Sinodo kuratorių nuostatai

Įvadas (atnaujinta 2017 03 20)

Sinodo kuratoriai - dvasininkai ir pasauliečiai yra Lietuvos evangelikų reformatų aukščiausiosios vadovybės - Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo nariai, turintys sprendžiamąjį balsą Sinode priimant bažnytinės teisės aktus ir  privalo dalyvauti Sinode, įskaitant uždarus Sinodo posėdžius, gali pasisakymo teise dalyvauti Konsistorijos posėdžiuose, sprendžiamojo balso teise dalyvauja vietinio surinkimo (kuriam priklauso) valdymo institucijose, turi teisę gauti visą su Bažnyčia susijusią informaciją.

Kanonas IV - 2015, Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo kuratorių nuostatai.

Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas, vadovaudamasis Šventojo Rašto mokymu, atsižvelgdamas į šimtametes Lietuvos evangelikų reformatų bažnytinės teisės tradicijas ir įvertindamas esamo laikmečio iššūkius bažnytinei savivaldai, siekdamas ištikimai vykdyti Dievo valią ir deramai valdyti patikėtą Kristaus surinkimą, papildo kan. II-2002, pataiso kan. VI-2012 priimdamas šį bažnytinės teisės aktą:

Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo kuratorių nuostatai

1. LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORATŲ SINODO KURATORIAI (toliau - kuratoriai) skirstomi į dvasinius ir pasaulietinius.

2. DVASINIAI KURATORIAI yra visi pagal Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo (toliau - Sinodo) nustatytą tvarką ir Gdansko Agendą ordinuoti Sinodo dvasininkai:
2.1. Parapijų pamokslininkai (klebonai);
2.2. Parapijų administratoriai
2.3. Vyresnieji kunigai:
2.3.1. generalinis superintendentas;
2.3.2. vicesuperintendentas;
2.3.3. veikiant distriktams - distriktų superintendentai.
2.4. Kunigo (Dievo Žodžio tarno) ir katecheto (diakono) pašaukimo tvarka ir tarnystė yra dvasinio kuratoriaus reikalavimai.
2.5. Kapelionai, jei yra išlaikyta Stalo ir Sakyklos bendrystė. (Kan. XV-2016)
 
3. PASAULIETINAI KURATORIAI -
3.1. Pasaulietiniai kuratoriai yra visi, kurie:
3.1.1. Sinodo nustatyta tvarka pačiame Sinode išrinkti pasaulietiniai vyresnieji ne dvasininkai, sinodinėse pamaldose įvesti į šias bažnytines pareigas.
3.1.2. Aktyviai dalyvauja bažnytiniame gyvenime, vykdo trumpalaikes ar ilgalaikes bažnytinės tarnystės pareigas parapijos ar Sinodo lygmenyje (kan. III-1937);
3.1.3. Vyrai ir moterys (kan. I-1922);
3.2. Pasaulietiniai kuratoriai gali būti renkami į Lietuvos evangelikų reformatų Konsistoriją (Sinodo Kolegija), kitas komisijas ir vykdyti kitas Sinodo, Konsistorijos ar generalinio superintendento patikėtas ilgalaikes ar trumpalaikes bažnytines pareigas.
 
4. KURATORIŲ RINKIMAI
4.1. Dvasinių ir pasaulietinių kuratorių skaičius yra neribotas;
4.2. Dvasinių kuratorių rinkimai atliekami įvykdant dvasininkų pašaukimo tvarką kunigui (Dievo Žodžio tarnui) arba katechetui (diakonui);
4.3. Pasaulietinių kuratorių rinkimai: 
    Pasaulietiniai kuratoriai, kaip ir dvasininkai, išauga Dievo Žodžio Surinkime – parapijose, kuriose yra ištiriami ir pašaukiami tarnystei. Parapijos rekomendacijos teikiamos generaliniam superintendentui. Pastarasis jas pristato atviroje dvasininkų sesijoje, į kurią pakviečiami dalyvauti pasaulietiniai kuratoriai. Joje priimamas sprendimas jas teikti Konsistorijai arba joms nepritarus, grąžinti parapijų vadovybei. Konsistorija, gavusi atviros Dvasininkų sesijos rekomendaciją pasaulietiniams kuratoriams, pradeda pasaulietinio kuratoriaus pašaukimo procedūrą.
4.4. Pasaulietiniu kuratoriumi gali būti renkamas asmuo atitinkantis šiuos reikalavimus:
4.4.1. Krikštytas;
4.4.2. Patvirtinęs savo krikščioniškąjį tikėjimą evangelikų reformatų išpažinime (konfirmuotas);
4.4.3. Viešpaties Vakarienės dalyvis;
4.4.4. Lietuvos evangelikų reformatų parapijos (surinkimo) narys;
4.4.5. Remiantis evangelikų reformatų misiją aukomis (aukojantis parapijos metines narystės aukas);
4.4.6. Atsakingas krikščionis, tikėjimo pavyzdys parapijoje;
4.4.7. Įgijęs tarnystės patirtį Bažnyčioje;
4.4.8. Išlaikyti teologinių bei bažnyčios tvarkos žinių patikrinimo egzaminą Konsistorijoje. Egzamino tvarką ir programą paruošia Konsistorija.
4.4.9. Konsistorija pasaulietinių kuratorių kandidatūras pristato priešsinodinei sesijai, kuri atviru balsavimu įtraukia šį klausimą į Sinodo darbotvarkę.
4.4.10. Kandidatas į pasaulietinius kuratorius privalo pats  asmeniškai dalyvauti priešsinodinės sesijos ir Sinodo darbe.
4.4.11. Pasaulietiniu kuratoriumi negali būti renkamas Sinodo finansinis rėmėjas, globėjas, mecenatas, jei jo santykis su Bažnyčia yra paremtas vien tik finansine veikla.
4.4.12. Pasaulietiniai kuratoriai renkami Sinode, sinodinės sesijos metu, slapto balsavimo būdu. (kan. VI-1904; mem. 27-1927).
4.4.13. Pasaulietinis kuratorius laikomas išrinktu, jei už jo kandidatūrą, slapto balsavimo būdu, balsavo daugiau kaip 2/3 Sinode balso teisę turinčių (nuo Sinode dalyvaujančių) asmenų.
4.4.14. Pasaulietiniai, kaip ir dvasiniai kuratoriai renkami neterminuotam laikui (kan. V-1929, § 3).
4.4.15. Pasaulietinių kuratorių teisės ir pareigos įsigalioja tik juos įvedus sinodinėse pamaldose pasaulietinių kuratorių tarnystėn.
 
5. KURATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS
5.1. Dvasininkų kuratoriaus pareigos nustatytos Dvasininkų nuostatose, kitais Sinodo kanonais bei Gdansko Agendoje.
5.2. Pasaulietinių kuratorių pareigos:
5.2.1. Vykdyti Sinodo patikėtas konkrečias pareigas (Sinodo nario, Sinodo direktoriaus; Konsistorijos nario, Konsistorijos prezidento ir kt.) laikantis tų pareigų nuostatų ir bažnytinės teisės reikalavimų;
5.2.2. Dalyvauti vietinės  parpijos gyvenime, savo asmeniniu gyvenimo pavyzdžiu liudyti Dievo garbę ir krikščionišką padorumą, būti tikėjimo ir krikščioniškos atsakomybės pavyzdžiu (kan.IV-1903; kan.V-1927, Kan.III-1926);
5.2.3. Būti Viešpaties Vakarienės dalyviu ne rečiau kaip 4 kartus per metus. (Kan.II-2002);
5.2.4. Dalyvauti visuose Sinodo suvažiavimuose. Iš Sinodo sesijų pasišalinti tik Sinodo direktoriui leidus;
5.2.5. Pagal reformatų kanoninę tradiciją rūpintis Jėzaus Kristaus Surinkimo gerove, ginti Bažnyčios interesus, vienybę ir vientisumą,  vengti asmeninio ir parapijinio šališkumo. (mem. 35-1920);
5.2.6. Savanoriškai prisiimti tam tikrus papildomus mokesčius Bažnyčios misijos išlaikymui (mem. 41-1924; kan. III-1927);
5.2.7. Sinodo, Konsistorijos ar generalinio superintendento įgaliotam atstovauti Bažnyčią valstybinės valdžios ar teisingumą vykdančiose institucijose, tarptautinėse organizacijose ar kitų konfesijų renginiuose;
5.2.8. Sinodo nustatytu būdu rinkti ir būti renkamais į Sinodo savivaldos pareigūnus, Sinodo komisijas ir jų pirmininkais, inicijuoti jų sudarymą, būti renkamais į Konsistoriją ir jos prezidentais;
5.2.9. Teikti argumentuotus siūlymus Konsistorijai, priešsinodinei sesijai, Sinodui, dėl Sinodo kanonų ir memorialų projektų;
5.2.10. Nagrinėti ir išreikšti savo nuomonę dėl siūlomų kandidatų į dvasinę tarnystę tinkamumo;
5.2.11. Teikti generaliniam superintendentui, Konsistorijai ar Sinodui paklausimus ir siūlymus dėl Misijų tikslingumo;
5.2.12. Turi sprendžiamojo balso teisę parapijos, kuriai kuratorius priklauso, sesijoje ar vyresniųjų sueigoje (parapijos valdymo aukščiausių institucijų posėdžiuose);
5.2.13. Dalyvauti sprendžiamojo balso teise priešsinodinėse sesijose ir Sinodo suvažiavimuose;
5.2.14. Kuratoriai turi teisę dalyvauti visuose Konsistorijos posėdžiuose, juose turi patariamojo balso teisę, o jų nuomonė privalo būti raštiškai fiksuojama Konsistorijos posėdžių protokole.
5.2.15. Kuratoriai turi teisę gauti visų Konsistorijos posėdžių protokolus bei informaciją apie artėjančio Konsistorijos posėdžio darbotvarkę;
Turi teisę raštiškai, pritarus 2/3 visų kuratorių sudėties, inicijuoti Konsistorijai neeilinio Sinodo sušaukimą.
5.3. Kuratoriams (dvasiniams ir pasaulietiniams) nevalia:
5.3.1. Nesilaikyti Šventojo Rašto mokymo, Lietuvos evangelikų reformatų išpažinimo pagrindų ir Sinodo sprendimų.
5.3.2. Be pateisinamos priežasties praleisti Sinodo sesijų (kan. VIII-1783). Be pateisinamos priežasties Kuratorius nedalyvavęs Sinodo suvažiavime turi būti svarstomas ir Sinodo sprendimu gali būti pašalinamas iš kuratorių. (kan. IX-1822).
5.3.3. Atstovauti atskirų parapijų ar parapijiečių bei jų grupių interesų ir juos proteguoti;
5.3.4. Valdyti panaudos teise bažnyčios turto, jį nuomoti, ar kitaip gauti pajamų iš Bažnyčiai priklausančio turto, išskyrus Sinodo paskirtą dvasininkams išlaikymą (stipendiją)  ir išlaidų padengimą vykdant Sinodo, Konsistorijos ar generalinio superintendento  suteiktus pavedimus ar įgaliojimus;
5.3.5. Dalyvauti priimant sprendimus (turtinius), kai juos sieja artimi giminystės ryšiai su asmeniu, kuris iš priimto sprendimo gali turėti turtinės naudos;
5.3.6. Neturint Sinodo, Konsistorijos ar generalinio superintendento įgaliojimų atstovauti Bažnyčią valstybinės valdžios ar teisingumą vykdančiose institucijose, tarptautinėse organizacijose ar kitų konfesijų renginiuose;
 
6. KURATORIŲ SESIJA
6.1. Kuratorių sesija susirenka prieš Konsistorijos paskirtą priešsinodinę sesiją.
6.2. Generalinis superintendentas kviečia visus kuratorius į atvirą dvasininkų sesiją, kuri bus laikoma ir Kuratorių sesija, jeigu apie sesiją buvo pranešta viešai ir kvietimai išsiųsti visiems kuratoriams ne vėliau kaip 15 dienų iki susirinkimo.
6.3. Kuratorių sesijos nutarimai teisėti, jeigu buvo įvykdyti šių nuostatų 6.1 ir 6.2 punktai.
6.4. Kuratorių sesijose sprendžiama:
6.4.1. Naujų kuratorių kandidatūrų teikimas;
6.4.2. Kuratorių krikščioniškosios atsakomybės (disciplinos) klausimai;
6.4.3. Sinodo aktų projektų arba Sinodo darbotvarkės pasiūlymai;
6.4.4. Kiti kuratorių kompetencijai priderantys Bažnyčiai aktualūs klausimai.
 
7. GARBĖS KURATORIAI. TEISĖS IR PAREIGOS
7.1. Sinodo garbės kuratoriumi gali būti asmuo (Lietuvos ar užsienio valstybės pilietis) ženkliai nusipelnęs Bažnyčiai.
7.2. Kandidatus į Sinodo garbės kuratorius siūlo Kuratorių sesija;
7.3. Garbės kuratoriaus kandidatūrą, ją prieš tai apsvarsčius kuratorių sesijoje ir jai pritarus, priešsinodinei sesijai teikia Konsistorijos prezidentas, arba generalinis superintendentas. Priešsinodinė sesija Sinodo garbės kuratoriaus kandidatūrai įtraukti į Sinodo darbotvarkę pritaria atviro balsavimo keliu.
7.4. Garbės kuratoriai renkami Sinodo sesijos metu, atviru balsavimu.
7.5. Garbės kuratorius turi patariamojo balso teisės Sinodo ar Konsistorijos posėdžiuose;
7.6. Garbės kuratorius renkamas neterminuotam laikui, tačiau neprivalo dalyvauti kasmetinių ir neeilinių Sinodų veikloje.
7.7. Garbės kuratorius turi teise gauti visus Sinodo nutarimus ar jų projektus priešsinodinei sesijai.
7.7. Kuratoriui suteiktas Garbės kuratoriaus vardas nepanaikina kuratoriaus teisių ir pareigų.
 
8. KURATORIŲ ĮGALIOJIMŲ SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS
8.1. Kuratoriaus įgaliojimai gali būti Sinodo spendimu panaikinti:
8.1.1. Pačiam prašant (raštiškai);
8.1.2. Nevykdant šių nuostatų 4.4.3-4.4.6 reikalavimų ir 5.1, 5.2 ir 5.3 pareigų;
8.1.3. Savo asmeniniu gyvenimu pažeminus kuratoriaus vardą bei pašaukimą gali būti Sinodo sprendimu griežtai įspėtas, suspenduotas ar pašalintas iš kuratorių (kan.V-1927).
8.1.4. Nesilaikant šių nuostatų ar kitaip pažeidžiant Bažnyčios mokymą ar tvarką;
8.1.4. Skaldant bažnyčios vienybę;
8.2. Kuratoriaus įgaliojimai gali būti sustabdyti:
8.2.1. Sinodo direktoriaus siūlymu paties Sinodo, jo sesijose nesilaikant drausmės;
8.2.2. Iki Sinodo eilinio ar neeilinio suvažiavimo (iki vienerių metų) Konsistorijos potvarkiu,
8.2.3. Kuratoriaus įgaliojimų sustabdymo atveju, Konsistorija, privalo sudaryti komisiją šiam klausimui tirti ir komisijos išvadas pateikti Sinodui.
8.2.4. Kuratoriaus įgaliojimai panaikinami (asmuo pašalinamas iš kuratorių) arba laikinas sustabdymas panaikinamas Sinode slapto balsavimo būdu paprasta balsų dauguma.

(Kuratorių nuostatų pabaiga)

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kancleris

+370 609 04881 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376