Maldos už krikščionių vienybę savaitė

Švenčiant šių – 2022-ųjų – metų Maldos už krikščionių vienybę savaitę (01-18 – 01-25), pamaldos vyko bažnyčiose gyvai, bet buvo galima klausyti kunigų, pastorių Dievo Žodžio skelbimą, maldas ir virtualiai. Šių metų maldoms buvo parinkta tema Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti (Mt 2, 2). Medžiagą paruošė Artimųjų Rytų krikščionys.

Krikščionių vienybės savaitė yra tradicinė kasmetinė iniciatyva, kuria primenama Kristaus malda už savo mokinius: Tegul visi bus viena! Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs (Jn 17, 21).

Jau keletas metų ekumeninėms pamaldoms Vilniuje pirmiausia pakviečia Vilniaus evangelinė bendruomenė, įsikūrusi Pilaitėje.

Sausio 20 d., ketvirtadienį, Vilniaus evangelinėje bažnyčioje pamaldas pradėjo tos bažnyčios pastorius Andrius Bernotas. Pasveikinęs visus susirinkusius, pakvietė pasimelsti drauge, dėkojo pastoriams, bendruomenių vadovams, atvykusiems kartu švęsti krikščionių vienybę. Pastorius perskaitė ištrauką iš Evangelijos pagal Matą, kuri yra parinkta moto šių metų Maldų savaitei ir kurią skaito broliai, sesės visame krikščioniškame pasaulyje. Apmąstydamas perskaitytus Šventraščio žodžius, pastorius  kvietė nusiimti karūnas ir visus savo nuopelnus pakloti Viešpačiui prie kojų.

Lietuvos evangelinio tikėjimo krikščionių sąjungos (sekmininkų) vyskupas Rimantas Kupstys priminė, kad ne vien tik Evangelijoje pagal Matą minimi išminčiai matė danguje pasirodžiusią naują žvaigždę. Jau Senajame Testamente minimas pranašas Balaamas. Bet nei Balaamas, nei Erodas tinkamai nepagarbino Dievo – Jėzaus Kristaus, kuris ir šiandien šviečia pasauliui, – sakė vyskupas.

Pastorius Gediminas Dailydė, įkūręs prieš keletą metų evangelinę Bažnyčią 180 laipsnių Vilniuje, džiaugėsi, kad gali kartu melstis įvairios evangelinės bažnyčios, kad Jėzus visus surinko bendrai maldai.

Vynuogyno bažnyčios Vilniuje pastorius Žilvinas Škulevičius perskaitė Evangelijos pagal Luką ištrauką, kurioje kalbama apie tai, kad gimdamas Kristus dovanojo žemei ramybę ir didį džiaugsmą. Maldą pastorius parinko iš seno evangelikų reformatų Giesmyno, sudaryto poeto Stanislovo Dagilio, ir išleisto 1910 metais (117-a malda iš Evangelikų reformatų giesmyno pridedama).

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios vicesuperintendentas kunigas Tomas Šernas, pasveikinęs susirinkusius įvairių Bažnyčių tikinčiuosius bendrai ekumeninei maldai, džiaugėsi, kad jam labai gera būti tarp šių žmonių. Ieškantiems Dievo, Jis suteikia realybės jausmą – sakė kunigas, – tik  Jėzus gali suteikti realios ramybės jausmą. Kun. T. Šernas, primindamas anksčiau kalbėjusio pastoriaus A. Bernoto žodžius, kvietė nusiimti savo tiesos karūnas, išgirsti Jėzų Kristų, kuris duoda tikrąją tiesą. Maldos intencija kunigas pakvietė pasimelsti už Ukrainą, Rusijos žmones, prašė Viešpatį būti su mumis ir mūsų kraštu.

Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis dėkojo organizatoriams už galimybę melstis kartu. Vyskupas pakvietė apmąstyti neseniai švęstą Trijų išminčių – Epifanijos – šventę, kada yra pagerbiamas Dievo apsireiškimas simbolinių Trijų išminčių apsilankymu pas kūdikėlį Jėzų Kristų. Tai viena seniausių krikščionių švenčių. Išminčiai, vedini užtekėjusios danguje naujos žvaigždės, ėjo pagarbinti, nusilenkti užgimusiam Karaliui, nešė simbolines brangias dovanas, manoma, iš Rytų šalies Persijos.

Vyskupas klausė, kur mes ieškome Jėzaus ir Jo teikiamos ramybės. Jėzus sakė: ateikite pas mane, kurie vargstate ir esate prislėgti, Aš jus atgaivinsiu (Mt 11,28-30). Jis nesako, kad mes Jo ieškotume pasaulyje. Ne internetas, vyriausybė suteiks mums ramybę, – kalbėjo vyskupas. Jėzaus Žodis jau 2000 metų sklinda ir ateina iki mūsų. Tikėjimas – didžiulė paslaptis ir didžiulė Dievo dovana mums. Mes vadinamės įvairias vardais, esame skirtingos Bažnyčios, bet tai – nesvarbu. Svarbu, kaip Dievas mus vadina dėl Jėzaus mirties ant kryžiaus ir įsikūnijimo žmogumi. Dievas mus vadina savo vaikais. Vyskupas kvietė branginti šitą įsūnystę, kvietė padėti vieni kitiems gyvenime ir kartu eiti į tą džiaugsmo vietą, kur jau nebebus skausmo ir išsiskyrimo, kur nuodėmės nebevargins mūsų ir galėsime gyventi jau nebe tikėjimu, o regėjimu. Užbaigė savo apmąstymą paskaitydamas evangelikų liuteronų ir reformatų giesmę apie žvaigždę  Kokia skaisti žvaigždė aušros, pilna malonės ir tiesos, mums nuo Aukščiausio spindi! O Dovydo sūnau gražus, Karaliau šventas ir teisus, Tu užvaldei man širdį!...   

Pamaldas užbaigė Vilniaus evangelinės bažnyčios pastorius Darius Širvys, priminęs nuo vaikystės įsimintas ant durų staktos rašomas simbolines raides: K, M, B (simbolinių išminčių vardų raides: Kasparas, Merkelis, Baltazaras). Buvo manoma, kad tai apsaugos nuo pyktosios Dvasios. Bet tik Jėzus gali mus apsaugoti. Pastorius maldoje kvietė prašyti, kad Jėzus apsaugotų mus nuo negandų, kad mūsų akių, dėmesio nieks neatitrauktų nuo Jo, nuo Jo šviesos, kad būtume pripildyti džiaugsmo, laimės, kaip tie, kurie ėjo pagarbinti gimusio Jėzaus, dėkojo, kad Viešpats veda mus.

Pamaldose giedojo Vilniaus evangelinės bažnyčios šlovinimo grupė.

Ekumeninės pamaldos už krikščionių vienybę baigtos visiems dalyviams tariant Apaštališkąjį tikėjimo išpažinimą.

Maldų už krikščionių vienybę savaitė Vilniuje užbaigta ekumeninėmis pamaldomis sausio 25 dieną Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčioje. 

Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje kartu su susirinkusiais tikinčiaisiais už krikščionių vienybę meldėsi Romos Katalikų Bažnyčios Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, vyskupas Darius Trijonis, kun. Saulius Rumšas, Stačiatikių Bažnyčios Lietuvoje arkivyskupas metropolitas Inokentijus ir kancleris kun. Vitalijus Mockus, Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis ir kun. Ričardas Dokšas, Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios atstovas katechetas Holger Lahayne, Laisvųjų Krikščionių Bažnyčios vyskupas Artūras Rulinskas, Lietuvos Naujosios Apaštalų Bažnyčios vyskupas Artūras Strelčiūnas ir kunigas Janas Drevnickis bei krašto evangelistas Darius Ezerskis, Lietuvos evangelikų Sekmininkų Bažnyčios atstovas Tomas Mačeliūnas, Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios kunigai tėvas Tadej Volodymyr Godovanets OSBM ir tėvas Mykolaj Ruslan Mykosovskyi OSBM. Pamaldoms vadovavo R. katalikų Bažnyčios Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

Bažnyčių vadovai pasirašė ekumeninį kreipimąsi, kuriame kviečiama melstis už visus, kurie yra persekiojami dėl savo tikėjimo ir įsitikinimų.

Kreipimesi sakoma:

Šiomis dienomis mūsų žvilgsnis krypsta į seseriškos tautos krikščionę Päivi Räsänen, prašant jai ir visiems teisinį persekiojimą dėl savo tikėjimo patiriantiems krikščionims tikėjimo laisvės, Dievo sustiprinimo ir šiuose išbandymuose reikalingų malonių. Šiomis dienomis Helsinkyje (Suomija) vyksta teismo procesas, kuriame nagrinėjama Suomijos parlamento narės Päivi Räsänen byla dėl „neapykantos kalbos“. Jis prasidėjo po to, kai 2019 metų birželį parlamentarė socialiniuose tinkluose išreiškė abejonę, ar krikščionims tinka remti LGBT renginį „Pride 2019“, ir pridėjo nufotografuotą ištrauką iš Laiško Romiečiams (1, 24–27).

Palaikome ir drąsiname savo maldomis Päivi Räsänen ir Suomijos evangelikų liuteronų Misijos diecezijos vyskupą Juhaną Pohjolą, taip pat sulaukusį kaltinimų dėl P. Räsänen teksto publikavimo.<...>

Tegul kiekvienas žmogus, išgyvenantis sunkumus dėl savo įsitikinimų, patiriantis diskriminaciją ar religinį persekiojimą, būna apgaubtas mūsų maldų, kad kuo greičiau būtų pripažįstamas ir gerbiamas jo orumas, kurį Dievas suteikia kiekvienam iš mūsų.

Kreipimasis užbaigiamas žodžiais iš 141 psalmės: Šaukiuosi tavęs, VIEŠPATIE, skubėk pas mane, išgirsk mano balsą, kai tavęs šaukiuosi. Priimk mano maldą kaip smilkalus, o mano iškeltas rankas kaip vakarinę auką (Ps 141, 1–2).

Parengta pagal publikacijas internete ir www.youtube.com/watch?v=H6Ha1iOF7Hg 

Nuotraukos Kęstučio Puloko ir kitų

VAKARO MALDA

Mes dėkojame Tau, amžina mūsų Šviesa, kad Tu mus šiandien dengei savo malonės ir globos sparnais. Tu palaiminai mūsų dienos darbą ir padėjai mums vargo naštą nešti. Duok, Viešpatie, kad, nakčiai atėjus, mūsų privargusios sielos ramiai ilsėtųs Tavyje ir atsigaivintų nuo visų dienos rūpesčių ir nerimasties. Tu davei mums teisę per daug nesirūpinti ateinančiu rytu, nes kiekviena diena turi savo sunkenybę ir vargą. Kadangi Tu saviesiems esi arti jiems, kad ir giliai miegant, tai mūsų jausmai ir mintys kartu su rankom ir kojom teilsės Tavo globoje. Mes atiduodame mūsų sielą į Tavo rankas, ištikimas Ganytojau: Tu ją išganai, Viešpatie, mūsų Dieve! Mes atiduodame Tau visus, kuriuos mes mylime, didžius ir mažus, visus, kuriems Tavo karalystė yra miela ir brangi šiame pasaulyje. Budėk Tu prie mūsų, pridenk mus savo sargybos sparnais, išklausyk mus per Jėzų Kristų, Tu mūsų Tėve, kurs nemiegi ir nesnaudi. Tau teesie garbė! Amen.

117-a malda, GIESMYNAS su maldų priedu, Lietuvos evangel.-reformatų parapijų vartojimui, Biržai, 1915 m. 

Foto iš Pilaitės:

https://www.facebook.com/Vilniaus-Evangelin%C4%97-Ba%C5%BEny%C4%8Dia-103558514544995/photos/pcb.463793631854813/463789995188510/ 

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+375 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376