Dalija Gudliauskienė

PRISIMENANT BAŽNYČIOS DVASININKUS

 Dėl tikėjimo jis ir miręs mums kalba (Hbr 11,4)

 Superintendentas kunigas Aleksandras Rapolas MOČIULSKIS  (1790-1866)

Prieš 230 metų, 1790-ųjų sausio 6-ąją, Švobiškyje, gimė evangelikų reformatų Bažnyčios Žemaitijos distrikto superintendentas kunigas Aleksandras Rapolas MOČIULSKIS, reformatų tikėjimo literatūros autorius ir leidėjas. Mirė 1866 m. rugsėjo 9 d. Biržuose. Palaidotas senosiose Kubilių kapinėse.

Aleksandras Rapolas Močiulskis (Moczulski) buvo kilęs iš giminės, kurios net penkios kartos kunigų tarnavo Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčioje. Vieną iš jų, reformatų kunigą Andrių Močiulskį, gimusį 1713 m. Biržuose ir kunigavusį Nem. Radviliškyje, 1753 m. peiliu nudūrė katalikų kunigas Pranas Rubavičius.

Kun. A. R. Močiulskis gimė 1790 m. sausio 6 d. Švobiškyje, kur tuo metu kunigavo jo tėvas Adomas Močiulskis. Kun. Adomo Močiulskio rūpesčiu buvo pastatyta Švobiškyje klebonija, pradėti naujos mūrinės (dabartinės) Švobiškio reformatų bažnyčios statybos darbai.

Aleksandras pradinį išsilavinimą tikriausiai gavo Kelmės parapijinėje mokykloje, įkurtoje didikų Gruževskių 1601 metais. O toliau, matyt, mokėsi tuo metu dar veikusioje, reformatų Sinodo išlaikomoje, Kėdainių gimnazijoje.

Teologijos mokslus Aleksandras Močiulskis studijavo 1809 m. Marburgo (Vokietija), o nuo 1810 metų – Karaliaučiaus universitete, kurį 1814 m. baigė ir Sinodo buvo paskirtas adjunktu (kunigo padėjėju) į Kelmę, pas savo tėvą senjorą Adomą Močiulskį. Tais pačiais metais, Sinodo nutarimu, lektoriumi jį ordinavo tėvas – Žemaitijos distrikto senjoras Adomas Močiulskis. 1815 m. liepos 4 d. Sinodo Vilniuje metu, po egzamino, ordinuotas diakonu ir, labai stingant dvasininkų, iškart kunigu. Kun. Aleksandras Rapolas Močiulskis Kelmėje, kartu su tėvu senjoru Adomu Močiulskiu, tarnavo 1814-1816 metais.

1816 metais Sinodas Kėdainiuose A. R. Močiulskį paskyrė kunigauti į Deltuvą. 1816-1829 metais jis – Deltuvos reformatų bažnyčios pamokslininkas, o 1829-1830 metais jau tarnauja Kėdainių reformatų bažnyčioje. Deltuvai kun. Aleksandras Močiulskis paliekamas kaip vizituojantis parapiją du kartus per metus, be to, jis dar Sinodo paskiriamas ir Žemaitijos distrikto kasininku. 1830-1832 metais vėl Sinodo paskiriamas Deltuvos bažnyčios klebonu.

1833 m. išrenkamas Vilniaus distrikto konsenjoru, 1834 m. – jau Žemaitijos distrikto konsenjoru, o nuo 1837 m. – Žemaitijos distrikto superintendentu. Gyveno Biržuose ir kartu su sūnumi – kunigu Albertu Konstantinu Močiulskiu (1826-1887) aptarnavo Biržų reformatų parapiją. Mirė 1866 m. rugsėjo 9 d. Biržuose. Palaidotas senosiose Kubilių kapinėse.

Rusijos carinė valdžia kun. Aleksandrą Močiulskį buvo paskyrusi cenzūruoti Lietuvos ev. reformatų leidžiamas knygas.

Jis pats 1861 m. išleido naujai parengtą, pataisytą Trumpą katekizmą arba Pamoksley apie wierą szwentą Krikszcioniszką, kurį išspausdino Mintaujoje. Jo rūpesčiu, ten pat, 1863 m. išspausdinta ir gan didelės apimties (268 p.) dar 1818 metais kun. Samuelio Nerlicho parengtą knygą Summa, arba Trumpas iszguldimas Ewangeliu szwentu.

Kun. A. R. Močiulskis taip pat parengė ir išleido penkias knygeles, skirtas jaunimui: Atsimnima da geroje adijnoje, Nusidawimas biedna Joniuka, Paisivertimas grieszna żmogaus ing Djewą, Wartojimas arba Meginimas patis sawę (visos 1863 m.) ir Gromata Naszlaitela ing sawa miela Yszganitoja (1865 m.). Visos šios knygelės, neįvardijant autoriaus, buvo išspausdintos Eislebene (Vokietija), bet nurodyta, kad Rygoje, nes 1864 m. rugsėjo 6 d., raštu, carinės Rusijos Vilniaus generalgubernatorius Kaufmanas buvo uždraudęs lietuvišką spaudą lotyniškais rašmenimis. Dėl to  A. R. Močiulskio parengtame ir 1895 metais, jau galiojant spaudos draudimui, išleistame Heidelbergo katekizme (Heidelberskas Katekizmas) irgi nurodyti suklastoti – 1857-ieji  – išleidimo metai.

Lietuvos reformatų Bažnyčia – Unitas Lithuaniae – po Lietuvos – Lenkijos valstybės (Abiejų Tautų respublikos) žlugimo ir įjungimo į carinės Rusijos sudėtį, kad galėtų egzistuoti, buvo priėmusi nutarimą rodyti politinį lojalumą valdžiai, nesivelti į jokius smutus. Kunigas Aleksandras Rapolas Močiulskis, kaip ir jo sūnus kun. Konstantinas Močiulskis, kun. Oskaras Kurnatauskis rusų valdžios buvo apdovanoti medaliais za usmirenie polskago miateža.

A.Mažiulis Močiulskis Aleksandras Rapolas / Lietuvių enciklopedija t. 19 Boston 1959, p. 89–90;

Aleksandras Rapolas Močiulskis / J. Kregždė/ Lietuvos reformatų raštija Chicago 1978, p. 120–22.

www.epaveldas.lt/vbspi/biDetails.do?libisId=C10000504645

www.birzai.rvb.lt/lt/krastotyra/87-sukaktys-ir-datos

www.ref.lt/istorija/415-evangeliko-tapatybe-konfesine-atmintis-ir-baznycios-politikos-pagrindai-i-dalis

 

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas