www.evangelija.lt 

Š. m. rugpjūčio 15 d. Panevėžio evangelinė bažnyčia maloniai priėmė visų Tikėjimo žodžio bažnyčių ir bendruomenių ganytojus – vyko Tikėjimo žodžio bendrijos vasaros Sinodas, kuriame dalyvavo 27 Tikėjimo žodžio ganytojai ir du svečiai iš Evangelikų reformatų bažnyčios: kunigas Raimondas Stankevičius ir Sinodo kuratorius Holgeris Lahayne. Prieš pradedant svarstyti Tikėjimo žodžio bendrijai svarbius klausimus, susirinkusiuosius pasveikino Seimo narys Povilas Urbšys, palinkėdamas visiems būti vedamiems Šventosios Dvasios.

Pastorių tarybos pirmininkas, Panevėžio evangelinės bažnyčios pastorius Ramūnas Jukna dalijosi mintimis apie pastoriaus tarnystę pagal neseniai Tailande vykusiame pastorių ugdymo kongrese RREACH (kuriame pastorius dalyvavo) skambėjusį Dono L. Daviso pamokslą (pagal 2 Tim 2, 1–13): pastoriaus tarnystės pamatai – tai kančia, ištvermė ir malonė.

Pristatydamas pirmąjį klausimą Ramūnas Jukna kalbėjo, kad šis Sinodas – istorinis, nes jame siūloma patvirtintiTikėjimo žodžio bendrijos ir Lietuvos Evangelikų reformatų bažnyčios bendradarbiavimo dokumentą – Evangelinių Bažnyčių sutarimą dėl mokymo pagrindų. Jame išdėstyti krikščioniškosios doktrinos pagrindai, dėl kurių sutaria abi bažnyčios: sutarimas dėl Šventojo Rašto autoriteto, mokymo apie išteisinimą tik malone – Viešpaties Jėzaus Kristaus atpirkimu, visuotinės Bažnyčios, kaip išrinktųjų surinkimo, kurios galva – Kristus, evangeliškos krikšto ir Viešpaties Vakarienės Sakramentų sampratos. Antroje dalyje įteisina galimybė abiem sutarimo partnerėms drauge užsiimti karitatyvine, socialine, evangelizacine ir kita panašia tarnystės veikla.Tikėjimo žodžio bendrijos vadovas Gabrielius Lukošius, kuris išsamiau pristatė šį dokumentą, pabrėžė, kad Sutarimas absoliučiai nesumenkina ir neapriboja Tikėjimo žodžio bendrijos ar jos bendruomenių tapatybės. Tai bendrystė su tikėjimo broliais, su kuriais remiamės į tuos pačius doktrininius pamatus. Tai ne apsunkinantis jungas, o draugystė, turinti tam tikrą juridinę formuluotę ir pagrindą. Svečiai iš evangelikų reformatų bažnyčios taip pat pabrėžė, kad toks dokumentas iš dalies kiekvienam padeda aiškiau atsakyti į esminius klausimus: kas mes esame, kuo tikime, kodėl esame evangelikai, kodėl tarnaujame būtent toje bažnyčioje, kurioje tarnaujame. Šis Lietuvoje precedento neturintis tradicinės ir neseniai gimusios evangeliškos bažnyčių bendradarbiavimo dokumentas buvo priimtas 26 Sinodo nariams balsavus „Už“ ir vienam susilaikius.

Evangelinių Bažnyčių sutarimą dėl mokymo pagrindų svetainėje evangelija.lt išsamiau pristatysime artimiausiu metu. Primename, kad Evangelikų reformatų bažnyčios Sinodas šį dokumentą ratifikavo jau birželio 24 d., tačiau jis įsigaliojo tik pritarus Tikėjimo žodžio bendrijos Sinodui. Dėkojame Viešpačiui už malonę skirtingoms bažnyčioms žvelgiant viena į kitą regėti Neregimąjį, o ne žmonių akimis lengvai pastebimus skirtumus.  Soli Deo gloria.

Kitą klausimą – Tikėjimo žodžio bendrijos finansinės veiklos ataskaitą už 2016 m. pirmąjį pusmetį pristatę finansų grupės nariai – Alytaus bažnyčios ganytojas Darius Šulskis ir Druskininkų bažnyčios vyresnioji Rima Bocisienė – dėkojo Dievui už Jo malonę šioje srityje ir bendruomenėms už finansinę drausmę bei atsakingumą. Buvo siūloma tęsti bendrijos pareigybių reformą, remti atskiras visai Tikėjimo žodžio bendrijai svarbias veiklos sritis (medijų tarnystę, vaikų ir paauglių stovyklas, pastorių išvykas), mąstyti apie kitas strategiškai svarbias finansinių išteklių panaudojimo sritis, pavyzdžiui, paramą misijų veiklai, didinti finansinių sprendimų skaidrumą, užtikrinti atskaitomybę naudojant išteklius bei atskaitomybę bendruomenių nariams.

Pastorius Ramūnas Jukna pristatė pastoracinės tarybos ataskaitą, kurioje apžvelgė svarbiausius Tikėjimo žodžio pastorių nuveiktus ar jų ugdymui skirtus darbus. Tarp jų pirmiausia paminėtinas šiame Sinode patvirtintas Sutarimas su Evangelikų reformatų bažnyčia (kurį rengiant Tikėjimo žodžio bendrijai atstovavo pastoriai Gabrielius Lukošius, Ramūnas Jukna, Darius Širvys ir Mindaugas Palionis). Taip pat svarbus mūsų Bendrijos atstovų – pastorių dalyvavimas tarptautinėse krikščioniškose konferencijose, kurių šiemet buvo net dvi:

  • Gegužės 21–26 d. Vyslos mieste (Lenkijoje) vyko ganytojams ir teologams skirtas tradicinis renginys –„Europos lyderystės forumas 2016“ (European Leadership Forum). Mūsų bendrijai jame atstovavo pastoriai Gabrielius Lukošius, Ramūnas Jukna, Darius Širvys, Jurgita Kučinskienė ir Darius Aškinis.
  • Birželio 15–22 d. pastorius Ramūnas Jukna dalyvavo tarptautinės organizacijos RREACH Tailando sostinėje Bankoke surengtame didžiuliame renginyje – Global Proclamation Congress (Pasaulinis skelbimo kongresas), kurio tikslas – apjungti ir įgalinti pastorių bei tarnautojų ugdytojus visame pasaulyje, kad jie pasišvęstų ugdyti tarnautojus.

 Dalyvavimas tokiuose renginiuose ne tik stiprina į juos vykstančius tarnautojus, kurie išgirsta ir išgyventa žinia vėliau dalijasi su tikėjimo bendražygiais ir bendruomenėmis, bet ir padeda stiprinti tarptautinius ryšius, mažintiTikėjimo žodžio bendrijos atskirtį, artimiau pažinti ir įsitraukti į tarptautinę evangelinių bažnyčių šeimą. Ramūnas Jukna ir Gabrielius Lukošius ragino ne tik pastorius, bet ir kitus bendruomenių tarnautojus planuoti laiką ir finansinius išteklius ir vykti į lapkričio 9–12 d. Kijeve vyksiantį Rytų Europos lyderystės forumą (rusų kalba) bei nuo rudens pradėti registruotis į kitų metų Europos lyderystės forumą (anglų kalba). Susidomėjusius prašome susisiekti su pastoriumi Ramūnu Jukna, išsamesnė informacija apie galimybes dalyvauti šiuose forumuose netrukus bus paskelbta svetainėje www.evangelija.lt.

Tarp svarbios veiklos taip pat buvo paminėti seminarai pastoriams su Chris Lewis ir Daryl McCarthy (garso įrašai), mūsų pastorių dalyvavimas EBI veikloje, TV laidoje ir kt.

Svarstant Tikėjimo žodžio bendrijos pareigybių – bendrijos vadovo, Aukštaitijos, Kauno, Šiaulių regionų vadovų, vaikų ir paauglių pastoriaus, jaunimo vadovo – klausimą buvo pabrėžta, jog jos būtinos, siekiant, kad Tikėjimo žodžio bendrija išliktų kaip atskiras vienetas, kuris, be kita ko, vienija, stiprina ir palaiko atskiras bendruomenes. Buvo nuspręsta suformuoti darbo grupę, kuri parengtų ir išsiuntinėtų klausimyną, padėsiantį geriau suprasti, kokius lūkesčius atskiros bendruomenės kelia bendrijai, ir, galiausiai, atsižvelgiant į gautą informaciją, parengti atskirų pareigybių aprašymus.

Iš pareigų pasitraukus pastorei Zitai Čekavičienei, Sinodas Alytaus bendruomenės vadove administracinėms funkcijoms vykdyti patvirtino ordinuotą šios bendruomenės vyresniąją Aldoną Latauskienę, kuri, Sinodo nariams pritarus, buvo pakviesta dalyvauti kitame Sinodo posėdyje. Taip pat buvo atnaujinta Pastorių taryba – Sinodo nariai pritarė Kauno regiono pasiūlytai Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios pastoriaus Giedriaus Ažuko kandidatūrai bei patenkino pastoriaus Andriaus Bernoto prašymą atsistatydinti iš Pastorių tarybos dėl užimtumo.

Sinodas išklausė Ignalinos bažnyčios pastoriaus Dariaus Aškinio kalėjimų kapelionų tarnystės pristatymą. Pastorius dalijosi, kad kitų metų sausį šiai tarnystei sukaks dvidešimt penkeri metai – jau ketvirtį amžiaus mūsų bendrijos broliai, tarp kurių taip pat galima paminėti Kėdainių bažnyčios pastorių Alvydą Stankevičų, Vievio bažnyčios ganytoją Osvaldą Nenartavičių, lanko nuteistuosius, skelbdami jiems išteisinimo Kristuje ir naujo gyvenimo žinią. Taigi tai ir evangelizacinė, ir ganytojiška tarnystė.  Sinodas pritarė kapelionystės idėjai ir paskyrė Darių Aškinį Tikėjimo žodžio bendrijos kalėjimų kapelionu.

Sinodui baigiantis Evangelikų reformatų bažnyčios kunigas Raimondas Stankevičius ir pastorius Gabrielius Lukošius pristatė Lietuvos Respublikos Seimo sprendimą 2017 m. Lietuvoje paskelbti Reformacijos metais. Gabrielius Lukošius pabrėžė, jog šie metai – puiki proga Lietuvai skelbti žinią, kad Evangelija, Reformacija ir lietuvybė neatsiejamai susijusios. Greta valstybės iš dalies finansuojamų renginių, prie kurių drauge su Evangelikų reformatų bažnyčia planuoja prisidėti ir Tikėjimo žodžio bendrija, svarbu šią svarbią Reformacijos 500 metų sukaktį paminėti ir bendrijos mastu bei atskirose bendruomenėse – buvo nuspręsta apsvarstyti galimus renginius vietinėse bendruomenėse, parengti jų planą, galbūt surengti bendrijos konferenciją „Besireformuojanti bažnyčia“.

Prieš išsiskirstydami Sinodo nariai apsisprendė dėl kito Sinodo datos ir vietos – jis vyks 2017 m. sausio 14 d. Kėdainiuose.

Nuotraukos Gintauto Tumulio

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
8 681 66661       

  

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas     
(akadem. atostogos)      
     8 678 72960       

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas