Dalija Gudliauskienė

Švobiškio evangelikų reformatų bažnyčioje rugsėjo 21 d. iškilmingomis pamaldomis buvo paminėtas prieš 100 metų Švobiškyje vykęs pirmasis Nepriklausomoje Lietuvoje Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas ir Švobiškio dabartinės bažnyčios, pastatytos prieš 230 metų, pašventinimas bei superintendento kun. Raimondo Stankevičiaus, išrinkto šių metų birželio mėn. Sinode Biržuose generaliniu superintendentu, ordinacija ir inauguracija.

Į šventę Švobiškyje suvažiavo reformatai iš visų Lietuvos reformatų parapijų, iš vietovių, kuriose nėra reformatų bažnyčių ar bendruomenių, ir net tie, kurie jau seniai neberanda kelio į bažnyčią...

Švobiškiečiams – gyvenantiems miestelyje ar apylinkėse, teko priimti daugybę svečių, papuošti bažnyčią, aptvarkyti šalia esančias kapines, pasirūpinti buitiniais dalykais....

Į superintendento ordinacijos iškilmes atvyko Vokietijos evangeliškos bažnyčios Lipės krašto liuteronų Sinodo atstovas kun. Frankas Erichsmeier‘is, Lietuvos liuteronų bažnyčios atstovas kun. Juozas Mišeikis, Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos (LEBB) pastoriai Gabrielius Lukošius ir Nerijus Verdingas, beveik visi Lietuvos ev. reformatų dvasininkai.

Pamaldose dalyvavo ir Vilniaus reformatų choras Giesmė bei jo vadovė, Vilniaus bažnyčios vargonininkė Gražina Petrauskaitė.

Chorui teko garbė pradėti pamaldų liturgiją: skambant vargonų muzikai ir giedant chorui iškilmingą giesmę Bažnyčia pastatyta, į bažnyčią suėjo kunigų procesija ir užėmė savo vietas presbiterijoje.

Pamaldų liturgijai vadovavo evangelikų Karo kapelionas, superintendentas kun. R. Mikalauskas, pamaldas pradėjęs 34 psalmės žodžiais Visuomet VIEŠPATĮ garbinsiu, jo šlovė nuolat bus mano lūpose, pasakė senjoro ordinacijai įžangos prakalbą, pasveikino surinkimą ir svečius. Buvo giedamos liturginės giesmės, sakomos maldos, visi vienbalsiai kartojo tikėjimo CREDO žodžius.

Pamaldoms pamokslą apie tikinčiųjų priedermes parengė ir pasakė superintendentas kun. Tomas Šernas, pasiremdamas apaštalo Pauliaus Laišku Titui – vietinės bažnyčios vadovui, kvietė pagalvoti kokią vietą mūsų gyvenime, mūsų Bažnyčioje užima Jėzus Kristus, ar mes visada remiamės į Jį, ar visuomet pirmenybę teikiame Jam? Kokioje Bažnyčioje mes esame?, – klausė dvasininkas. Mes niekada neturime užmiršti mūsų tikro poreikio visiškai priklausyti nuo Jėzaus Kristaus. Bažnyčia turi gyventi Jėzumi Kristumi visi, mums atrodantys svarbūs, nurodymai, nutarimai yra tik nuorodos į šį pagrindinį, – užbaigė superintendentas kun. Tomas Šernas.

Ordinacijos liturgiją kun. R. Mikalauskas pradėjo pakvietęs į ordinatorius kunigus T. Šerną, F. Erichmeier bei ordinantą R. Stankevičių į priekį, tardamas Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šv. Dvasios... Viešpaties surinkimo – Lietuvos ev. reformatų Sinodo sprendimu mes turime ordinuoti superintendentą, privalome visa tai atlikti pagal Dievo Bažnyčios tvarką. Tai mes darome girdėdami Šv. Dvasios įkvėpto mokslo, kurį mums užrašė apaštalas Paulius Laiške Titui. Šį Šv. Rašto skaitinį /Tit 1,1-9/ perskaitė vilnietis katechetas Holger Lahayne.

Superint. kun. T. Šernas surinkimo akivaizdoje perskaitė ordinuojamajam jo pareigas ir užduotis: ... turi stengtis, kad jaunimas Dievo Bažnyčios tarnystei būtų auklėjamas pagal senuosius kanonus ir Dievo Bažnyčios paprotį... ordinuosi diakonus/katechetus, kunigus-ministrus atitinkamai jų pareigoms Sinoduose Bažnyčios nutarimu pagal kanonus....   

T.Šerno pamokymus dar papildė superintendentas kun. R. Mikalauskas išvardindamas gen. superintendentui priklausančias pareigas: Viešpaties vardą minėdamas pradėsi Sinodus, juos maldon susirinkusius prikeldamas bei primindamas, kad susirinkę atstovai tvarkingai spręstų Bažnyčios reikalus...

Jaudinantis buvo ordinacijos kulminacinis momentas, kada į Lipės krašto kun. Fr. Erichsmeier‘io (gerai kalbančio lietuviškai) klausimą: ar jauti savo širdyje, kad Viešpats Dievas per savo Dvasią tave kviečia, kad šias pareigas priimtumei?, ordinantas kun. R. Stankevičius atsakė: Jaučiu, per Dievo malonę.

Po klausimų – atsakymų ordinantas kun. R. Stankevičius ką pažadėjo, patvirtino savo priesaika prieš Dievą ir Jo surinkimą...

Po priesaikos, du Lietuvos reformatų superintendentai ir kunigas iš Vokietijos suteikė ordinantui palaiminimą rankų uždėjimu...

Po rankų uždėjimo, buvo uždėtos superintendento regalijos, visi pamaldose dalyvavę dvasininkai padavė savo dešines, pasveikindami ir pareikšdami savo broliškumą...

Giedant chorui 23-iąją psalmę Švelni ganytojo ranka kun. R. Stankevičius pakilo į sakyklą sakyti savo pirmo kaip superintendento pamokslo – prakalbos surinkimui. Savo apmąstymams jis pasirinko skaitinį iš Laiško romiečiams 12,3.9-10 Apie tarnavimą. Superintendentas aiškino, kad kiekvienas be išimties, kokias pareigas beužimtų ir kokiu laikmečiu begyventų – romiečiai, korintiečiai, biržiečiai ar vilniečiai, ar švobiškiečiai, kuratoriai ar kunigai, direktoriai ar darbininkaivisi be išimties esame raginami apaštalo Pauliaus manyti apie save blaiviai, nepervertinti savo galimybių, nesipuikuoti savo pareigomis, titulais, moksliniais ar bažnytiniais laipsniais. Dievo akimis visi, visi be išimties, esame nusidėjėliai ir visi vienodai neverti Dievo malonės dovanų, sakė dvasininkas. Pamokslą užbaigė Dievo vyro Jozujės žodžiais, pasižadėdamas prieš surinkimą: aš ir mano šeima tarnausime Viešpačiui.   

Po pamokslo gen. superintendentą kun. R. Stankevičių sveikino LERB konsistorijos prezidentas Nerijus Krikščikas, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios (LELB) sveikinimą ir savo pamąstymą ordinacijos proga išsako Biržų, Alkiškių, Žeimelio liuteronų parapijų klebonas kun. Juozas Mišeikis, Vokietijos Lipės krašto evangelikų (Reformatų ir liuteronų) Bažnyčios sveikinimus perdavė kun. Fr. Erichsmeier ir įteikė albumą su Lipės krašto bažnyčių vaizdais, kviesdamas išsirinkti kurią pirmiausia norėtų aplankyti, Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos (LEBB) vadovas past. Gabrielius Lukošius, Šiaulių krašto bažnyčios vadovas past. Nerijus Verdingas, LRIK draugijos pirmininkas Donatas Balčiauskas.

Gen. superintendentą sveikino ir linkėjimus išsakė Vilniaus reformatų parapijos pirmininko pavaduotoja dr. Austė Nakienė, Vilniaus reformatų choro Giesmė ir senjorų vardu – kurt. dr. Renata Bareikienė. Sveikino visų parapijų atstovai: panevėžiečiai, kauniečiai, biržiečiai, pavieniai reformatai, giminės...

Gen. superintendentas kun. R. Stankevičius Aarono palaiminimu baigė pamaldų liturgiją, o iškilmes giesme Koks didis Tu... užbaigė giesmietis Valdas Striužas.

Liturgo kun. R. Mikalausko pakviesti šventės dalyviai prie bažnyčios durų įsiamžino istorinėje nuotraukoje...

O Agapės stalas vaišių turtingumu, valgių įmantrumu galėtų varžytis su profesionalų paruoštais...

Gražinos Dagytės nuotraukos:

 

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas