Kun.Tomo Sako ordinacijos pamaldoms skirtas pamokslas

sakas_tomasMielos seserys ir broliai Kristuje, šio sekmadienio pamokslo tekstas yra Senojo Testamento Išėjimo knygos 3 perskyrime, nuo 1 iki 7 eilutės: „Mozė ganė savo uošvio Jetro, Midjano kunigo, kaimenę. Nuvaręs kaimenę už dykumos, jis atėjo prie Horebo - Dievo kalno. Viešpaties angelas pasirodė jam degančio krūmo ugnies liepsnoje. Mozė žiūrėjo nustebęs, nes krūmas, nors ir skendėjo liepsnoje, nesudegė. Mozė tarė sau: "Turiu eiti pasižiūrėti į šį nuostabų reginį ir pamatyti, kodėl tas krūmas nesudega."

 

Viešpats pamatė, kad Mozė pasuko pasižiūrėti. Dievas pašaukė jį iš degančio krūmo: „Moze, Moze"-„Aš čia"- atsiliepė tas. Tada jis tarė: „Neik arčiau. Nusiauk apavą, nes vieta, kurioje stovi, yra šventa žemė. Aš esu tavo tėvo Dievas,- toliau kalbėjo jis,- Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas." Mozė užsidengė veidą, nes bijojo pažvelgti į Dievą."

Read more ...
 
 
Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje...  nesilenksi jiems  ir jų negarbinsi... (Iš 20,4)

Mieli broliai, mielos sesės, brangūs bendratikiai, parapijiečiai ir Dievą mylintys artimieji. Džiaugiuosi, kad iš Dievo malonės vėl galiu čia stovėti, skelbti Dievo Žodį, garbinti Dangiškąjį Tėvą ir kartu dėkoti mūsų Viešpačiui.

Tačiau neužtenka tik dėkoti, džiaugtis, garbinti ir skelbti Viešpaties Žodį, nors tai ir be galo svarbu. Jokūbo laiške skaitome pamokymą: Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai. Neužtenka vien tik skelbti Žodį, privaloma Jį vykdyti. Visą Dievo Žodį, kuris yra apreikštas žmonėms ir surašytas Biblijoje. Negalime Jo iškraipyti, pritaikyti kaip patogiau, kažko nutylėti ar papildyti. Dievo Žodis yra visiems privalomas įstatymas.

Mes gerai žinome dešimt Dievo įsakymų, šiandien norėčiau priminti Senojo Testamento skaitinį - vieną iš Dešimties įsakymų: Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje, čia, žemėje, ir vandenyse po žeme. Nesilenksi jiems ir negarbinsi jų, nes aš, VIEŠPATS, tavo Dievas, esu pavydulingas Dievas, skiriantis bausmę vaikams už tėvų kaltę iki trečios ir ketvirtos kartos tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų. (Iš 20, 4-6)

Read more ...
Gen.superintendento kun.Tomo Šerno HomilijaKun.Tomas Šernas - Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas

Prieš ordinaciją gen.superintendentu ne kartą svarsčiau ir abejojau. Argi ne liūdnai juokinga žiūrint, kad mažos ir dar rimtų bėdų turinčios Bažnytėlės vadovas bus ratukuose sėdintis invalidas?

Suprantama, jog tai gana simptomatiškas ir užuojautą, jei ne slaptą pašaipą, sukeliantis liūdnokas vaizdelis. Panašių nuotaikų kamuojamas pradėjau ruoštis sekančio sekmadienio pamaldoms. Tam darbui padeda Lietuvos Biblijos draugijos leidžiamas kasdienio Biblijos skaitymo Gyvenimo palydovas, kuriame kiekvienai dienai yra Šventraščio ištrauka. Atsivertus knygelę akis užkliuvo už vienos eilutės: Su savo Dievu galiu peršokti mūrą / Psalmyno 18,30/.

Read more ...

Pamokslas, pasakytas Vengrijos reformatų bažnyčios vyskupo kun.Mihály Márkus Biržuose, kun.Tomo Šerno ordinacijos į superintendentus pamaldų metu 2010 m. rugsėjo 25 d.

Mylimi Dievo krikščionys, mielos seserys ir broliai. Pasiklausykime Dievo žodžio, kuris kalba man ir kuris, aš tikiu ir viliuosi, per mane jums visiems perduos mūsų Viešpaties žinią. Pasiklausykime Dievo Žodžio, kuris yra užrašytas pranašo Habakuko knygoje 2 perskyrime, eilutės 1-2 ir 4/b: "Stovėsiu savo sargybos vietoje, liksiu ant pylimo, lauksiu, ką jis man sakys, koks bus jo atsakymas į mano skundą. Tuomet Viešpats man atsakė ir tarė:.. o teisus žmogus gyvena savo tikėjimu".

Read more ...

Kun.Raimondas Stankevičius

N.Radvivliškis, Vaikų stovyklos "Dovydo giesmė" uždarymo pamaldos

VIEŠPATS ­ mano Ganytojas, man nieko netrūksta. Žaliose pievose jis mane guldo, prie ramių vandenų gano. Jis atgaivina mano gyvastį ir veda teisumo takais, kaip dera jo vardui. Nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi. Tavo Ganytojo lazda ir vėzdas apgins mane. Tu padengi man stalą mano priešų matomoje vietoje, patepi dosniai mano galvą aliejumi; sklidina mano taurė! Tik gerumas ir ištikimoji meilė lydės mane per visas mano gyvenimo dienas, ir aš visados gyvensiu VIEŠPATIES Namuose.
(Ps 23)

Mieli krikščionys, brangūs broliai ir sesės Jėzuje Kristuje.

Read more ...

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
       

  (ilgalaikėse atostogose)

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas (akadem. atostogose)                

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas

Copyright © 2021 Reformatų Bažnyčia. All Rights Reserved. 2014 Visos teisės saugomos.
Sprendimas magu.lt