Savaitgalyje prieš pat Jonines, birželio 21-22 dienomis,  Biržuose į eilinį 2014 metų Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimą susirinko Aukščiausioji Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios valdymo institucija - Sinodas. Buvo sprendžiami Bažnyčios organizaciniai klausimai, tvirtinamos dvasininkų tarnystės misijos, priimti svarbūs tolesniam Bažnyčios gyvenimui nutarimai.

Į Sinodo  suvažiavimą atvyko trisdešimt sprendžiamojo balso teisę turinčių Sinodo narių: Lietuvos evangelikų reformatų kuratorių kolegijos dvasiniai ir pasaulietiniai kuratoriai, parapijų delegatai bei kiti kuratoriai, svečiai ir parapijiečiai.

Pirmoji Sinodo diena – posėdžių diena. Jų metu svarstomi ir sprendžiami Lietuvos evangelikams reformatams svarbūs klausimai, dėl kurių sprendimus gali priimti tik Sinodas, pateikiami Bažnyčios vadovų ataskaitos, pranešimai nuo parapijų ar kitų bažnytinių organizacijų. Diena prasidėjo Sinodo atidarymo pamaldomis, kurias laikė evangelikų reformatų dvasininkai:  Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kun.Tomas Šernas, vicesuperintendentas kun.Rimas Mikalauskas, kun.Raimondas Stankevičius, kun.Tomas Sakas, kun.Sigita Švambarienė, katch.Neilas Čijunskas.

Gen. superintendentas kun.Tomas Šernas, pradėjęs  atidarymo pamaldas, savo homilijoje Sinodą palygino su Sekminių išvakarėse susirinkusiais ištikimaisiais Kristaus mokiniais, kurie bendrai meldėsi ir Bažnyčia gavo Šventosios Dvasios dovanas. Sinodai, veikiant Šv. Dvasiai, išrinkti ir atvykę iš įvairių parapijų, atstovauja visai Bažnyčiai, visom parapijoms. „Mes, – kalbėjo kun.T.Šernas, – šios evangelinės tvarkos laikomės iki šiol. Kai kam gali pasirodyti, kad yra daug šurmulio, išblaškoma Dvasia, tačiau matome Šventame Rašte - Apaštalai susirinko, sprendė iškilusius Bažnyčiai svarbius klausimus, kilo net aštrus ginčas. Savo susirinkime išsirinko vyrus, kuriuos pasiuntė atstovauti jiems ir skelbti Evangeliją. Mes laikomės Apaštalų mokymo, vadovaujamės jų patyrimu,“ – sakė generalinis superintendentas. Jis, pasiremdamas 1637 m. išleista Reformatų liturgine knyga - Gdansko Agenda, išvardijo Sinodų tikslus.

Po Homilijos visi penki dalyvaujantys pamaldose kunigai dėkojo Viešpačiui Dievui už tai, kad leido vėl susirinkti į metinį Bažnyčios aukščiausiąjį susirinkimą, meldė Sinodui vaisingo darbo, drąsos ir stiprybės sieloms, ištikimybės Bažnyčios aukščiausiajam vadovui žemėje ir Danguje -  Jėzui Kristui, kad būtų priimti teisingi sprendimai.

Po pamaldų, naujai Sinodo metų kadencijai buvo išrinktas Sinodo vadovybė: Sinodo direktorius – kuratorius Donatas Balčiauskas, cenzorius – kunigas Rimas Mikalauskas, sekretoriumi – kun.Raimondas Stankevičius. Vicedirektorius nėra renkamas, nes pagal kanoninę reformatų teisę, juo yra generalinio superintendento pareigas einantis dvasininkas - kun.Tomas Šernas.

Sinodą pasveikino atvykę svečiai: Biržų rajono savivaldybės merė Irutė Varzienė, Amerikos jungtinės reformatų presbiterionų Bažnyčios (Associated Reformed Presbyterian Church, toliau sutrumpintai - ARP) kunigas Frank van Dalen, Krikščionių bendrijos Tikėjimo žodis vyresnysis dvasininkas Gabrielius Lukošius, šios Bažnyčios Šiaulių ir Vilniaus kraštų vyresnieji dvasininkai Andželika Krikštaponienė ir Darius Širvys, kiti dvasininkai. Klaipėdos “Miesto bažnyčios“ ganytojas Saulius Karosas.

Biržų merė I.Varzienė dėkojo reformatams ne tik už praeities nuopelnus, bet ir dabartiniams Bažnyčios žmonėms: kun.R.Mikalauskui, kuris visada labai dalykiškai padeda spręsti miesto problemas, nenusileisdamas ten, kur ginami reforamtų interesai. Dėkojo vilniečiui kurt.Donatui Balčiauskui, kuriam Biržų reikalai visada yra labai svarbūs, pabrėždama, kad jis visad pasiekia, ko reformatų bendruomenei reikia Biržuose: atkakliai kovojo dėl pylimų, dengusių bažnyčią nuo miesto svečių, nukasimo, dabar – dėl poeto, giesmių kūrėjo Stanislovo Dagilio paminklo tinkamos vietos suradimo ir t.t.

Dėkojo merė ir kunigei Sigitai Švambarienei, be savo dvasininkės pareigų, savo šeimoje priglaudusiai ir įkūrusiai Šeimynos namus vaikams našlaičiams, džiaugėsi jos bendravimo kultūra.

Amerikos jungtinės reformatų presbiterionų Bažnyčios kunigas Frank van Dalen trumpai papasakojo apie ARP Bažnyčią. Ji vykdo apie šimtą misijų įvairiuose pasaulio kraštuose, ne tik Europoj, Amerikoj, bet ir musulmonų šalyse. Priminė, kad prieš savaitę ARB Sinode Šiaurės Karolinos valstijoje Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčiai atstovavo kun.R.Mikalauskas. Dėkojo, kad Lietuvos evangelikų reformatų konsistorija pakvietė jį svečiu į Sinodą Biržuose, tikisi, kad kitais metais, pramokęs lietuviškai, jis galės atvykti į mūsų šalį dešimčiai metų tarnauti Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčioje, pasidalinti savo patirtimi, paremti Lietuvos dvasininkus Evangelijos tarnystėje.

Krikščionių Bažnyčios Tikėjimo Žodis vyresnysis pastorius Gabrielius Lukošius dėkojo visos Bažnyčios vardu už pakvietimą. Tikėjimo Žodžio Bažnyčia atšventė tik 25-tį, kai reformatų Bažnyčia mini 460 metų. G.Lukošius pabrėžė, kad jie mokosi iš tų pačių šaltinių, kuriuos atvėrė reformatų tėvai, dėkojo, kad galim būti kartu, kad gali prisijungti prie reformatų nešamos Evangelijos vėliavos, džiaugėsi, kad šyla mūsų Bažnyčių santykiai, linkėjo Sinodui Šv.Dvasios malonės ir Dievo išminties.  

Klaipėdos „Miesto Bažnyčios“ pastorius Saulius Karosas perdavė linkėjimus Sinodui nuo savo tik 17-us metus skaičiuojančios bendruomenės, vyresniųjų,  ir džiaugėsi, kad gali kartu tarnauti Dievui. Jis taip pat priminė, kad yra kilęs iš Biržų: jo senelis ir tėvas buvo reformatų parapijos nariai.

Prieš prasidedant posėdžiams buvo perskaityti sveikinimai, kuriuos atsiuntė: kun.dr.Kęstutis Daugirdas, kun.diak.Erika Dilytė-Brooks, išeivijos lietuvių reformatų kolegijos prezidentas dr.Paulius Slavėnas, krt.Aleksandra Balčiauskienė, Lietuvos Respublikos Seimo nariai Aleksandras Zeltinis ir Povilas Urbšys.

Lietuvos evangelikų reformatų vicesuperintendentas kun.Rimas Mikalauskas pakvietė Sinodą pakilti maldai, prisimenant neseniai Viešpatyje užmigusius Sinodui brangius: buvusį Konsistorijos prezidentą krt.dr.Mykolą Mikalajūną, garbės kuratorių Joną Gylį (Johanes Gillies), lietuvių evangelikų reformatų išeivijoje (JAV) kuratorių prof.Martyną Yčą, Vengrijos vyskupą emeritą Karoly Toth’ą.

Patvirtinus Sinodo darbotvarkę, pradėta Antroji sesija.

Sinodui raštu ataskaitas pateikė generalinis superintendentas kun.T.Šernas, Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos prezidentas krt.Petras Romualdas Puodžiūnas, Revizijos komisijos pirmininkas krt.Giedrius Vaitiekūnas, taip pat dauguma parapijų bei Vilniaus ev. reformatų choras „Giesmė“. Atsakius į sinodalų klausimus, ataskaitos buvo patvirtintos, pranešimai priimti domėn.

2014 metų Sinodo kanonais įtvirtinta:

Nuspręsta pasirašyti Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Susitarimą dėl Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios sielovados patarnavimų teikimo sveikatos priežiūros įstaigose (kan.IV-2014).

Remiantis kun.Sigitos Švambarienės 2014-02-28 prašymu bei Dvasininkų sesijos rekomendacija, patvirtintas 2014-03-01 Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos sprendimas atleisti kun.Sigitą Švambarienę nuo Biržų evangelikų reformatų parapijos II-sios dvasininkės bei VšĮ „Vaiko užuovėja“ kapelionės pareigų (kan.V-2014).

Priimta 2014-02-28 Dvasininkų sesijos rekomendacija ir VšĮ „Vaiko užuovėja“ kapelionu paskirtas evangelikų liuteronų kun.Juozas Mišeikis, o Evangelinio Biblijos Instituto studentas Vaidotas Ickys patvirtintas lektoriaus tarnystei, talkinti dvasininkams Lietuvos evangelikų reformatų parapijose (kan.VI ir VII-2014).

Nuspręsta įpareigoti Konsistoriją įsteigti Bažnytinį teismą ir sudaryti komisiją Bažnytinio teismo nuostatų projektui paruošti. Į komisijos sudėtį deleguota: kun.T.Šernas (pirmininkas), Eglė Grucytė, Alvydas Verbickas, krt.Holger Lahayne ir Bažnyčios teisininkas (kan.VIII-2014). Vienas aktualiausių bažnytinio teismo, kaip atskiros bažnytinės institucijos atkūrimo poreikių – bažnytinių santuokų panaikinimo klausimai, taip pat poreikis bažnytinės atsakomybės klausimais netrikdyti pasaulietinių teismų, juos kompetentingai išspręsti pačioje Bažnyčioje. Patvirtinta Komisija kanono (Kan. VI – 2012, Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo kuratorių nuostatai) analizei iš šių asmenų: krt.Donatas Balčiauskas (pirmininkas), krt.R.Bareikienė, kun.R.Stankevičius, D.Gudliauskienė, krt.G.Vaitiekūnas (IX-2014).

Pavesta Konsistorijai iki 2015 m. Sinodo išversti į lietuvių kalbą kunigaikštytės Karolinos Radvilaitės laišką Sinodui ir paruošti kanono projektą (kan.X-2014). Vykdant Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo Kanoną XVII-1930 ir Kan.VIII-1935, eilinio 2015m. Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimo data patvirtinta artimiausią savaitgalį prieš Jonines – 2015m. birželio 20-21 dienomis, Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje (XI-2014). Kitais vidaus Bažnyčios administracinio-ūkinio pobūdžio klausimais buvo priimti memorialai: Sinodo mandatų komisijos, bažnytinės vadovybės, Revizijos komisijos pranešimai. Sinodas pasisakė už iškėlimą iš privataus kiemo į viešąją erdvę Biržų evangelikų reformatų parapijos vagonininko, 1910 metų giesmyno sudarytojo ir poeto Stanislovo Dagilio paminklą. Rekomenduojama vieta – prie Vilniaus ir jo vardu pavadintos gatvės sankryžos.

Sinodo sesijų metu iš viso buvo priimta 20 sprendimų. Sinodo direktorius krt.D.Balčiauskas, pabaigdamas paskutinę sesiją, padėkojo Sinodo sekretoriatui, Seniorato darbuotojams, Sinodo dalyviams už gerą pasiruošimą šiam suvažiavimui, tinkamai paruoštus bažnytinės teisės projektus. Biržų evangelikų reformatų parapijos žmonėms už sudarytas geras sąlygas, papuoštą bažnyčią, maitinimą. Pasidžiaugė, jog įvykdžius Sinodo suvažiavimu iškeltus uždavinius, buvo laiko ir Sinodo dalyviai pasinaudojo galimybė apsilankyti koncerte Radvilų pilyje arba dalyvauti dvasininkų diskusijoje parapijos namuose.

Sekmadienis – antroji Sinodo diena – prasidėjo iškilmingomis 2014 metų Sinodo suvažiavimo uždarymo pamaldomis su Viešpaties Vakariene. Pamaldos buvo išskirtinės, kadangi pirmą kartą Lietuvos evangelikų reformatų istorijoje buvo pasirašytas Susitarimas su Lietuvos Respublikos valstybine institucija – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Susitarimą dėl Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios sielovados patarnavimų teikimo sveikatos priežiūros įstaigose pasirašė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis ir Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kun.Tomas Šernas. Pamaldų metu iš sakyklos buvo paskelti Sinodo priimti kanonai.

Iškilmingose pamaldose be sveikatos apsaugos ministro Vytenio Povilo Andriukaičio, specialiai atvykusio į Susitarimo pasirašymo ceremoniją, dalyvavo Biržų ir Kupiškio rinkiminėse apygardose išrinktas Seimo narys Aleksandras Zeltinis su žmona Simin Wieghard-Zeltinis, Hanzos-Lietuvos Draugystės vartai draugijos prezidente, Vokietijos Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliotine Lietuvai, bei Seimo narys nuo Panevėžio – Povilas Urbšys su žmona Jūrate.

Po pamaldų, laikantis tradicijos, visi sinodalai, svečiai ir parapijiečiai buvo pakviesti bendrai nuotraukai bei pabendrauti, įspūdžiais pasidalinti ir pasivaišinti Biržų parapijos namuose surengtoje Agapėje.

InfoRef.lt

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas