Pirmasis Biržų burmistras

Povilo Klybo gimimo 140 – osioms metinėms.

 

Muziejaus „Sėla“ nuotraukoje - grupė žmonių prie Biržų  miesto valdybos pastato Kanauninko (vėliau Rotušės) gatvės pamatų.  Ruošiasi įmūryti butelį su raštu, tarybos narių nuotrauka ir Lietuvos  pinigais. Iš kairės: 4 - Slavinskaitė (?), 5 - Jokūbas Mikelėnas, 6 -  kun. Boleslovas Baronas, 8 – burmistras Povilas Klybas; iš dešinės 2 -  Aleksandras Puodžiūnas (aukščiau), 3 - dr. Talius (?). Matyti kiti  gatvės pastatai. 1919 – 1920 m. Biržų miesto savivaldybė patalpas  nuomavo vaistininko Apolinaro Marcinkevičiaus name. 1923 m. pradžioje  Biržų miesto taryba nutarė statyti Biržų miesto valdybos namus. Sklypą  Biržų apskrities žemės reformos komisija paskyrė Aptiekos (Dagilio)  aikštėje. Miestiečiams užprotestavus tokį sprendimą, sklypas statyboms  1923 04 06 patvirtintas Kanauninko gatvėje, prie Agluonos upės. Statybos  pradėtos 1923 m. rugpjūtį. Miesto tarybos nutarimu, pastato pamate  būsimų kartų atminimui numatyta įmūryti butelį su miesto tarybos narių  pasirašytu raštu, Biržų miesto tarybos narių nuotrauka, litais ir  centais. 1923 08 22 tarybos pirmininkas Jokūbas Mikelėnas įvoliojo  pirmąjį pamato akmenį, savo prakalboje pasiūlė pastatą pavadinti „Biržų  miesto Lietuvos nepriklausomybės 5 metų sukaktuvių paminėjimo namu“.  Biržų miesto valdybos namo atidengimo iškilmės įvyko 1924 09 17 Biržų  miesto tarybos posėdyje. Priimtas sprendimas Kanauninko gatvę pavadinti  Rotušės gatve. Naujajame pastate įsikūrė pašto telegrafo - telefono  įstaiga, o, jai išsikėlus, 1931 11 01 į miesto valdybos namus perkeltas  Biržų muziejus.


Skaityti daugiau...

Kunigas, kariuomenės kapelionas, giesmyno sudarytojas

Adomo Šerno 130 – osioms gimimo metinėms.

Adomas Šernas daugiau kaip 50 metų dvasininko pareigas  ėjo Papilio, Seirijų, Kauno, Nemunėlio Radviliškio parapijose. Jis buvo  paskirtas pirmuoju Lietuvos kariuomenės evangelikų kapelionu, o 1942  metų birželio 25 dieną Biržuose vykęs sinodas kunigą Adomą Šerną išrinko  vyriausiuoju evangelikų reformatų bažnyčios Lietuvoje dvasininku –  generaliniu superintendentu. 

Apie Nepriklausomybės akto signatarą Jokūbą Šerną (1888 – 1926) „Šiaurės rytų“ skaitytojai yra skaitę ne kartą. Jo vyresnis brolis evangelikų reformatų kunigas, superintendentas Adomas Šernas, 1917 metais dalyvavęs Vilniaus konferencijoje ir pasiūlęs iki šiol tebevartojamą žodį nepriklausomybė, prisimenamas rečiau. Gimė jis 1884 metų gegužės 25 dieną netoli Nemunėlio Radviliškio esančiame Jasiškių kaime, Elžbietos Žemaitytės ir Martyno Šerno šeimoje, kurioje, be Adomo, augo dar du broliai ir dvi seserys. Skaityti lietuviškai iš giesmyno berniuką išmokė mama, o skaityti ir rašyti rusiškai, nupirkęs rusų kalbos elementorių, jį mokė tėvas. Sulaukęs devynerių metų pradėjo mokytis Nemunėlio Radviliškio pradinėje mokykloje, kur viskas buvo dėstoma rusų kalba, o tikybos mokė vargonininkas. Kai Adomui sukako 11 metų, tėvas jį nuvežė į Rygos klasikinę gimnaziją. Baigęs tris klases ir gavęs reformatų sinodo stipendiją, išvažiavo mokytis į Slucko gimnaziją. Čia gavęs brandos atestatą, 1905 metais įstojo į Dorpato (Tartu) universiteto Teologijos filosofijos fakultetą. Vėliau prisimins, kad studijas šiame fakultete pasirinkęs dėl dviejų priežasčių – paklusęs mylimiems tėvams, kurie troško jį matyti kunigu, ir norėdamas įsitikinti krikščioniškosios religijos tiesa. Baigęs Teologijos fakultetą, 1913 metų kovo 24 dieną buvo įšventintas diakonu Vilniuje, o birželio 23 dieną ordinuotas kunigu ir paskirtas Švobiškio parapijos klebonu.

Skaityti daugiau...

Neapykantos taikinys

Su didžia pagarba vertiname Aleksandrą Makedonietį – didybės manijos kankintą choleriką, persigėrėlį ir apsirijėlį, nužudžiusį draugą, gali būti, kad net ir tėvą. Stebimės ir žavimės Julijumi Cezariu – buvusiu ypatingai šaltakraujišku politiku, dėl valdžios nuo kelio šlavusiu savo draugus ir nedraugus. Jo pergalingojo žygio per Galiją brydė klote nuklota lavonais bei pelenais. Visa tai vienam iš žymiausių Lietuvos filosofų netrukdo apie šiuos vyrus tarti: "Jie buvo ir liko man aukščiausiojo žmogiškumo, taurumo, vyriškumo, trumpai tarus, aukšto rango egzistencinės laikysenos pavyzdžiais." ("Arvydas Šliogeris atsako į Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos klausimyną"; bernardinai.lt, 2012 09 16)

Skaityti daugiau...

M. Radvila Juodasis – evangeliško tikėjimo, tyros sąžinės, tikėjimo laisvės gynėjas

Dievaži, kas yra taip bedieviška, kas žiauriau, kas labiau svetima tikrajam Kristaus tikėjimui už norą ir bandymą tironiškai pavergti žmogaus mintis, kurios <...> yra laisvos, ir sulaikyti nuo tikrojo dievobaimingumo, tikrojo Dievo pažinimo, tikrosios meilės, baimės, Dievo šaukimosi ir kitų krikščioniškų poelgių. (M. Radvila Juodasis, 1556 m.)

Skaityti daugiau...

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kancleris

+370 609 04881 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376