LIKĘ PĖDSAKAI DULKĖM NUSĖDA

Gen. superintendentas kun.Povilas Jakubėnas

2024 m. pradžioje Biržų Sėlos muziejus organizavo rašinio, esė konkursą Žmonės, kūrę ir kuriantys Biržus. Konkursas buvo skirtas laisvo lietuviško žodžio atgavimo 120-osioms metinėms. Pagrindinis tikslas – prisiminti, aktualizuoti Biržų krašto istoriją, įdomiausias asmenybes, kūrusias Biržų krašto tapatybę, ir įvertinti dabarties pokyčius: Biržų-Dubingių Radvilas, grafus Tiškevičius, knygnešius, tarpukario kūrėjus, signatarus, ministrus, pokario partizanus, Biržų garbės piliečius, menininkus, dabarties žymius žmones.

Dėkingumo raštas įteiktas Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos vyresniajai bibliotekininkei Liudai Prunskienei už rašinį apie Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčios superintendentą kunigą Povilą Jakubėną – knygnešį, carinės Rusijos laikais skleidusį lietuvišką Žodį tautai.

Šiandien, kai važiuoji per ištuštėjusį Vaitkūnų kaimą, gali gėrėtis begaline laisve, tyru oru, vyturių džiugia, viltinga giesme. Erdvūs laukai akį ramina žiemkenčių želmenėlių šviesa, liudijančia gyvybę, gyvenimo tęsinį. Tai ūkininkų valdos, horizonto tolyje įspraustos į mažų miškelių rėmus. Tik nykstanti, dūlanti, aižėjanti, griūvanti Bronislovo sodyba primena kadaise čia buvus nemažą kaimą, su abipus ūlyčios Zizonys-Iškonys išsirikiavusiais Kučinskų, Karosų, Prunskų, Jakubėnų gyvenimais. Jų nebėra nei ženklo ir dabar sunku patikėti, kad kaimelis buvo įaugęs į mišką, apžėlęs krūmais, bet pilnas žmonių gyvenimų: su darbais ir rūpestėliais, su dainomis tyliam pavakary, su vaikų klegesiu, su čia savo dienas baigusio liaudies menininko Stepo Jurevičiaus drožiniais, su Marės Prunskienės siuviniais, su vyrų pasizanabijimais ant prieklėčio sekmadienio popietę...  Dabar tik – platūs, lygūs laukai su kruopščiai prižiūrimais pasėliais, nors žemė čia prastoka. Jau kelinti metai, kai visiškai buvo sulyginta su žeme Biržų krašto kūrėjo, kunigo, knygnešio, teologijos mokslų profesoriaus, evangelikų reformatų bažnyčios superintendento Povilo Jakubėno tėviškės sodyba. Ak, tiesa, daug kas dairydavosi į visai kitą trobą, nežinodami, kad toje augo karininkas Povilas Vytautas Jakubėnas, beveik penkiasdešimt metų jaunesnis už kunigą. Lengva sumaišyt iš toliau atvykus, nes Vaitkūnuose kiekvienos pavardės buvo net po keletą kiemų. Bet vietiniai, gretimų viensėdžių gyventojai atsimena...

Ūkininkų Krisiaus ir Marės Macytės Jakubėnų sūnus Povilas gimė antroje devyniolikto amžiaus pusėje, pavasarį – 1871 metų balandžio 11 dieną. Sakoma, kad buvo labai guvus, smalsus vaikiukas. Skaityti mokėsi padedamas vyresnės sesers ir vietos daraktoriaus Adomo Kairio. Buvo imlus mokslui, tad Biržų liaudies mokyklą baigė nešdamas garbingą pirmūno vardą. Žmogaus gyvenimo pasirinkimai, polinkiai, pasiryžimai visada turi pradžią – gimsta iš laiku pasėtos dvasinės-dorovinės sėklos. Jakubėnų Poviliokas paauglystėje tėvų namuose turėjo galimybę klausytis garsiai skaitomo slaptai atgabento lietuviško politinio ir literatūrinio leidinio Aušra ir tas žinias atidžiai dėjosi į galvą. Žinoma, kad laikraščio skleidžiamos tautinio atgimimo ir siekio išsivaduoti iš carinės priespaudos idėjos paliko didžiulį įspūdį jaunam, protingam vaikinukui. Jeigu žmogų galėtume sulyginti su paukščiu, tai tada buvo šio iškilaus žmogaus sparnų auginimo metas.

Likimas buvo palankus. Tėvai turėjo iš ko leisti gabų vaiką mokslan, tad Povilas išvažiavo mokytis tada populiarioje Mintaujos (Jelgava) gimnazijoje. Kaip tik tuo laikotarpiu, vienų Kalėdų atostogų Vaitkūnuose metu, Povilą Jakubėną aplankė garsusis knygnešys Jurgis Bielinis. Kas žino, gal kiek su gimnazisto tėvu buvo pažįstamas, gal iš Mintaujos atėjo garsas, kad šis jaunuolis yra patikimas. Svečias paliko maišą lietuviškų knygų. Gautą spaudą Povilas platino Vaitkūnuose, gretimuose kaimuose, Vabalninke, nusiveždavo ir į gimnaziją. Vėliau spaudą platinimui imdavo ne tik iš Jurgio Bielinio, bet ir iš kaimyninio Svilių kaimo knygnešio Prano Verkelio, o gal ir kitų knygnešių. Mintaujoje priklausė slaptai lietuvių mokinių Kūdikio draugijai, kuriai vadovavo studentas iš kaimyninio Pasvalio, Petras Avižonis, geras Povilo draugas. Draugijos tikslas – mokytis lietuvių kalbos ir istorijos, ugdyti tėvynės meilę ir tautinę savivoką. Valia ir pasiryžimas tvirtėjo, vis aiškiau ryškėjo ateities vizija.  Mintaujos gimnaziją baigė aukso medaliu 1893 metais.

Jau tada pradėjo Biržų krašte steigti kilnojamus knygynėlius, nes veikliam, pakankamai išprususiam jaunuoliui norėjosi veikti čia ir dabar – idėjas versti darbais. Gera buvo sutikti bendraminčių, turinčių tą patį tikslą, tas pačias dorovines-kultūrines normas. Tai lėmė, kad tais pačiais 1893 metais, netolimame Savučių kaime, ūkininko Mykolo Paliulio namuose buvo įsteigta slapta draugija Apaščios ir Nemunėlio susivienijimas. Žinoma, Povilas Jakubėnas buvo vienas iš įkūrėjų ir aktyvus narys. Draugijos pagrindinė veikla – draudžiamos lietuviškos spaudos platinimas, švietėjiškų idėjų skleidimas. Plėtėsi pažįstamų pažangių, veiklių žmonių ratas. Be Povilo Jakubėno šiai draugijai priklausė Jonas Čerka-Čerkauskas, Julijonas Paliukas, Tomas Paliulis, Julijonas Lindė-Dobilas, kunigas Alfonsas Sabaliauskas-Žalia Rūta. Į narių sąrašus įtraukti ir knygnešiai: Jurgis Bielinis, Petras Avižonis, Petras Nastopka, Jonas Šepetys, Lukas Kaziūnas. Kiekvienas draugijos narys privalėjo turėti nors vieną laikraštį, pirkti knygas ir jas platinti. Visuotiniai Draugijos susirinkimai vykdavo rugpjūčio pradžioje Skaistkalnėje per Kanapinės atlaidus. Ši Draugija 1893 m. netgi leido hektografuotą laikraštėlį Palemonas, kurio išėjo trys numeriai.

1899 metais Povilas Jakubėnas baigė Dorparto (Tartu) universitete evangeliškos teologijos studijas, kurias vėliau gilino Vokietijoje. Ordinuotas kunigu, 1900 m. paskirtas dirbti Biržuose antruoju kunigu. Tai buvo didelis laimėjimas Biržams – turėti tokį aktyvų ir susipratusį kunigą, visuomenės veikėją, pakėlusį savo krašto miestą į aukštesnį lygį. Toliau čia platino draudžiamą lietuvišką spaudą, kurią slėpdavo draugo Martyno Yčo namuose Šimpeliškių kaime. Ir tada pabiro Biržų krašto kūrimui skirti darbai tarsi iš gausybės rago. Kiek reikėjo energijos, kiek kultūrinės, pedagoginės, politinės nuovokos, gebėjimo bendradarbiauti su įvairių pažiūrų, tikėjimų ir siekių žmonėmis, kad provincijos miestelis Biržai – taptų šiauriausiu, bet pilnaverčiu Nepriklausomos Lietuvos istorijos bei kultūros centru. Sparnai sutvirtėjo ir išsiskleidė plačiai.

1901 metais kunigas Povilas Jakubėnas  prisidėjo prie savanorių gaisrininkų draugijos steigimo Biržuose. Kartu su Martynu Yču 1906 metais suorganizavo ir dalyvavo pirmajame lietuviško teatro vaidinime Biržuose. Tais pat metais išleido Biržų kalendorių Kaimynas. 1908 metais kartu su daktaru Mikalojumi Kuprevičiumi ir kitais pažangiais biržiečiais įsteigė Biržų žemės ūkio ratelį, veikė kooperatyve Aitvaras. O radęs sutarimą su katalikų kunigu Kazimieru Rinkevičiumi, rūpinosi Biržų miesto aukštesniosios, keturklasės pradžios mokyklos steigimu. Ten dėstė tikybą, vokiečių kalbą, o po kurio laiko ir lietuvių kalbą, už kurios pamokas nebuvo mokama.

Povilas Jakubėnas, kaip buvęs knygnešys, daug dėmesio skyrė spaudai, lietuviško žodžio skleidimui, tad nenuostabu, kad būtent jis suorganizavo Biržuose bendrovę spaustuvei steigti ir buvo neapmokamas jos vedėjas.  Ir štai, 1912 metais, kartu su Martynu Yču, Mikalojumi Kuprevičiumi, Jurgiu Trečioku įsteigė Biržų spaustuvę. Kunigas Povilas Jakubėnas pats leido kalendorius, dvisavaitinį leidinį reformatams Sėjėjas, bendradarbiavo kituose periodiniuose leidiniuose, išvertė Evangeliją pagal Morkų, parašė pirmą lietuvių kalba išleistą Bažnyčios istoriją (3 tomai), publikavo savo straipsnius respublikinėje spaudoje.

Pirmojo Pasaulinio karo metu buvo priverstas pasitraukti į Rusiją, kur rūpinosi pabėgėlių globa, ypač globojo vaikus našlaičius, dėstė lietuvių gimnazijoje Voroneže. 1918 metais grįžo į Lietuvą ir vėl įsijungė į naujų veiklų sūkurį – prisidėjo prie naujų, lietuviškų įstaigų ir organizacijų steigimo Biržuose, rūpinosi Nemunėlio Radviliškio reformatų bažnyčios atstatymu, tapo pirmuoju Spaudos bendrovės Biržų žinios pajininku, aukojo Biržų dailės draugijai Mūza. Dar 1921 metais Biržų Sinodo metu pirmąkart išrenkamas superintendentu. Po poros metų tampa draugijos Biržų gimnazijai statyti valdybos pirmininku. 1925 metais pakviečiamas į Kauną, kur Vytauto Didžiojo universitete įsteigia Evangelikų teologijos fakultetą, dirba dekanu, profesoriumi, vėliau Kauno evangelikų reformatų parapijos klebonu. Nežiūrint to, Povilas Jakubėnas nenutolsta nuo savo gimtojo krašto ir dalyvauja visuose svarbesniuose Biržų reikaluose. Jis netgi paskiriamas Biržų muziejaus istorijos skyriaus vedėju ir šį darbą dirba 1928–1940 metais. Deja, 1941 metais teko pasitraukti į Vokietiją, o paskutinį dešimtmetį gyveno Šveicarijoje, kur ir mirė 1953 metų gegužės 30 dieną. Pavasarį gimęs ir išėjęs – pavasario paukštis, kupinas vitališkos jėgos, kurios didžioji dalis teko Biržams. Anot istoriko Jono Yčo, sunku net suprasti kaip vienas žmogus, kad ir daug dorai bei sąžiningai dirbdamas – tiek padarytų – pakylėtų savo gimto krašto tikybą, dorovę, švietimą, ekonomiką.

Knygnešys, kunigas, profesorius Povilas Jakubėnas paliko ryškius pėdsakus Biržų žemėje. Šiandien, gyvendami laisvoje ir turtingoje Lietuvoje, atviri visam geros valios pasauliui, išmaniųjų technologijų pagalba savo išmintį pakylėję iki beribių galimybių, galime produktyviai kurti savo šalies ateitį. Betgi, stovėdami savo tautiškumo, dėl kurio buvo šitiek kovota, šitiek aukota, sargyboje, tiesiog neturime teisės nusigręžti nuo praeities, nuo mūsų gimtojo krašto istorijos. Viena iš mūsų kasdieninių pareigų – nušluostyti dulkes nuo Biržų kraštą kūrusių iškilių žmonių pėdsakų, kad suvoktume kuom turime didžiuotis ir dėl ko gyventi. 

Bibliotekininkė Liuda Prunskienė

   

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kancleris

+370 609 04881 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376