Sugrąžinta tiesa apie kunigą, mokytoją, giesmių kūrėją

 
Algirdas Butkevičius

Lie­tu­vos Evan­ge­li­kų re­for­ma­tų Si­no­das Bir­žuo­se rea­bi­li­ta­vo ku­ni­gą Ado­mą Šer­ną. Ge­ra ži­nia. Jam su­grą­žin­ti ne tik ku­ni­go, bet ir Kon­sis­to­ri­jos Vi­cep­re­zi­den­to bei su­pe­rin­ten­den­to ti­tu­lai. O svar­biau­sia – su­grą­žin­ta tie­sa apie ženk­lią va­gą re­for­ma­ci­jos ari­muo­se pa­li­ku­sią ta­len­tin­gą as­me­ny­bę. Ku­ni­gą, mo­ky­to­ją, poe­tą, ver­tė­ją, gies­mių kū­rė­ją. Ir tik pa­sku­ti­niais gy­ve­ni­mo mė­ne­siais ne­pa­gy­do­mos li­gos pa­ta­le ta­pu­sį ka­rin­gos ateis­ti­nės pro­pa­gan­dos au­ka, pri­vers­tą pa­si­ra­šy­ti po žo­džias, ku­rie prieš­ta­ra­vo jo il­gam, pra­smin­gų dar­bų ku­pi­nam gy­ve­ni­mui.

Skaityti daugiau...

Tarnavęs Tėvynei ir tautai

Šiais metais minime 135 – ąsias Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčios superintendento, kunigo, poeto, publicisto, vertėjo, poligloto, pedagogo, politiko, visuomenininko Adomo Šerno, visu savo gyvenimu ir darbais liudijusio krikščioniškąją dvasią, gimimo metines.      A. Šernui teko gyventi sudėtingoje epochoje – jis išgyveno du pasaulinius karus, XX a. pradžioje jo akyse (ir jam pačiam dalyvaujant) kūrėsi Lietuvos valstybė, jis matė savo krašto augimą, stiprėjimą ir tuo džiaugėsi, jis buvo ir Lietuvos valstybingumo praradimo, kurį atnešė sovietinė okupacija, liudininkas ir kartu – sovietinio  režimo auka.

Skaityti daugiau...

Iš Sinodų istorijos: Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčia nepriklausomoje Lietuvoje

1918 m. lapkričio 18 d. įvyko paskutinis bendras senosios Lietuvos-Lenkijos reformatų bažnyčios  Unitas Lithuaniae Sinodas.  Po 1918 metų Unitas Lithuaniae  suskilo į Vilniaus Sinodą ir Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčią. Vilniaus sinodai buvo šaukiami birželio pradžioje, tvirtai nustatyta Lietuvos sinodų pradžia – birželio 24 diena. Vilniaus Sinodui, be Vilniaus krašto, dar priklausė Volynė  (turėjusi 3 kunigus) ir filijos, viena iš jų – Varšuvos II-oji reformatų parapija (2500 žmonių). Lietuvos  Evangelikų Reformatų Bažnyčiai priklausė etninės Lietuvos bažnyčios su centru Biržuose.

Skaityti daugiau...

Vadovėlis ganytojams

Martynas Buceris (1491–1551) gali būti laikomas trečiuoju didžiausiu Vokietijos reformatoriumi greta Liuterio ir Melanchtono. Tačiau nežinia kodėl, bet, palyginus su pastaraisiais, apie Bucerį niekada nebuvo daug kalbama, nors jo įtaka visam protestantizmo judėjimui buvo ir reikšminga, ir nedaug kuo tenusileidžianti Liuterio draugo Melanchtono įtakai.

Skaityti daugiau...

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kancleris

+370 609 04881 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376