Dalija Gudliauskienė

Paskutinį birželio sekmadienį Vilniaus reformatų bažnyčioje pamaldas laikė net trys dvasininkai.

Prieš savaitę birželio 22-23 dienomis Biržuose įvyko Lietuvos reformatų Bažnyčios Sinodas, priėmęs eilę nutarimų, kurie tiesiogiai palietė  Vilniaus reformatų parapiją: gen. superintendentu išrinktas kun. Raimondas Stankevičius, Vilniaus parapijos klebonu paskirtas kun.Tomas Šernas, jam padėti naujai ordinuotas katechetas Holger Lahayne.

Tai neeilinis įvykis ne tik Lietuvos reformatų Bažnyčios, bet ir parapijos gyvenime.

Iki šiol Vilniaus reformatų bažnyčios klebonu buvęs kun.R.Stankevičius generaliniu superintendentu bus ordinuotas rugsėjo 21 d. (šeštadienį) Švobiškio reformatų bažnyčioje, kur prieš 100 metų įvyko pirmasis nepriklausomos Lietuvos Reformatų Sinodas.

Pamaldose dalyvavę visi trys dvasininkai pasakė vienas už kitą stipresnius pamokslus – homilijas, kuriuose pagrindine linija nuskambėjo kvietimas sekti Viešpačiu Jėzumi Kristumi. 

Kun.T.Šernas aiškino, jog sekti Jėzumi nėra paprasta – reikia atsisakyti daug ko, kas mums įprasta, miela, su kuo mums gera. Jėzaus kvietimą ir tais laikais toli gražu ne visi buvo pasiruošę priimti, ir sekti Juo, palikus namus, šeimas, įprastą gyvenimo būdą, statant į pirmą vietą Viešpatį... 

Biržuose ordinuotas katechetu Holger Lahayne iš pradžių paaiškino katechetas žodžio ir prasmės reikšmes. Tai mokytojas, aiškintojas, padedantis susigaudyti tikinčiajam dvasiniuose dalykuose, padedantis rasti kelią, kuriuo reikia sekti Jėzumi. Juodas reformatų dvasininko rūbas – taliara irgi turi tokią prasmę. Kaip Maximos darbuotojai nešioja uniforminius švarkus, kur užrašyta: klausk – atsakysiu, taip ir visi ordinuoti bažnyčios tarnautojai - dvasininkai ir yra tam, kad atsakytų į tikintiesiems iškilusius klausimus, – sakė H. Lahayne. Kvietė drąsiai kreiptis į dvasininkus, kurie pasistengs atsakyti į visus rūpimus klausimus. Dėl to mes – dvasininkai ir esame, – užbaigė katechetas.

Kun.R.Stankevičius apibendrino abiejų prieš jį kalbėjusiųjų dvasininkų išsakytas mintis, Dievo Žodžio apmąstymui paimdamas eilutes iš Laiško efeziečiams 4 skyriaus 1-3.: Jėzus, kviesdamas eiti paskui save, nurodo kokybinius reikalavimus, norintis eiti paskui Jėzų, sulauks daug kritikos, pašaipos... Norėdami eiti paskui Jėzų, sekti Juo, ar visą Garbę atiduodam Viešpačiui, ar kažkiek pasiliekam sau? Toliau l. e. p. gen. superintendentas aiškino apie pašaukimą tarnauti Bažnyčioje. Sunku išlaikyti pašaukimą – reikia kažko atsisakyti vardan taikos, ramybės. Kaip Paulius, kurio Laiško kolosiečiams 3 sk. 12-13  eilutes citavo kunigas, rašė, jog reikia būti pakantiems. Būkite vieni kitiems pakantūs ir atleiskite vieni kitiems, neišskiriant pagal laipsnius, padėtį visuomenėje. Viešpats išskiria pašauktuosius, Viešpats išskiria savuosius, kantriuosius, nuolankiuosius, romiuosius ir gailestinguosius. Nors ir nepažada jiems, kad bus lengva. Nei vienam Dievo vaikui nėra lengva. Bet su Viešpačiu įmanoma keliauti tuo Viešpaties pašaukimo keliu – duobėtu, akmenuotu, į statų kalną. Ir neatkristi, neišsukti iš jo, nenueiti į Pasaulio pakalnę, kad ir asfaltuotą ir su labai ryškiais ir patraukliais to kelio žymėjimais, ženklais, šviesoforais...

Malonė visiems, kurie myli mūsų Viešpatį Jėzų Kristų negęstančia meile! (Ef 6,24), užbaigė kun.Raimondas Stankevičius.   

Pamaldose buvo prisiminta prieš trejetą metų staiga mirusi Jūratė Leonavičiūtė Švėgždienė, kurios tėvai, vyras, sūneliai vis dar nesusitaikė su netektimi. Giesmės choristai taip pat su švelniu liūdesiu prisimena mieląją Jūratėlę, giedojusią chore.

Skelbimų metu buvo perskaityti Sinode priimti Kanonai.

Sinodo direktore 2019/2020 metams išrinkta kurt.dr.Renata Bareikienė, Sinodo sekretoriumi kun.Rimas Mikalauskas, cenzoriumi kun.Raimondas Stankevičius; papildyti Lietuvos Evangelikų reformatų Bažnyčios santuokos ir skyrybų nuostatai; priimtas memorialas Dėl paramos Paminklui Reformacijos ir lietuviškos raštijos pradininkams.

Antru kanonu, Dvasininkų sesijai pritarus (2019-05-03, Kaune) ir išlaikius patikrinamąjį egzaminą Konsistorijoje (2019-05-18, Biržuose), nutarta kurt. lektorių Holger Lahayne ordinuoti į katechetus. Jis buvo ordinuotas per Sinodo iškilmingas pamaldas Biržuose ir paskirtas Vilniaus parapijos antruoju dvasininku.

Penktu kanonu nutarta, kad kun. Rimas Mikalauskas lieka evangelikų karo vyriausiuoju kapelionu ir Karių distrikto superintendentu.

Šeštu kanonu 2019-2022 metų kadencijai Lietuvos evangelikų reformatų generaliniu superintendentu išrinktas kun.R.Stankevičius, vicesuperintendentu kun.T.Šernas.

Keturioliktu kanonu Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas, įvertindamas superintendento kun.Adomo Šerno, sūnaus Martyno (1884 05 25 – 1965 01 06) ilgametę, ištikimą ir vaisingą tarnystę, atsižvelgdamas į sovietinės nelaisvės pančiais sukaustytą to meto bažnytinę vadovybę bei įvairias būdais neigiamai veikiamą Dievo Žodžio tarną, ypač to meto suaktyvėjusį agresyvųjį ateizmą, panaikina Lietuvos TSR evangelikų reformatų Konsistorijos protokolinį sprendimą Nr. 13-11, kuris, be to, nebuvo patvirtintas Sinodo, todėl neturėjo juridinės galios.

Paskelbus iš sakyklos Sinode priimtus Kanonus, parapijos vyresnybė pasveikino visus tris dvasininkus su naujomis tarnystėmis, o Sinodo direktorė, kuratorė dr.Renata Bareikienė palinkėjo sėkmingo darbo visiems, o kun.Tomui Šernui – sveikatos, sveikatos, sveikatos.

Pamaldas užbaigę tradicine Dieve tėve mielas giesme, sustojome istorinei nuotraukai. Šiais metais vyksta bažnyčios pastato išorės tvarkymo darbai, fasadas skęsta pastoliuose, tad nuotrauka – prieš Dievo stalą, prie grotelių...

Paspausti ranką, padėkoti už buvusią tarnystę, palinkėti sėkmės naujose pareigose dvasininkams galėjome per  Agapę, suruoštą čia pat – gale bažnyčios.

 Kęstučio Puloko nuotraukos:

  

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas