinktos vardinės tikslinės ir pamaldų bendros aukos – bažnytėlės remontui. Dievo Žodį iš Laiško efeziečiams 1, 3-10: Garbė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris palaimino mus Kristuje visokeriopa dvasine palaima danguje, mus išsirinkdamas jame, prieš pasaulio sutvėrimą, kad būtume šventi ir nesutepti jo akivaizdoje [...] skaitė ir jo pagrindu pamokslą skelbė Švobiškio evangelikų reformatų parapijos administratorius kun. Rimas Mikalauskas. Vėliau paminėjo mirusius gimines, maldoje dėkojo Dievui už gyvenimo dovaną ir dovanas, kurias paveldėjome iš išėjusių kartų, meldė palaiminimo esantiems šioje gyvenimo kelionėje, malonės būti naudingais Viešpaties tarnais ir nešti tikėjimo vaisių. Palaimino surinkimą.

Po pamaldų dar ilgai nesiskirstė tikintieji šventoriuje, atminimui buvo padarytos bendros nuotraukos bažnyčioje ir prieš bažnyčią. Po pamaldų suskaičiavus aukas buvo paskelbta, kad bažnytėlės remontui iš viso per šias pamaldas buvo surinkta vardinių 4910 eurų, bei dar bendrų 660 eurų, iš viso: 5570 eurų!  Rimta priežastis jau dabar pradėti ruoštis vidaus remonto darbams! Be to dar 465 eurai – Švobiškio vasaros kapinių šventės aukų indelis Sinodo dvasininkų tarnystei išlaikyti. Tinkama auka pažymėti, kad Nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje 1919 metais šioje bažnytėlėje pirmą kartą susirinko Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas ir jame priimti bažnytinės teisės aktai pirmą kartą buvo surašyti lietuvių kalba! Susirinkusiems buvo paskelbta, kad šių metų Lietuvos evangelikų reformatų Sinode buvo išrinktas į vyriausiojo dvasininko - generalinio superintendento pareigas iki šiol Vilniaus evangelikų reformatų parapijos klebono pareigas ėjęs kun. Raimondas Stankevičius. Iki superintendento ordinacijos jis šias pareigas eina laikinai. Ordinaciją Sinodas numatė š. m. rugsėjo 21 dieną, Švobiškio evangelikų reformatų bažnyčioje! Ta progą į Švobiškį kviečiami visi Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo kuratoriai, dvasininkai ir delegatai, svečiai iš broliškų Bažnyčių Lietuvoje ir užsienyje. Bus kviečiami apsilankyti Lietuvos rajonų ir valstybės vadovai. Lietuvos evangelikų reformatų tikybinis centras, nors ir laikinai, bet persikels į šį gražią ir seną evangelikų reformatų paveldą ir istoriją menančią gyvenvietę prie Mūšos krantų - Švobiškį, Pasvalio rajone.

InfoRef_LT

 

 

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376